Veikantkontrolldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for underretning om konstaterte mangler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2205 av 29. november 2017 om gjennomføringsbestemmelser vedrørende prosedyrene for underretning om nyttekjøretøyer med alvorlige eller farlige mangler påvist ved tekniske veikantkontroller

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2205 of 29 November 2017 on detailed rules concerning the procedures for the notification of commercial vehicles with major or dangerous deficiencies identified during a technical roadside inspection

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I tilfælde hvor der bl.a. konstateres væsentlige eller farlige mangler ved et køretøj, som ikke er registreret i den medlemsstat, hvor synet finder sted, skal kontaktpunktet, jf. artikel 18, stk. 1, i direktiv 2014/47/EU, underrette registreringsstatens kontaktpunkt om synsresultaterne. Underretningen skal omfatte punkterne i rapporten om synet ved vejsiden som fastsat i bilag IV og skal udarbejdes af inspektøren ved afslutningen af et mere detaljeret syn i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i direktiv 2014/47/EU.

(2) For at lette kommunikationen mellem de nationale kontaktpunkter skal Kommissionen vedtage detaljerede gennemførelsesbestemmelser vedrørende procedurerne for underretning.

(3) I henhold til artikel 18, stk. 1, i direktiv 2014/47/EU skal underretningen fortrinsvis meddeles gennem det nationale elektroniske register, der er omhandlet i artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009.

(4) I artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1071/2009 præciseres mindstekravene til de data, der skal indføres i de nationale elektroniske registre. Punkterne i rapporten om synet ved vejsiden som fastsat i bilag IV i direktiv 2014/47/EU udgør dog ikke i sig selv mindstekravene til data.

(5) I artikel 16, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1071/2009 fastsættes det, at de nationale elektroniske registre skal sammenkobles.

(6) Da artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1071/2009 har et begrænset anvendelsesområde, og da anvendelsesområdet for det europæiske register over vejtransportvirksomheder (ERRU) følgelig er begrænset, kan underretningen til ERRU, jf. artikel 18, stk. 1, i direktiv 2014/47/EU, ikke fremsendes via de nationale elektroniske registre.

(7) For at undgå unødvendige administrative byrder og omkostninger bør ERRU-registrets arkitektur dog anvendes til at udvikle et system til meddelelse af underretninger som fastsat i artikel 18, stk. 1, i direktiv 2014/47/EU.

(8) De fælles regler for sammenkobling via ERRU er fastsat i Kommissionens forordning (EU) nr. 1213/2010.

(9) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/480 indfører betydelige ændringer af ERRU's generelle funktioner og erstatter pr. 30. januar 2019 forordning (EU) nr. 1213/2010. Meddelelsessystemet til underretninger efter syn ved vejsiden (RSI) vil bygge videre på ERRU's generelle funktioner.

(10) For at begrænse de administrative byrder og procedurer og sikre sammenhæng er det derfor nødvendigt, at meddelelsessystemet til underretninger efter syn ved vejsiden (RSI) også kan anvendes fra den 30. januar 2019.

(11) Bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger som fastlagt navnlig ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF finder anvendelse i forbindelse med behandlingen af personoplysninger i henhold til direktiv 2014/47/EU. Navnlig bør medlemsstaterne gennemføre passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre misbrug af personoplysninger.

(12) Hvor dette er relevant, finder bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 anvendelse i forbindelse med behandlingen af personoplysninger i henhold til direktiv 2014/47/EU.

(13) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning direktiv 2014/45/EU.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.11.2017
Anvendelsesdato i EU
20.05.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet