Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked i forbindelse med personvernforordningen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/743 av 16. mai 2018 om et pilotprosjekt for for å gjennomføre de administrative samarbeidsforpliktelsene angitt i forordning (EU) 2016/679 gjennom bruk av informasjonssystemet for det indre marked

Commission Implementing Decision (EU) 2018/743 of 16 May 2018 on a pilot project to implement the administrative cooperation provisions set out in Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council by means of the Internal Market Information System

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Informationssystemet for det indre marked (i det følgende benævnt »IMI«), der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1024/2012, er en softwareapplikation, der er tilgængelig via internettet, og som er udviklet af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne med det formål at bistå medlemsstaterne i den praktiske gennemførelse af de krav vedrørende informationsudveksling, der er fastsat i EU-retsakter, ved at give adgang til en central kommunikationsmekanisme for at lette grænseoverskridende informationsudveksling og gensidig bistand.

(2) Der er ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 fastsat regler vedrørende beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger samt regler vedrørende fri udveksling af personoplysninger. Der er ved samme forordning fastsat procedurer for administrativt samarbejde mellem tilsynsmyndighederne, mellem tilsynsmyndigheder og Det Europæiske Databeskyttelsesråd (i det følgende benævnt »Databeskyttelsesrådet«) og, hvis det er relevant, med Kommissionen. IMI kan være et effektivt værktøj til gennemførelse af bestemmelserne om administrativt samarbejde i forordning (EU) 2016/679. Det er derfor nødvendigt at gennemføre et pilotprojekt som omhandlet i artikel 4 i forordning (EU) nr. 1024/2012.

(3) I de tilfælde, hvor medlemsstaterne, jf. forordning (EU) 2016/679, har udpeget en tilsynsmyndighed, der skal fungere som et fælles kontaktpunkt, bør et sådant kontaktpunkt også betragtes som en kompetent myndighed med henblik på dette pilotprojekt.

(4) For at sikre ensartet anvendelse af bestemmelserne i forordning (EU) 2016/679, hvori samarbejdet mellem tilsynsmyndigheder, Kommissionen og Databeskyttelsesrådet er beskrevet, bør IMI gøre det muligt at opbevare alle data, der er relevante for udvekslinger af information. IMI bør gøre det muligt for tilsynsmyndighederne at genanvende sådanne data til eventuel efterfølgende behandling for så vidt angår udvekslinger af information i henhold til artikel 56 og 60-66 i forordning (EU) 2016/679.

(5) IMI bør stille en funktionalitet til rådighed, der gør det muligt for Det Europæiske Databeskyttelsesråd at dele dokumenter og oplysninger i overensstemmelse med artikel 70, stk. 1, litra d)-k), m) og x), i forordning (EU) 2016/679, hvilket er nødvendigt for at sikre ensartet og rettidig behandling af sager.

(6) I overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2012 skal Kommissionen fremsende en evaluering af resultatet af pilotprojektet til Europa-Parlamentet og Rådet. Der bør fastsættes en dato for, hvornår en sådan evaluering senest skal være fremsendt.

(7) Forordning (EU) 2016/679 anvendes fra den 25. maj 2018. Denne afgørelse bør derfor anvendes fra samme dato.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det i artikel 24 i forordning (EU) nr. 1024/2012 nedsatte udvalg —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.05.2018
Anvendelsesdato i EU
25.05.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet