Unntak for bruk av bly som legeringselement i stål

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2018/739 av 1. mars 2018 om tilpasning til den vitenskapelige utvikling av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU hva angår et unntak for bly som legeringselement i stål

Commission Delegated Directive (EU) 2018/739 of 1 March 2018 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead as an alloying element in steel

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.9.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.6.2018)

Sammendrag av innhold
I direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) fastsettes regler om begrensning av visse farlige stoffer, herunder bly, i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU.

Kommisjonen har mottatt søknad om fornyelse av unntak 6a i vedlegg III vedrørende bruk av bly som legeringselement i stål. Bly tilsettes stål for å forbedre maskinbearbeideligheten i industriell produksjon. Selv om stål uten bly er tilgjengelig for visse anvendelser, er substitusjon i andre anvedelser ikke vitenskaplig og teknisk gjennomførbart i praksis. Ytterligere innsnevring av bruksområdet for unntaket er for tiden ikke gjennomførbart på grunn av ytterst komplisert forsyningskjede. Ved bruk av galvanisert stål er bly fortsatt kun nødvendig i batch-varmforsinket stål i en lavere konsentrasjon. Unntak 6 a splittes derfor i to unntak med ulike tidsfrister.

Siden det ikke fins gode alternativer som er tilgjengelige på markedet pr. i dag , er en fornyelse av unntaket med oppsplitting berettiget. Det gis derfor unntak for bly til bruk i det nevnte spesifikke bruksområdene. Unntaket gis med definerte tidsfrister for de ulike kategorier.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 og gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften.

Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU er gjennomført i produktforskriften, Vedlegg til kapittel 2a, Vedlegg 1 "Bruksområder som er unntatt fra forbudet i §2a-3". Gjennomføring av direktiv (EU) 2018/1080 vil medføre endringer i punkt 6a i vedlegg 1.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt under SU H/K. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i RoHS 2 Delegated Acts Expert Group og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med RoHS 2 gitt innspill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring.

Status
Rettsakten ble vedtatt 1.mars 2018 og publisert i Official Journal 18.mai 2018.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
01.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.03.2018
Anvendelsesdato i EU
07.06.2018
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.09.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet