Unntaksbestemmelser for hingster i forbindelse med de olympiske leker i Storbritannia

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/613/EU av 8. oktober 2010 om unntak fra vedtak 92/260/EØF og 2004/211/EF angående midlertidig innførsel av visse registrerte hingster som skal delta i ridekonkurransene i forbindelse med de førolympiske prøveleker i 2011, de olympiske leker eller de paralympiske leker i 2012 i Storbritannia

Commission Decision 2010/613/EU of 8 October 2010 derogating from Decisions 92/260/EEC and 2004/211/EC as regards the temporary admission of certain male registered horses participating in the equestrian events of the pre-Olympic test event in 2011, the Olympic Games or the Paralympic Games in 2012 in the United Kingdom

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.10.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2010)

Sammendrag av innhold
De olympiske leker avholdes i Storbrittannia fra 27. juli til 12. august 2012 etterfulgt av de paralympiske leker fra 29. august til 9. september 2012. Ridekonkurransene er en integrert del av de olympiske leker og de paralympiske leker. Forut for disse lekene avholdes det ridekonkurranser i forbindelse med den førolympiske testkonkurranse fra den 4. til den 10. juli 2011, som er forventet å være ridekonkurranser på høyt internasjonalt nivå.

Enkelte registrerte hingster som har kvalifisert seg til å delta i disse ridekonkurransene oppfyller ikke nødvendigvis kravene i kommisjonsvedtakene 92/260/EØF og 2004/211/EF som gjelder equin viral arteritt. Kommisjonsvedtak 2010/613/EU åpner derfor for å dispensere fra regelverket når det gjelder disse kravene. Det tillates midlertidig import av registrerte hester som skal delta på ett av de tre nevnte arrangementene. Hestene skal følges av et spesielt helsesertifikat som godtgjør at kravene i kommisjonsvedtak 2010/613/EU er oppfylt og at hestene sendes ut av landet uten unødig opphold straks arrangementet de har deltatt i er over.

Merknader
I forskrift 31. desember 1998 nr 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien gjøres det en tilføyelse til paragraf 12 annet ledd nummer to. Denne gir adgang til dispensasjon fra kravene til equin viral arteritt for hester som skal delta i ett av de tre nevnte arrangementene. De ytterligere kravene som må følges for å benytte dispensasjonsadgangen følger av nytt vedlegg D til forskriften.

Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. For importører har forskriftsendringen ingen praktisk betydning. Ved import av dyr av hestefamilien benyttes i dag oftest helsesertifikatene i det integrerte elektroniske veterinærinformasjonssystemet (TRACES). Selve implementeringen vil ikke innebære offentlig resursbruk av betydning, da det er sannsynlig at få eller ingen hingster vil importeres gjennom Norge til disse ridekonkurransene.

Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien er bygget opp slik at vilkårene i helsesertifikatene er tatt inn i forskriftens bestemmelser. Helsesertifikatene er ikke vedlagt forskriften. Denne systematikken videreføres når endringene som følger av beslutning 2010/613/EU nå tas inn i forskriften.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 21. oktober 2010 om endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.10.2010
Anvendelsesdato i EU
31.10.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.10.2010
Anvendes fra i Norge
21.10.2010