Undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr i Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Sverige

Tittel

Kommisjonsfororodning (EU) 2017/1972 av 30. oktober 2017 om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 999/2001 hva angår et overvåkingsprogram for chronic wasting disease hos hjortedyr i Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Sverige og om oppheving av kommisjonsvedtak 2007/182/EF

Commission Regulation (EU) 2017/1972 of 30 October 2017 amending Annexes I and III to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards a surveillance programme for chronic wasting disease in cervids in Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Poland and Sweden and repealing Commission Decision 2007/182/EC

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er ved forordning (EF) nr. 999/2001 fastsat regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) hos kvæg, får og geder. Forordningen gælder for produktion og markedsføring af levende dyr og animalske produkter og i visse særlige tilfælde for eksport heraf.

(2) Chronic wasting disease (CWD) er en TSE, der rammer hjortedyr, og som er udbredt i Nordamerika. Der er til dato ikke indberettet CWD på Unionens område; dog blev sygdommen konstateret for første gang i Norge i april 2016 hos et rensdyr. Norge intensiverede efterfølgende sit overvågningsprogram for CWD hos hjortedyr og konstaterede et antal yderligere tilfælde af CWD hos rensdyr og hos elge.

(3) Den 2. december 2016 vedtog Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) en videnskabelig udtalelse om chronic wasting disease hos hjortedyr (i det følgende benævnt "EFSA's udtalelse") . I EFSA's udtalelse anbefales det at gennemføre et treårigt overvågningsprogram for CWD hos hjortedyr i Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge, Polen og Sverige, som er de EU- og EØS-lande, der har en population af rensdyr og/eller elge. I EFSA's udtalelse understreges det, at formålet med et sådant treårigt overvågningsprogram for CWD er at bekræfte eller udelukke tilstedeværelsen af CWD i lande, hvor sygdommen aldrig er blevet konstateret, og i lande, hvor CWD er blevet konstateret (hidtil kun Norge) med henblik på at anslå prævalensen og den geografiske spredning af CWD.

(4) I henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 999/2001 skal hver medlemsstat gennemføre et årligt overvågningsprogram for TSE i form af aktiv og passiv overvågning i overensstemmelse med bilag III til samme forordning.

(5) På grundlag af anbefalingerne i EFSA's udtalelse bør der derfor indsættes krav vedrørende et treårigt overvågningsprogram for CWD i Estland, Finland, Letland, Litauen, Polen og Sverige i kapitel A i bilag III til forordning (EF) nr. 999/2001. Disse krav bør betragtes som minimumskrav, som de pågældende medlemsstater skal overholde. Disse medlemsstater kan dog foretage yderligere tilpasninger af deres overvågningsprogram for CWD til deres særlige situation.

(6) Desuden bør de laboratorieprotokoller og testmetoder, der skal anvendes til overvågningsprogrammet for CWD, ligesom de foranstaltninger, der skal træffes efter testning for CWD, angives i bilag III, kapitel A, del III.

(7) Som anbefalet i EFSA's udtalelse bør det treårige overvågningsprogram for CWD være målrettet på den ene side opdrættede hjortedyr og hjortedyr i fangenskab og på den anden side vildtlevende og semidomesticerede hjortedyr. For at sikre retssikkerheden bør der indsættes definitioner af "opdrættede hjortedyr og hjortedyr i fangenskab", "vildtlevende hjortedyr" og "semidomesticerede hjortedyr" i bilag I til forordning (EF) nr. 999/2001.

(8) I henhold til artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 999/2001 skal medlemsstaterne forelægge Kommissionen en årsrapport om deres overvågningsaktiviteter i forbindelse med TSE. De oplysninger, som medlemsstaterne — via regelmæssige indberetninger til EU's TSE-database og/eller medtagelse i årsrapporten — skal medtage i deres årsrapport, er fastsat i kapitel B, del I, afsnit A, i bilag III til nævnte forordning. I henhold til del II i nævnte kapitel skal EFSA analysere de oplysninger, som medlemsstaterne har medtaget i deres årsrapport, og årligt offentliggøre et sammendrag om tendenser for og kilder til TSE i Unionen. Der bør indsættes rapporteringskrav for det treårige overvågningsprogram for CWD i bilag III, kapitel B, del I, afsnit A, med henblik på at sikre, at de berørte medlemsstater indberetter de data, der indhentes ved hjælp af dette program, til EU's TSE-database, og dermed, at de medtages og analyseres i det årlige EU-sammendrag om overvågning af TSE, som EFSA skal udarbejde i overensstemmelse med del II i nævnte kapitel.

(9) Der blev ved Kommissionens beslutning 2007/182/EF fastsat krav til en undersøgelse af chronic wasting disease hos hjortedyr, der blev gennemført fra 2007 til 2010. Da denne undersøgelse er afsluttet, og for at undgå, at de definitioner med relevans for overvågning af CWD, der er fastsat i bilag I til nævnte beslutning, afviger fra dem, der fastsættes ved denne forordning, bør beslutning 2007/182/EF ophæves. Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
17.05.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.10.2017
Anvendelsesdato i EU
20.11.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet