Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2193 av 25. november 2015 om begrensning av visse luftforurensende utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg

Directive (EU) 2015/2193 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium combustion plants

Del av:

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 28.11.2015

Nærmere omtale

Red. anm.: Se lenken "Pakke: Renere luft-pakken" over for tilknyttede saker.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.11.2014)

Beskrivelse
Kommisjonen har lagt fram et forslag til regulering av utslipp til luft fra mellomstore forbrenningsanlegg. Forslaget er en del av EUs luftpakke som Kommisjonen la fram 18. desember 2013. Se også Kommisjonsmeddelelsen "A Clean Air Policy for Europe" (KOM(2013) 918).

Sammendrag av innhold

Kommisjonen la 18. desember 2013 fram forslag til direktiv om begrensning av visse luftforurensende utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg. Forslaget sikter på å dekke eksisterende mangler i EU-lovgivningen, og innfører minimumskrav. Formålet med forslaget er å redusere utslipp av svoveldioksid, nitrogenoksider og partikler fra mellomstore forbrenningsanlegg, og dermed redusere risiko som slike utslipp medfører for menneskers helse og for miljø.

I henhold til Kommisjonens forslag skal rettsakten omfatte forbrenningsanlegg med nominell tilført termisk effekt fra 1 til 50 MW (mellomstore forbrenningsanlegg). Forslaget omfatter ikke avfallsforbrenningsanlegg. Hovedelementene i forslaget til rettsakt er:

1) Grenseverdier for utslipp til luft.

Det innføres grenseverdier for utslipp til luft av svoveldioksid, nitrogenoksider og partikler (støv) som differensieres for eksisterende og nye anlegg, og for ulike type brensel. Det settes egne grenseverdier for gassturbiner og gassmotorer. For nye anlegg skal grenseverdiene overholdes ett år etter gjennomføringsdatoen. For eksisterende anlegg større enn 5 MW gjelder grenseverdiene fra 1. januar 2025, og for eksisterende anlegg mindre enn 5 MW fra 1. januar 2030.

Medlemsstatene skal innføre strengere grenseverdier basert på angitte referanseverdier for anlegg i områder der grenseverdiene for luftkvalitet ikke oppfylles, med mindre det kan godtgjøres overfor Kommisjonen at slike grenseverdier vil medføre uforholdsmessige kostnader og at andre tiltak for å sikre at luftkvaliteten overholder grenseverdiene er tatt med i luftkvalitetsplaner.

2) Målekrav

Medlemsstatene skal sikre at virksomhetsansvarlig overvåker utslippene. Det skal gjennomføres periodiske målinger av svoveldioksid, nitrogenoksider og partikler minst hvert tredje år for anlegg 1 til 20 MW, og minst årlig for anlegg 20 til 50 MW.

3) Kontroll av overholdelse

Medlemsstatene skal innføre en inspeksjonsordning for mellomstore forbrenningsanlegg eller gjennomføre andre tiltak for å sikre at kravene overholdes.

4) Registrering av anleggene

Myndighetene skal registrere mellomstore forbrenningsanlegg på grunnlag av underretning fra virksomhetsansvarlig, og gjøre registeret tilgjengelig for allmennheten blant annet via internett.

5) Rapportering

Det følger rapporteringsforpliktelser med rettsakten. Medlemsstatene skal i rapportering til Kommisjonen gi et sammendrag av data for registrerte anlegg og gi overslag over samlede årlige utslipp av svoveldioksid, nitrogenoksider og partikler fra anleggene fordelt på type brensel og anleggsstørrelse.

Merknader
Forslaget til rettsakt hjemles i artikkel 192 (1) i EU-traktaten.

Mellomstore forbrenningsanlegg (1 til 50 MW) som benytter rene brensler er i dag regulert i forurensningsforskriften kapittel 27 om forurensninger fra forbrenningsanlegg for rene brensler eller i særskilte tillatelser etter forurensningsloven.

I likhet med forslaget til rettsakt, har forurensningsforskriften kapittel 27 grenseverdier for utslipp av nitrogenoksider og støv, og krav til målinger. Kravene er imidlertid ikke helt i samsvar med forslaget fra Kommisjonen. De viktigste forskjellene er at grenseverdien for utslipp av støv for nye anlegg for fast biobrensel mindre enn 20 MW er betydelig strengere i det foreliggende forslaget til rettsakt enn i forurensningsforskriften, at det i rettsakten også settes grenser for utslipp av nitrogenoksider fra anlegg mindre enn 5 MW, og at det i forskriften ikke er fastsatt grenseverdier for utslipp av svoveldioksid. Forurensningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forurensningsforskriften. Rettsakten har ikke en slik unntaksbestemmelse.

Forurensningsforskriftens krav gjaldt for nye anlegg fra 1. januar 2010 og for eksisterende anlegg fra 1. januar 2011, og både nye og eksisterende forbrenningsanlegg må overholde angitte grenseverdier for utslipp av støv, nitrogenoksider og karbonmonoksid. I forslaget til rettsakt er det lagt opp til en lengre overgangsperiode før eksisterende anlegg må overholde grenseverdiene som settes.

Den praksis forurensningsmyndigheten har i dag med tilsyn og oppfølging av virksomhetene anses å tilfredsstille kravene til kontroll som stilles i forslaget til rettsakt.

Rettsakten vil sannsynligvis medføre behov for endring av forurensningsforskriftens kapittel 27 og tillatelser som er gitt etter forurensningsloven. Rettsakten grupperes i gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører et begrenset rapporteringskrav for myndighetene. Registrering av alle anleggene, og tilgjengeliggjøring av registeret for offentligheten, kan medføre en liten økning i administrative byrder. I dag inneholder forurensningsforskriften kun krav om melding til fylkesmannen for nye anlegg og ved endringer/utvidelse av eksisterende anlegg.

Rettsakten vil kunne medføre noe strengere krav for en del virksomheter, og kostnader for disse for teknisk tilpasning til nye krav.

Rettsakten vil hovedsaklig få konsekvenser for nye forbrenningsanlegg. For eksisterende forbrenningsanlegg vil kravene først gjelde fra 2025 og 2030.

Rettsakten vurderes å ikke ha betydelige økonomiske administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble presentert i Spesialutvalget for miljø 6. februar 2014 hvor Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger
Se også eget faktanotat om EU-strategi for renere luft i Europa (KOM(2013) 918).

Status
Kommisjonen fremmet forslag til rettsakt 18.12.2013. Rettsakten er til vurdering i Europaparlamentet og Rådet.

Nøkkelinformasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon