Unionslisten for ny mat: rettelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1023 av 23. juli 2018 om korrigering av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 som fastsetter unionslisten over ny mat

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1023 of 23 July 2018 correcting Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 establishing the Union list of novel foods

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommissionen senest den 1. januar 2018 fastlægge EU-listen over nye fødevarer, der er godkendt eller anmeldt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97.

(2) EU-listen over nye fødevarer, der er godkendt eller anmeldt i henhold til forordning (EF) nr. 258/97, blev fastlagt ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470.

(3) I henhold til artikel 36 i forordning (EU) 2015/2283 anvendes den nye forordning om nye fødevarer fra den 1. januar 2018. En række produkter blev godkendt eller anmeldt i henhold til forordning (EF) nr. 258/97 i perioden mellem den stående komités afstemning om EU-listen den 6. december 2017 og datoen for anvendelsen af forordning (EU) 2015/2283 den 1. januar 2018. Disse produkter bør derfor opføres på den ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 fastsatte EU-liste.

(4) Den 19. december 2017 anmeldte virksomheden Demethra Biotech S.r.l. til Kommissionen, at den havde markedsført den nye fødevare »ekstrakt af Echinacea purpurea fra cellekulturer« i Unionen i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 258/97. Denne nye fødevare var ikke opført på EU-listen. Der bør derfor tilføjes en ny række i tabel 1 og 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470.

(5) Den 21. og 22. december 2017 anmeldte to virksomheder, DuPont Nutrition & Biosciences ApS og FrieslandCampina Nederland BV, til Kommissionen, at de havde markedsført den nye fødevare »2′-fucosyllactose (mikrobiel kilde)« i Unionen i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 258/97. 2′-Fucosyllactose (mikrobiel kilde) var allerede opført i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470. Med de nye anmeldelser ændres de numeriske værdier for flere parametre, der er opført i specifikationerne for denne nye fødevare, og rækken vedrørende »2′-fucosyllactose (mikrobiel kilde)« i tabel 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 bør derfor berigtiges.

(6) Den 20. december 2017 anmeldte virksomheden c-LEcta GmbH til Kommissionen, at den havde markedsført den nye fødevare »trehalose« i Unionen i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 258/97. Trehalose var opført i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470. Den nye anmeldelse vedrører en ny kilde til trehalose, nemlig saccharose. Specifikationerne i rækken vedrørende trehalose i tabel 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 bør derfor berigtiges.

(7) Efter offentliggørelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 blev der bemærket en række fejl og udeladelser for så vidt angår specifikationerne eller anvendelsesbetingelserne for en række godkendte nye fødevarer. Den i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 fastsatte EU-liste bør derfor berigtiges.

(8) Den nye fødevare »L-alanyl-L-glutamin« blev godkendt på visse anvendelsesbetingelser i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 258/97. Kategorien »drikkevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk« blev udeladt ved en fejl. Det er derfor nødvendigt med en berigtigelse, hvorved »drikkevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk« tilføjes som tilladt fødevarekategori i rækken vedrørende »L-alanyl-L-glutamin« i tabel 1 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470.

(9) Den nye fødevare »glucosamin HCl« blev godkendt på visse anvendelsesbetingelser i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 258/97. Fødevarekategorien »mælkebaserede drikkevarer og lignende produkter til småbørn« blev tilføjet ved en fejl og bør udgå af denne række. Det er derfor nødvendigt med en berigtigelse af rækken vedrørende »glucosamin HCl« i tabel 1 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470.

(10) Den nye fødevare »lacto-N-neotetraose« blev godkendt på visse anvendelsesbetingelser og ved visse grænseværdier ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/375. Ordlyden »ved koncentrationer på op til 1,2 g/l« blev tilføjet ved en fejl og bør fjernes fra fødevarekategorien »mælkebaserede drikkevarer og lignende produkter til småbørn« for så vidt angår denne nye fødevare. Det er derfor nødvendigt med en berigtigelse af rækken vedrørende »lacto-N-neotetraose« i tabel 1 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470.

(11) Den nye fødevare »hvedekimekstrakt (Triticum aestivum) med højt indhold af spermidin« blev på visse anvendelsesbetingelser godkendt til anvendelse til »voksne, undtagen gravide og ammende kvinder« i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 258/97. Imidlertid fremgik udelukkelsen af gravide og ammende kvinder ved en fejl ikke af EU-listen. Det er derfor nødvendigt med en berigtigelse af rækken vedrørende »hvedekimekstrakt (Triticum aestivum) med højt indhold af spermidin« i tabel 1 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470.

(12) For så vidt angår den nye fødevare »olie fra antarktisk lyskrebs (Euphausia superba)« i tabel 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 blev følgende krav udeladt ved en fejl og bør tilføjes: »Oxidativ stabilitet: Alle fødevarer, der indeholder olie fra antarktisk lyskrebs (Euphausia superba) bør være oxidativt stabile, hvilket skal påvises med en relevant og anerkendt national/international analysemetode (f.eks. AOAC)«. Det er derfor nødvendigt med en berigtigelse af denne række i tabel 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470.

(13) Den nye fødevare »olie fra antarktisk lyskrebs (Euphausia superba) med højt indhold af phospholipider« blev på visse anvendelsesbetingelser godkendt af de finske kompetente myndigheder. I specifikationerne blev følgende krav tilføjet ved en fejl: »Oxidativ stabilitet: Alle fødevarer, der indeholder olie fra antarktisk lyskrebs (Euphausia superba) med højt indhold af phospholipider, bør være oxidativt stabile, hvilket skal påvises med en relevant og anerkendt national/international analysemetode (f.eks. AOAC)«. Dette krav bør fjernes. Det er derfor nødvendigt med en berigtigelse af rækken vedrørende »olie fra antarktisk lyskrebs (Euphausia superba) med højt indhold af phospholipider« i tabel 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470.

(14) Den nye fødevare »chiafrø (Salvia hispanica)« blev oprindeligt godkendt på visse anvendelsesbetingelser ved Kommissionens beslutning 2009/827/EF. I specifikationerne blev følgende krav tilføjet ved en fejl: »(EU: Kulhydrater er tilgængelige kulhydrater = sukker + stivelse)«. Dette krav bør fjernes. Det er derfor nødvendigt med en berigtigelse af rækken vedrørende »chiafrø (Salvia hispanica)« i tabel 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470.

(15) Den nye fødevare »chitosanekstrakt fra svampe (Agaricus bisporus, Aspergillus niger)« blev godkendt på visse anvendelsesbetingelser i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 258/97. I specifikationerne blev følgende krav tilføjet ved en fejl: »Evne til at binde fedt (800 × 9 (vægt/vådvægt): ja«. Dette krav bør erstattes med »Evne til at binde fedt (800 × (vægtprocent af vådvægt): ja«. Det er derfor nødvendigt med en berigtigelse af rækken vedrørende »chitosanekstrakt fra svampe (Agaricus bisporus, Aspergillus niger)« i tabel 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470.

(16) Den nye fødevare »citicolin« blev godkendt på visse anvendelsesbetingelser ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/423/EU. Specifikationerne for den nye fødevare »citicolin« i tabel 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 omhandler citicolin fremstillet ved enten en syntetisk eller en mikrobiel proces. Efter offentliggørelsen af nævnte forordning blev det klart, at den mikrobielle proces til fremstilling af citicolin også involverer en syntetisk proces. Specifikationerne vedrørende »citicolin« i tabel 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 bør derfor berigtiges, således at de kun omfatter den mikrobielle fremstillingsproces.

(17) Den nye fødevare »ekstrakt af Echinacea angustifolia fra cellekulturer« blev godkendt på visse anvendelsesbetingelser i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 258/97. I specifikationerne blev ordlyden »Beskrivelse/definition:« udeladt ved en fejl. Det er derfor nødvendigt med en berigtigelse af rækken vedrørende »ekstrakt af Echinacea angustifolia fra cellekulturer« i tabel 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470.

(18) Den nye fødevare »galactooligosaccharid« er opført på den ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 fastsatte EU-liste. Følgende mikrobielle kilder til enzymet β-galactosidase blev udeladt fra specifikationerne ved en fejl: Pichia pastoris, Kluyveromyces lactis, Sporobolomyces singularis og Papiliotrema terrestris. Disse kilder til β-galactosidase bør derfor tilføjes til oplysningerne vedrørende »galactooligosaccharid« i tabel 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470.

(19) Den nye fødevare »vitamin K2 (menaquinon)« blev oprindeligt godkendt på visse anvendelsesbetingelser ved Kommissionens beslutning 2009/345/EF. Den kemiske betegnelse for vitamin K2 blev tilføjet til »Specifikationer for mikrobiologisk fremstillet vitamin K2« (menaquinon-7), men blev ved en fejl ikke tilføjet til »Specifikationer for syntetisk vitamin K2 (menaquinon-7)«. Det er derfor nødvendigt med en berigtigelse af rækken vedrørende »vitamin K2 (menaquinon)« i tabel 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470.

(20) Den nye fødevare »beta-glucaner fra gær« blev godkendt på visse anvendelsesbetingelser ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/762/EU. I specifikationerne omhandler »mikrobiologiske data« og »tungmetaller« ved en fejl alle de tre former for beta-glucaner fra gær i stedet for den form for beta-glucaner fra gær, der er »uopløselige i vand, men dispergerbare i mange flydende matricer«. Det er derfor nødvendigt med en berigtigelse af rækken vedrørende »lacto-N-neotetraose« i tabel 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470.

(21) Den nye fødevare »phytosteroler/phytostanoler« blev godkendt på visse anvendelsesbetingelser ved Kommissionens beslutning 2004/333/EF. Den 14. april 2016 anmeldte virksomheden BASF SE Human Nutrition, ENS/HR til Kommissionen, at den havde markedsført den nye fødevare »phytosteroler/phytostanoler« i Unionen i kategorien »kosttilskud« i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 258/97. Kategorien »kosttilskud« blev udeladt ved en fejl. Det er derfor nødvendigt med en berigtigelse, hvorved »kosttilskud« tilføjes som tilladt fødevarekategori til rækken vedrørende »phytosteroler/phytostanoler« i tabel 1 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470.

(22) Den nye fødevare »olie med højt indhold af arachidonsyre fra svampen Mortierella alpina« blev godkendt på visse anvendelsesbetingelser ved Kommissionens beslutning 2008/968/EF. Følgende ikke-genetisk modificerede stamme af svampen Mortierella alpina blev ved en fejl ikke opført i specifikationerne: »CBS 210.32«. Denne stamme bør derfor tilføjes til rækken vedrørende »olie med højt indhold af arachidonsyre fra svampen Mortierella alpina« i tabel 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470.

(23) Den nye fødevare »epigallocatechingallat som renset ekstrakt af grønne teblade (Camellia sinensis)« blev godkendt på visse anvendelsesbetingelser i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 258/97. Fødevarekategorien »berigede fødevarer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1925/2006« blev tilføjet ved en fejl og bør udgå af den pågældende række. Det er endvidere nødvendigt med en berigtigelse, hvorved »fødevarer« tilføjes til »kosttilskud, som defineret i direktiv 2002/46/EF« som den tilladte fødevarekategori i rækken vedrørende »epigallocatechingallat som renset ekstrakt af grønne teblade (Camellia sinensis)« i tabel 1 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470.

(24) Den nye fødevare »lycopen fra tomater« blev godkendt på visse anvendelsesbetingelser i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 258/97. Fødevarekategorien »kosttilskud« blev udeladt ved en fejl og bør tilføjes til den pågældende række. Det er derfor nødvendigt med en berigtigelse, hvorved »kosttilskud« tilføjes som tilladt fødevarekategori til rækken vedrørende »lycopen fra tomater« i tabel 1 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470.

(25) Efter offentliggørelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 er der endvidere blevet fundet en række typografiske fejl i bilaget Selv om sådanne typografiske fejl sædvanligvis berigtiges ved en berigtigelse, bør berigtigelsen af nævnte typografiske fejl af hensyn til klarheden for erhvervsdrivende og håndhævelsesmyndigheder ske som en del af nærværende berigtigelsesretsakt.

(26) I betragtning af antallet af berigtigelser bør hele bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 erstattes.

(27) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
17.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.07.2018
Anvendelsesdato i EU
13.08.2018
Hjemmel eller endrer
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet