Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr og krav til generelle typer drivstoff

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/932 av 29. juni 2018 om endring av forordning (EU) nr. 582/2011 når det gjelder bestemmelsene om testing ved hjelp av portabelt avgassmåleutstyr (PEMS) og krav til typegokjenning av generelle typer drivstoff

Commission Regulation (EU) 2018/932 of 29 June 2018 amending Regulation (EU) No 582/2011 as regards the provisions on testing by means of portable emission measurement systems (PEMS) and the requirements for universal fuel range type-approval

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er for nylig blevet offentliggjort CEN-standarder for visse almindelige dieselblandinger med fedtsyremethylester (FAME) og parafinholdig diesel. De nuværende regler bør derfor ajourføres, således at de også henviser til disse nye standarder.

(2) I forbindelse med prøvning ved hjælp af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS) indførtes ved Kommissionens forordning (EU) 2016/1718 krav vedrørende både bykørselsdelens andel og varigheden af den samlede kørecyklus. Især er det på visse køretøjer i klasse N3 udstyret med en motor med højere effekt blevet konstateret, at PEMS-prøvning efter de gældende bestemmelser resulterer i ugyldige prøvninger grundet disse begrænsninger. For at løse dette problem bør betingelserne for overensstemmelse med vinduet for bykørsel ændres, således at bykørselsdelen forlænges på bekostning af motorvejsdelen, og den maksimale samlede kørecyklus forlænges.

(3) Der er behov for at præcisere kravet om mindst ét gyldigt vindue med udelukkende bykørsel, som specifikt anvendes til NOx-emissioner, eftersom dette er det kritiske forurenende stof ved disse betingelser.

(4) For brændstofuafhængig typegodkendelse er proceduren for påvisning af overensstemmelse med de krævede tolerancer for motorstyreenhedens (ECU) momentsignal på nuværende tidspunkt ikke fastsat i Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 . Når motoren ikke er udstyret med et system til genkendelse af det anvendte brændstof, kan den tekniske tjeneste derfor vælge metoden til påvisning af overensstemmelse. På grund af den stigende interesse for typegodkendelse af alternative brændstoffer, bør proceduren harmoniseres. Den afvigelse af drejningsmomentet, der forårsages af det alternative brændstof, bør derfor bestemmes, og afvigelsen bør derefter anvendes til beregning af en effektkorrektionsfaktor, som bør angives i typegodkendelsesdokumentationen. Effektkorrektionsfaktoren kan anvendes til at påvise overensstemmelse med kravene til nøjagtigheden af ECU-drejningsmomentsignalet. Desuden kan effektkorrektionsfaktoren i forbindelse med prøvning med et alternativt brændstof anvendes til at bestemme den korrekte drejningsmomentværdi til emissionsberegning.

(5) Forordning (EU) nr. 582/2011 bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer –

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
14.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.06.2018
Gjennomføringsfrist i EU
22.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet