Undersøkelsesprogrammet for eksisterende aktive stoffer i biocidholdige produkter: endringer på grunn av Storbritannias utmeldelse av EU

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/227 av 28. november 2018 om endring av delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 med hensyn til visse kombinasjoner av aktive stoffer og produkttyper for hvilke Det forenede kongerike er utpekt som kompetent vurderingsmyndighet

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/227 of 28 November 2018 amending Delegated Regulation (EU) No 1062/2014 as regards certain active substances/product-type combinations for which the competent authority of the United Kingdom has been designated as the evaluating competent authority

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.2.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 indeholder en udtømmende liste over eksisterende kombinationer af aktivstof og produkttype, der er omfattet af undersøgelsesprogrammet for eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter (i det følgende benævnt "undersøgelsesprogrammet").

(2) Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (i det følgende benævnt "Det Forenede Kongerige") er kompetent vurderingsmyndighed for adskillige kombinationer af aktivstof og produkttype, der er opført i bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014.

(3) Det Forenede Kongerige meddelte den 29. marts 2017 sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Det Forenede Kongerige vil derfor udtræde af Unionen den 30. marts 2019, og EU-lovgivningen vil ikke længere gælde for og i Det Forenede Kongerige. Der forhandles for øjeblikket om en udtrædelsesaftale mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige, der omfatter en "overgangsperiode". I henhold til udkastet til bestemmelser i udtrædelsesaftalen som aftalt mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige på forhandlingsniveau kan en kompetent myndighed i Det Forenede Kongerige ikke fungere som kompetent vurderingsmyndighed for en kombination af aktivstof og produkttype, der er omfattet af undersøgelsesprogrammet, i overgangsperioden. Endvidere er der ikke nogen sikkerhed for, at udtrædelsesaftalen, når den er færdiggjort , vil blive undertegnet og ratificeret af begge parter, og at det sker før den 30. marts 2019.

(4) For så vidt angår de kombinationer af aktivstof og produkttype, der er omfattet af undersøgelsesprogrammet, og for hvilke Det Forenede Kongerige er udpeget som kompetent vurderingsmyndighed, er det derfor nødvendigt at udpege en ny kompetent vurderingsmyndighed blandt de kompetente myndigheder i de resterende 27 EU-medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz med virkning fra den 30. marts 2019.

(5) Uanset hvilken fase vurderingen af ansøgningen befinder sig i, bør de medlemsstater, hvis kompetente myndigheder udpeges til at erstatte Det Forenede Kongeriges kompetente myndighed, have tilladelse til at opkræve gebyrer for de ydede tjenester, jf. artikel 80 i forordning (EU) nr. 528/2012.

(6) Under hensyntagen til at undersøgelsesprogrammet skal være afsluttet senest på den måldato, der er angivet i artikel 89, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012, bør der fastsættes passende tidsfrister for afslutningen af vurderingerne af de omfordelte ansøgninger vedrørende kombinationer af aktivstof og produkttype.

(7) Delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.11.2018
Anvendelsesdato i EU
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet