Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 av 19. desember 2016 om fastsetting av administrative krav knyttet til utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/656 of 19 December 2016 laying down the administrative requirements relating to emission limits and type-approval of internal combustion engines for non-road mobile machinery in accordance with Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.4.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Af klarheds-, forudsigeligheds- og forenklingshensyn og for at lette byrden for fabrikanterne er det nødvendigt på grundlag af gældende praksis yderligere at forenkle og standardisere de dokumenter, der anvendes til typegodkendelsesprocedurerne.

(2) Af klarheds-, forudsigeligheds- og forenklingshensyn og for at lette byrden for fabrikanterne bør visse indsendte oplysningsskemaer og prøvningsrapporter udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 97/68/EF accepteres med henblik på typegodkendelsesprocedurerne i henhold til forordning (EU) 2016/1628.

(3) Oplysningsskemaets struktur bør strømlines og forenkles for at undgå gentagelse af oplysninger og at tilpasse det til det mest almindelige elektroniske format, som anvendes af fabrikanter og tekniske tjenester.

(4) Med henblik på sammenhæng og fuldstændighed bør oplysningsskemaet og det fælles format for prøvningsrapporter omfatte oplysninger om de kategorier af motorer og brændstoftyper, som er nye i lovgivningen om typegodkendelse af motorer til mobile ikke-vejgående maskiner.

(5) For at forbedre markedsovervågningen bør en ny model for overensstemmelseserklæring fastlægges for klart at identificere de motorer, der bringes i omsætning, og som er underlagt visse undtagelser eller overgangsbestemmelser,

(6) Med henblik på klarhed og fuldstændighed og lettere adgang til relevante data bør modellen for EU-typegodkendelsesattesten indeholde et tillæg, der indeholder de mest relevante oplysninger vedrørende den typegodkendte motortype eller motorfamilie.

(7) Nummereringssystemet for EU-typegodkendelsesattesten bør revideres for klart at angive hver enkelt motorkategori og -underkategori samt brændstoftypen ved hjælp af en kort alfanumerisk kode af klarheds- og rationaliseringshensyn.

(8) Med henblik på klarhed og fuldstændighed bør formatet for fortegnelsen over producerede motorer tilpasses den nye betegnelse for motortyper og motorfamilier og indeholde alle de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 37, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1628.

(9) Datastrukturen for udveksling af oplysninger ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (IMI) bør begrænses til hovedtræk for at give et vist spillerum for it-systemets designere og for at undgå den administrative byrde ved regelmæssigt at ændre bilag VIII, da dette ville være nødvendigt, hvis der anvendes en overdrevent detaljeret struktur.

(10) De tekniske krav og procedurer for sammenkoblingen af IMI med eksisterende nationale databaser bør begrænses til at udstikke hovedretningslinjerne for at sikre en vis grad af frihed for it-systemets designere og undgå den administrative byrde forbundet med gentagne ændringer af denne forordning, idet dette ville være nødvendigt, hvis der fastsættes alt for detaljerede krav til sammenkobling, som ikke er afstemt efter de særlige behov i hver medlemsstat.

(11) Med henblik på klarhed og forenkling er det nødvendigt at etablere et harmoniseret system til udpegning af motortyper og motorfamilier samt af motortyperne i en motorfamilie.

(12) For at imødegå eventuelt misbrug er det nødvendigt at fastsætte nærmere bestemmelser om forebyggelse af uautoriserede indgreb i motorerne.

(13) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
18.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.12.2016
Anvendelsesdato i EU
03.05.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet