Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/655 av 19. desember 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 vedrørende overvåking av forurensende utslipp fra forbrenningsmotorer i drift som er montert i mobile ikke-veigående maskiner

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/655 of 19 December 2016 supplementing Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council with regard to monitoring of gaseous pollutant emissions from in-service internal combustion engines installed in non-road mobile machinery

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.4.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Artikel 19 i forordning (EU) 2016/1628 indeholder bestemmelser om overvågning af emission af forurenende luftarter ved prøvning af ibrugtagne motorer, der er monteret i mobile ikke-vejgående maskiner og betjenes ved deres normale driftscyklusser.

(2) For at sikre overvågningen i henhold til artikel 19 er det nødvendigt at vedtage de nærmere ordninger for udvælgelse af motorer, prøvningsprocedurer og indberetning af resultater.

(3) For at mindske den administrative byrde for fabrikanter med lav produktionsvolumen og fabrikanter, der producerer et begrænset antal motortyper eller motorfamilier, er det nødvendigt at begrænse antallet af motorer, der skal være omfattet af de pågældende fabrikanters prøvning af overvågningen efter ibrugtagning.

(4) For at sikre en ensartet anvendelse af denne forordning bør fabrikanten ikke være forpligtet til at fremvise prøvningsresultater fra overvågningen efter ibrugtagning, hvis han kan påvise, at motorerne ikke er monteret i mobile ikke-vejgående maskiner, eller at det ikke var muligt at opnå adgang til en motor med henblik på prøvning.

(5) For yderligere at harmonisere procedurerne for overvågning efter ibrugtagning for mobile ikke-vejgående maskiner med anden EU-lovgivning og internationale standarder bør disse procedurer tilpasses overensstemmelseskontrollen for tunge køretøjer (EURO VI) og kravene i regulativ nr. 96 vedtaget af De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
19.12.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.12.2016
Anvendelsesdato i EU
03.05.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet