Utslipp fra biler (Euro 5 og 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: korrigering

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om korrigering av forordning (EF) nr. 692/2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorkjøretøyer med hensyn til utslipp fra lette personbiler og lette varebiler (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon om kjøretøyer

(Draft) Commission Regulation correcting Regulation (EC) No 692/2008 implementing and amending Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council on type-approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 29.8.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 715/2007 indeholder bestemmelser om, at nye lette køretøjer skal overholde visse emissionsgrænser og fastsætter yderligere krav om adgang til informationer. De specifikke tekniske bestemmelser, der er nødvendige for gennemførelsen af nævnte forordning, blev vedtaget ved Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 .

(2) Forordning (EF) nr. 692/2008 blev ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2016/646 gennem fastsættelse af krav til emission under faktisk kørsel for at begrænse udstødningsemissioner under alle normale driftsforhold.

(3) Som følge af ændringen optræder der en fejl i tillæg 7a til bilag IIIA til forordning (EF) nr. 692/2008, som vedrører kontrol af den samlede kørsels dynamik. Fejlen vedrører en matematisk formel for dataforbehandling i forbindelse med beregningerne af kørselsindikatorer. Parameteren rmax er fejlagtigt medtaget i formlen.

(4) Forordning (EF) nr. 692/2008 bør derfor berigtiges.

(5) For at begrænse følgerne ved anvendelsen af den fejlagtige formel, bør nærværende forordning træde i kraft hurtigst muligt.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
30.06.2016
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet