Varemerkedirektivet (revisjon)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2436 av 16. desember 2015 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker

Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks

Siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 6.8.2018

EUs varemerkedirektiv er blitt revidert. Det eksisterende direktivet vil i 2019 bli erstattet av en modernisert utgave som ble vedtatt i 2015. Formålet er å gjøre det enklere og rimeligere for bedrifter å beskytte sine produkter. Det nye direktivet vil harmonisere nasjonale regelverk om varemerker ytterligere, blant annet ved å gjøre det likere regelverket som gjelder for EU-varemerker.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.5.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen fremla i mars 2013 et forslag til direktiv som skal erstatte Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) nr. 95/2008 av 22. oktober 2008 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (konsolidert versjon). Direktiv 95/2008 er en del av EØS-avtalen, og er gjennomført i varemerkeloven 2010. Den 16. desember 2015 ble det nye varemerkedirektivet, direktiv 2015/2436, vedtatt. Direktivet innebærer en del endringer sammenlignet med gjeldende direktiv. Formålet er å forbedre og modernisere reglene gjennom å endre utdaterte bestemmelser og klargjøre reglene, samt å harmonisere det nasjonale regelverket om varemerker i medlemsstatene ytterligere, blant annet ved å gjøre det mer likt regelverket som gjelder for EU-varemerker (forordning (EF) 207/2009, som ikke er en del av EØS-avtalen).

Definisjonen av varemerker er endret ved at kravet om at varemerket må kunne gjengis grafisk, er sløyfet og erstattet av et krav om at merket må gjengis på en måte som gjør det mulig å fastslå klart og tydelig hva beskyttelsen gjelder. Det er videre gjort enkelte endringer i hvilke rettigheter en varemerkerett gir innehaveren. Blant annet er det presisert at rettighetene som oppstår gjennom et varemerke ikke kan gjøres gjeldende mot eldre rettigheter, og at varemerkeinnehaveren skal kunne motsette seg import av varemerkeforfalskninger selv om varene ikke skal gå over i fri omsetning i det aktuelle landet (transitt). Unntaket fra eneretten for andres bruk av eget navn og adresse begrenses til å gjelde fysiske personers navn, dvs. ikke også foretaksnavn.

Det er videre gjort en rekke endringer for å bringe direktivet på linje med reglene som gjelder for EU-varemerker. Dette berører blant annet nye regler om varemerket som eiendomsobjekt (overdragelse, lisens og pantsettelse) og nye regler om fellesmerker. Det gis også nye saksbehandlingsregler, som skal bringe saksbehandlingen ved registrering av nasjonale varemerker på linje med saksbehandlingen ved registrering av EU-varemerker. Direktivforslaget inneholdt en bestemmelse om at de nasjonale myndighetene ikke lenger av eget tiltak skulle kunne prøve søknaden mot relative registreringshindre, det vil si mot eldre private rettigheter. EØS EFTA-landene avga uttalelse til Kommisjonens forslag 24. mars 2014, og ga uttrykk for innvendinger mot dette forslaget. Det ble også gitt kommentarer til en del andre punkter, blant annet til forslaget til bestemmelser om at varemerkeinnehaveren skulle kunne motsette seg import av varer der bare eksportøren handler i næring. Både forbudet mot prøving av relative registreringshindre og regelen om at varemerkeinnehaveren skulle kunne motsette seg import der bare eksportøren handler i næring er tatt ut i det vedtatte direktivet. Det er dermed klart at den norske ordningen med prøving av relative registreringshindre kan videreføres.

Merknader
Direktivet er vedtatt med hjemmel i EU-traktaten artikkel 114 nr. 1. Gjeldende norsk lovgivning er basert på direktiv 95/2008. Direktivet vil kreve en del endringer i varemerkeloven på punktene som er omhandlet ovenfor.

Sakkyndige instansers merknader
Et forslag om endringer i varemerkelovgivningen til gjennomføring av direktivet er for tiden på høring, med høringsfrist 14. september 2018.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
27.03.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.12.2015
Gjennomføringsfrist i EU
14.01.2019
Anvendelsesdato i EU
14.01.2019
Rettsakten erstatter
Siste saker i EU-domstolen
Annen informasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2018
Annen informasjon (EFTA/EØS)
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
09.05.2018
Høringsfrist
14.09.2018