Unntak for Sverige og Storbritannia fra visse felles flysikkerhetsregler

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2014/69/EU av 6. februar 2014 om godkjenning av at Sverige og Storbritannia gis unntak fra visse felles flysikkerhetsregler jf. artikkel 14(6) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008

Commission Decision 2014/69/EU of 6 February 2014 authorising Sweden and the United Kingdom to derogate from certain common aviation safety rules pursuant to Article 14(6) of Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 08.02.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) En række medlemsstater anmodede om at anvende fravigelser fra de fælles regler for luftfartssikkerhed, der er indeholdt i gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 216/2008. I henhold til artikel 14, stk. 6, i nævnte forordning vurderede Kommissionen på grundlag af henstillinger fra EASA behovet for fravigelserne og det sikkerhedsniveau, der opnås som følge af de fravigelser, der anmodes om. Kommissionen konkluderede, at der med afvigelsen ville blive opnået et sikkerhedsniveau svarende til det, der opnås ved at anvende de fælles regler for luftfartssikkerhed, forudsat at nærmere bestemte betingelser opfyldes. Vurderingen af hver fravigelse og betingelserne for anvendelsen heraf er beskrevet i særskilte bilag til denne afgørelse om bemyndigelse af disse fravigelser.

(2) I henhold til artikel 14, stk. 7, i forordning (EF) nr. 216/2008, meddeles fravigelser, der er indrømmet en medlemsstat, til alle medlemsstater, der også har ret til at anvende denne fravigelse. Denne afgørelse bør derfor rettes til alle medlemsstater. Beskrivelsen af hver fravigelse og de tilknyttede betingelser bør udformes således, at andre medlemsstater kan anvende denne foranstaltning, når de er i samme situation, uden at det kræver yderligere godkendelse fra Kommissionen. Dog bør medlemsstaterne meddele, at de anvender fravigelser, da dette kan have virkninger uden for den pågældende medlemsstat.

(3) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.07.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.02.2014
Anvendelsesdato i EU
28.02.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet