Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser om aerodynamiske førerhus

Tittel

Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2019/984 av 5. juni 2019 om endring av rådsdirektiv 96/53/EF med hensyn til fristen for gjennomføringen av særreglene om største tillatte lengder av førerhus med forbedret aerodynamisk ytelse, energieffektivitet og sikkerhet

Decision (EU) 2019/984 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 amending Council Directive 96/53/EC as regards the time limit for the implementation of the special rules regarding maximum length in case of cabs delivering improved aerodynamic performance, energy efficiency and safety performance

Del av:

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 20.6.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.11.2018)

Sammendrag av innhold
Forslaget innebærer å fremskynde ikrafttredelsestidspunktet i direktiv 96/53/EF artikkel 9a nr. 3, fra 3 år fra vedtakelsen av tilhørende typegodkjenningsregelverk i direktiv 2007/46/EF (eller forordning (EU) 1230/2012) til 4 måneder fra godkjenningen av endringsbeslutningen.

96/53/EF som endret ved direktiv 2015/719/EU artikkel 9a gir regler som pålegger medlemsstatene å tillate økt lengde for kjøretøy og vogntog hvor førerhuset er utformet for å gi bedre aerodynamiske egenskaper, energieffektivitet og sikkerhetsprestasjon. Kjøretøyene skal være typegodkjent innenfor rammene av direktiv 2007/46/EF. Om nødvendig for å ivareta nærmere angitte formål, skal Kommisjonen, i utgangspunktet innen 27. mai 2017, vurdere behovet for endring av de relevante regelverkene under rammedirektivet (forordning 1230/2012). Bestemmelsen trer i kraft tre år fra Kommisjonens beslutning om at endringer i typegodkjenningsregelverket ikke er nødvendig, eller fra endringer i typegodkjenningsregelverket trer i kraft. Endringer i forordning 1230/2012 om kjøretøyers masser og dimensjoner er per sommeren 2018 under utarbeidelse. Neste møte i TCMV er 21. september 2018. Vegdirektoratet vil delta på møtet. Etter sin ordlyd trer bestemmelsen dermed ikke i kraft før tre år fra endringene som nå er under utarbeidelse blir vedtatt.

Forslaget innebærer å fremskynde ikrafttredelsestidspunktet i direktiv 96/53/EF artikkel 9a nr. 3, fra 3 år fra vedtakelsen av tilhørende typegodkjenningsregelverk under rammedirektiv 2007/46/EF (forordning (EU) 1230/2012), til 4 måneder fra godkjenningen av endringsbeslutningen. Ikrafttredelsestidspunktet blir dermed både fremskyndet og gjort uavhengig av typegodkjenningsregelverket.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forslaget er hjemlet i artikkel 91 om transport i Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

Nasjonalt er generelle bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for bruk av kjøretøy på offentlig veg i Norge regulert i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy kapittel 5. Forskriftens kapittel 5 gjennomfører også direktiv 96/53/EF, som er hjemmelen til denne implementeringsforordningen. Tillatte vekter og dimensjoner på den enkelte vegstrekning er for øvrig gitt i vegliste for riksveger (forskrift om bruksklasse, tillatt totalvekt og tillatt vogntoglengde for normaltransport, tømmertransport og modulvogntog på riksveg (vegliste riksveg), og i forskrifter om veglister for fylkes- og kommunale veger for hvert fylke. Veglistene kommer i ny utgave to ganger per år.

Forslaget innebærer ingen materielle endringer i forhold til tidligere vedtatte bestemmelser om aerodynamiske førerhus i direktiv 96/53/EF, kun en endring av ikrafttredelses­tidspunktet. Rettslige konsekvenser av forslaget vil dermed kun være at høring om endringer i forskrift om bruk av kjøretøy § 5-4 nr. 4 (alminnelige lengdebestemmelser) eller § 5-5 (særlige tilfeller hvor blant annet større lengde tillates) må gjennomføres på et tidligere tidspunkt. Hvorvidt det fra et tidligere tidspunkt også vil bli mulig å benytte kjøretøy med større lengde avhenger ferdigstillelsen av typegodkjenningsregler. Bruksbestemmelsen i artikkel 9a gir kun adgang til å tillate lengre kjøretøy som er typegodkjent, og en norsk bestemmelse om implementerer denne vil være sovende inntil det også blir mulig å typegodkjenne lastebiler og trekkvogner med aerodynamisk førerhus.

Hvor mye større lengde som skal tillates i forhold til dagens tillatte lengder er p.t. ikke klart, heller ikke om det faktisk vil gis en øvre grense eller om kravet kun vil være at gjeldende sporingskrav overholdes. Artikkel 9a nr. 2 spesifiserer at typegodkjenningskravene skal ta høyde for økt aerodynamisk prestasjon og trafikksikkerhetstiltak med henblikk på myke trafikanter og sjåføren, men ikke hvor mye ekstra lengde som skal tillates. Det fremgår imidlertid av artikkel 9a nr. 1 at kjøretøy og vogntog som er utstyrt med slike førerhus skal overholde sporingskravet i direktivets vedlegg I pkt. 1.5, som begrenser både hvor mye ekstra lengde som kan tilføyes og de fremkommelighetsmessige konsekvensene av den ekstra lengden.

I skrivende stund er det uklart hvorvidt hele kjøretøyet må være typegodkjent eller om dette kun vil gjelde aereodynamiske innretninger / førerhus.

Status
Europakommisjonen presenterte forslaget 17. mai 2018 som del av Kommisjonens Mobilitetspakke del III. Skal antakelig disktuteres i TCMV 21. september 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.06.2019
Anvendelsesdato i EU
10.07.2019
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet