Unntak fra uttransporteringsforbudet for visse dyr mottakelig for blåtunge

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1142/2010 av 7. desember 2010 som endrer forordning (EF) nr. 1266/2007 når det gjelder anvendelsesperioden for overgangstiltak i forbindelse med kravene til unntak for visse dyr fra uttransporteringsforbudet i rådsdirektiv 2000/75/EF

Commission Regulation (EU) No 1142/2010 of 7 December 2010 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards the period of application of the transitional measures concerning the conditions for exempting certain animals from the exit ban provided for in Council Directive 2000/75/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Den nye rettsakten er en forlengelse av en tidligere overgangsordning, forordning (EF) nr. 394/2008. Den gav medlemsstatene mulighet for å stille strengere krav ved samhandel med uvaksinerte dyr fra restriksjonssoner for blåtunge. Overgangsordningen ble i sin tid innført på bakgrunn av at flere medlemsland hadde erfart at gjeldende beskyttelsestiltak var utilstrekkelige. Det var særlig problemer knyttet til kravene til såkalte vektorsikre bygninger. Medlemsstater som ønsket å ta i bruk denne ordningen måtte melde fra til Kommisjonen og begrunne dette utifra en risikovurdering. Femten medlemsstater, i tillegg til Norge, har tatt den i bruk. De økte kravene innebærer at importerte dyr må være yngre enn 90 dager og være holdt i et vektorbeskyttet husrom siden fødsel. I tillegg kreves det utvidet serologisk testing.

Disse overgangsbestemmelsene var ment å gjelde for en kortere periode, inntil en fikk revurdert de gjeldende kravene på et mer vitenskapelig grunnlag. Siden desember 2008 er overgangsordningen likevel forlenget flere ganger ved forordning (EF) nr.1304/2008, forordning (EF) nr. 1156/2009 og nå forordning (EF) nr. 1142/2010. I sistnevnte endring fremgår det at OIE arbeider med å definere og utarbeide kriterier for såkalte vektorsikre/beskyttede bygninger og at resultatet av dette arbeidet vil bli lagt til grunn for EU’s fremtidige lovgiving. Forlengelsen denne gangen er begrenset til 6 måneder dvs. frem til 30. juni 2011.

I det tidlige regelverket for blåtunge var det i direktiv 2000/75 et totalforbud mot å føre dyr ut av en restriksjonsssone for blåtunge. Dette forbudet ble det etterhvert lempet på og unntaksbestemmelser ble fastsatt i forordning (EF) nr. 1266/2007. Overgangsordningen beskrevet ovenfor er så igjen unntaksbestemmelser fra denne.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift av 30. april 2008 nr. 416 om kontroll med, overvåkning av bluetongue og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue (blåtungeforskriften). Endringen vil derfor ikke medføre nye eller strengere krav jamført med overgangsordningen fra 2008.

Forordning (EF) nr. 394/2008 ble tatt inn på nasjonalt grunnlag i blåtungeforskriften før den ble behandlet i EØS-komiteen. Forskriften ble fastsatt uten høring da det av dyrehelsemessige årsaker ble vurdert som viktig å kunne ta i bruk overgangsbestemmelsene så fort som mulig. Denne rettsakten er også tatt inn på nasjonalt grunnlag, med unntak fra høring, da forandringene er av ren teknisk karakter og det forsatt er viktig for Norge å kunne benytte seg av denne muligheten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel for Norge. Da Norge innen kort tid vil erklære seg fri for blåtunge er det i Norges interesse å forlenge overgangsordningen ennå en gang, for å mer effektivt kunne beskytte seg mot mulig smitte av blåtunge fra Europa.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.12.2010
Anvendelsesdato i EU
28.12.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 610-611
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.07.2011
Anvendes fra i Norge
19.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R1142
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro