Unntaksbetingelser for visse dyr av mottakelige arter fra uttransporteringsforbudet (bluetongue)

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1304/2008 av 19. desember som endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007 (Bluetongue) vedrørende kriterier for unntak for visse dyr av mottakelige arter fra forflytningsforbudet i rådsdirektiv 2000/75/EF

Commission Regulation (EC) No 1304/2008 of 19 December 2008 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards the conditions for exempting certain animals of susceptible species from the exit ban provided for in Council Directive 2000/75/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.2.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.2.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder forlengelse av forordning (EF) 394/2008 av 30.04.08 (som opphører 31.12.08).

Den opprinnelige forordning (EF) 394/2008 endret bluetongueforordningen slik at medlemsland kan stille tilleggskrav i forbindelse med innførsel av unge uvaksinerte dyr. For mer informasjon om tilleggskravene se gjeldende EØS-notat. Utkastet til forlengelsesforordning ble votert i EUs faste komité for næringsmidler og dyrehelse, seksjon dyrehelse og dyrevelferd, 11-12 november 2008.

MerknaderMerknaderNorge er kvalifisert til å benytte disse tilleggskravene. På grunn av at rettsakten (394/2008) ennå ikke er behandlet i EØS-komitéen og at det er viktig for Norge å kunne beskytte seg mest mulig mot smitte fra dyr som flyttes, har Norge tatt inn bestemmelsene nasjonalt (9.07.08). De nasjonale bestemmelsene ble også sendt på EØS-høring.

EU-kommisjonen ba i den forbindelse om mer utdypende argumentasjon for den norske risikoanalysen. Dette ble sendt til EU-kommisjonen, og det har ikke kommet noen protester etter dette, på at Norge benytter samme tilleggskrav som mange andre medlemsland også har oppnådd. Norge er med på EU-kommisjonens liste over land som stiller tilleggskrav i samsvar med forordningen, jf link http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.h..., under "transitional provisions", "table".

Gyldigheten av den nasjonale forskriften må forlenges på lik linje med forordningen. Det krever endring i forskrift 30. april 2008 nr. 124 om kontroll med, overvåkning av bluetongue og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue. Da det ikke er noen endringer i de materielle kravene, ble det foreslått at endringsforskriften skulle fastsettes uten høring. Den nasjonale forskriften ble endret ved forskrift 16. des 2008 nr. 1411.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdedpartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringene er EØS-relevante og akseptable for Norge.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Utkastet ble gitt tilslutning i SCFCAH AHW 11-12 november 2008, og rettsakten ble fastsatt i EU 19. desember 2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.12.2008
Anvendelsesdato i EU
23.12.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 12.2.2015, p. 46-47
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.01.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.01.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.01.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.02.2010
Anvendes fra i Norge
01.02.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R1304
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro