Unntak fra de generelle sikkerhetsstandarder for sivil luftfart

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/2096 av 30. november 2016 om endring av forordning (EU) nr. 1254/2009 når det gjelder kriterier for medlemsstatenes unntak fra de felles grunnleggende standarder for sikkerheten i sivile luftfart og vedtakelse av alternative sikkerhetstiltak

Commission Regulation (EU) 2016/2096 of 30 November 2016 amending Regulation (EU) No 1254/2009 as regards certain criteria to allow Member States to derogate from the common basic standards on civil aviation security and to adopt alternative security measures (Text with EEA relevance)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 24.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.11.2016)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. Disse reglene blir supplert i kommisjonsforordning (EU) nr. 1254/2009. I følge forordning (EU) 1254/2009 kan en medlemsstat fravike standardene i forordning (EF) nr. 300/2008 og vedta alternative sikkerhetstiltak på en lufthavn eller på et avgrenset område av en lufthavn (demarcated area - DA) på bakgrunn av en lokal risikovurdering. De alternative sikkerhetstiltakene skal gi tilstrekkelig god beskyttelse, og kan kun anvendes på de kategoriene av flyginger som er opplistet i forordning (EU) 1254/2009 artikkel 1. Det er Luftfartstilsynet som på bakgrunn av en risikovurdering kan vedta alternative sikkerhetstiltak. Aktørene kan ikke selv ta i bruk alternative sikkerhetstiltak på eget initiativ.

Det er satt sammen en arbeidsgruppe bestående av noen medlemmer av AVSEC (Regulatory Committee for Civil Aviation Security) som ser på endringer av forordning (EU) nr. 1254/2009 når det gjelder de kategoriene av flyginger hvor alternative sikkerhetstiltak kan vedtas. Siste arbeidsgruppemøte var 17. november 2015. Formålet med å foreslå endring av forordning (EU) nr.1254/2009 er blant annet å rydde opp i tolkningstvil.

I forordningens punkt 3 kan det i visse tilfeller vedtas alternativ sikkerhetstiltak for flyginger i forbindelse med håndhevelse av lov. Arbeidsgruppen har foreslått å utvide denne kategorien til å også omfatte statlig og militære flyginger. Securityregelverket for sivil luftfart omfatter ikke militær luftfart. Forslaget er ment å kunne omfatte militære flyginger fra DA-området på en sivil lufthavn. Bakgrunnen for dette forslaget er i følge Kommisjonen at teksten i dag ikke er tydelig nok. Dersom den militære eller statlige flygingen skjer fra sikkerhetsbegrenset område på en lufthavn, skal alle reglene for sivil luftfart være oppfylt.

Flyginger etter rettsaktens punkt 10 blir i dag tolket på forskjellige måter. Punktet omhandler flyginger med størst tillatte startvekt på mindre enn 45500 kg for transport av egne ansatte og ikke-betalende passasjerer eller varer som ledd i foretakets virksomhet. Det er foreslått at punkt 10 deles opp i nytt punkt 10, 11 og 12 for å klargjøre betydningen av bestemmelsen. Punkt 10 vil nå omfatte flyginger med størst tillatte startvekt på mindre enn 45500 kg, eid av et foretak for transport av eget personale og ikke-betalende passasjerer og varer som et ledd i foretakets virksomhet. Det foreslåtte punkt 11 vil omfatte flyginger med størst tillatte startvekt på mindre enn 45500 kg, for transport av eier av luftfartøyet eller en autorisert rettslig representant av eieren og ikke-betalende passasjerer og varer. Punkt 12 regulerer flyginger med størst tillatte startvekt på mindre enn 45500 kg, chartret eller leaset i sin helhet av et foretak fra et luftfartsselskap som foretaket har en skriftlig avtale med vedrørende regelmessig transport av eget personale og ikke-betalende passasjerer og varer som et ledd i foretakets virksomhet.

I tillegg er det foreslått et nytt punkt 12 annet ledd som sier at flyginger etter punkt 10, 11 og 12 med størst tillatte startvekt på mer enn 45500 kg kan i spesielle tilfeller og på visse vilkår være tillatt. Det nye punktet åpner for at EU-landene kan kreve forhåndsvarsel eller forhåndsgodkjenning av slike flyginger.

Forslaget ble gjennomgått på AVSEC-møtet i mars, og det ble gitt tilbakemelding på innholdet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er gitt med hjemmel i forordning 300/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100. Endringene vil bli gjennomført i norsk rett ved en endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslag til endring tilhører gruppe 2.

Dersom rettsakten vedtas med den ordlyden som er foreslått, vil endringen ikke medføre nevneverdige økonomiske konsekvenser for norske myndigheter eller norske aktører. Dersom punkt 12 vedtas, vil det medføre behov for å ha kontroll over de EU-landene som krever forhåndsvarsel eller forhåndsgodkjenning av flyginger over 45500 kg. Rettsakten kan dermed medføre administrative konsekvenser for norske myndigheter og norske aktører.

Sakkyndige instansers merknader
Forslag til rettsakt har ikke vært på høring.

Forslag til rettsakt anses for å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Behov for tilpasningstekst vil bli vurdert.

Status
Forslag til endringer ble diskutert på AVSEC-møte i mars. Forslaget ble stemt over på AVSEC-møtet i juni. Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet deltar på møtene.

Det er ventet at forordningen blir vedtatt i EU i november.

Det vil bli vurdert behandling etter fast-track prosedyren.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
15.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
30.11.2016
Anvendelsesdato i EU
21.12.2016
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.01.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2017
Anvendes fra i Norge
23.03.2017