Undersøkelsesprogrammet for eksisterende aktive stoffer i biocidholdige produkter: endringer på grunn av Storbritannias utmeldelse av EU

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/227 av 28. november 2018 om endring av delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 med hensyn til visse kombinasjoner av aktive stoffer og produkttyper for hvilke Det forenede kongerike er utpekt som kompetent vurderingsmyndighet

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/227 of 28 November 2018 amending Delegated Regulation (EU) No 1062/2014 as regards certain active substances/product-type combinations for which the competent authority of the United Kingdom has been designated as the evaluating competent authority

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.4.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.5.2019)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2019/227 endrer forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for biocidaktive stoffer. Endringene omfatter å sette inn en ny artikkel 6a og å erstatte vedlegg II med en oppdatert liste over aktivstoff og produkttypekombinasjoner som følge av at Storbritannia trekker seg ut av EU. I vedlegg II erstattes Storbritannia av andre land som overtar ansvaret for å vurdere de aktivstoff/produkttype-kombinasjoner som Storbritannia opprinnelig var ansvarlig for. I tillegg settes det inn en ny artikkel 6a i forordning (EU) nr. 1062/2014 som beskriver disse endringene nærmere.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved biocidforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 28. november 2018 og ble publisert i OJ 8. februar 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.11.2018
Anvendelsesdato i EU
30.03.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.04.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet