Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om veieanordninger på kjøretøyer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1213 av 12. juli 2019 om særlige bestemmelser for å sikre enartede betingelser for gjennomføringen av samvirkeevne og kompabilitet av veieanordninger på kjøretøyer i henhold til rådsdirektiv 96/53/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1213 of 12 July 2019 laying down detailed provisions ensuring uniform conditions for the implementation of interoperability and compatibility of on-board weighing equipment pursuant to Council Directive 96/53/EC

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Medlemsstaterne kan i medfør af direktiv 96/53/EF anvende vejeanordninger på køretøjer til at foretage kontrol af køretøjer eller vogntog, der muligvis er overlastet.

(2) I henhold til andet afsnit i artikel 10d, stk. 5, i direktiv 96/53/EF, og med henblik på at sikre interoperabilitet skal vejeanordninger på køretøjer være i stand til på ethvert tidspunkt at sende vægtoplysninger fra et køretøj i brug til de kompetente myndigheder og til føreren via en grænseflade defineret af CEN DSRC-standarderne. Der bør derfor vedtages tekniske specifikationer, der tilpasser indholdet af standarderne til den særlige karakter af de oplysninger, der skal leveres af vejeanordninger på køretøjer.

(3) Vejeanordninger på køretøjer kan monteres på motorkøretøjer og på påhængskøretøjer samt sættevogne. Det er nødvendigt at sikre, at vejeanordninger på køretøjer, der monteres på forskellige køretøjer i et vogntog, er indbyrdes kompatible. Kompatibilitet bør sikres ved gennemførelse af de europæiske standarder om C-ITS, jf. den delegerede retsakt, der supplerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU med hensyn til indførelse og praktisk anvendelse af samarbejdende intelligente transportsystemer.

(4) Medlemsstater, der stiller krav om montering af vejeanordninger på køretøjer, bør kunne undtage køretøjer eller vogntog, hvor det er umuligt at overstige den maksimalt tilladte vægt, f.eks. påhængsvogne eller sættevogne, der specifikt er konstrueret til transport af væsker eller husdyr, fra denne forpligtelse.

(5) Anvendelse af vejeanordninger på køretøjer med henblik på håndhævelse kan give anledning til forsøg på manipulation, som det er tilfældet med andre køretøjssystemer som f.eks. digitale fartskrivere eller systemer til begrænsning af emissioner. For at sikre en passende grad af beskyttelse mod manipulation skal kommunikationen mellem motorkøretøj og påhængsvogn eller sættevogn sikkerhedsbeskyttes. Desuden bør vejeanordninger på køretøjer certificeres i henhold til de fælles kriterier af et certificeringsorgan, der er anerkendt af forvaltningsudvalget inden for rammerne af »aftalen om gensidig anerkendelse af evalueringscertifikater vedrørende IT-sikkerhed« fra Gruppen af Højtstående Embedsmænd vedrørende Informationssystemers Sikkerhed (SOG-IS).

(6) Medlemsstater, der vælger at indføre krav om montering af vejeanordninger på køretøjer, bør sikre, at køretøjerne underkastes eftersyn af udstyret på OBW-værksteder. For at sikre en ensartet gennemførelse af de bestemmelser om interoperabilitet, der er fastsat i denne forordning, bør disse værksteder sikre, at vejeanordninger på køretøjer fungerer med en passende grad af nøjagtighed. Disse værksteder kan, forudsat at der foretages de nødvendige justeringer, være synsvirksomheder som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU, værksteder som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 eller ethvert andet værksted, der opfylder kravene i denne forordning. Der bør ikke være krav om, at medlemsstater, som vælger ikke at indføre vejeanordninger på køretøjer på grundlag af artikel 10d, stk. 1, i direktiv 96/53/EF, skal oprette disse værksteder.

(7) Den nuværende teknologiske status gør det ikke muligt at gennemføre hverken kommunikationsstandarderne CEN DSRC eller C-ITS i vejeanordninger på køretøjer inden den 27. maj 2021. Der bør derfor antages en faseopdelt tilgang til gennemførelsen af vejeanordninger på køretøjer, således at branchen er i stand til at udvikle produkter, der opfylder kravene i denne forordning og i særdeleshed bilag II samt visse krav i bilag III. De medlemsstater, der vælger at indføre krav om montering af vejeanordninger på køretøjer, bør senest fra den 27. maj 2021 anvende kravene vedrørende fase 1 i bilag I og III. Der bør gives en yderligere frist på tre år for anvendelse af kravene i bilag II samt kravene vedrørende fase 2 i bilag I og III.

(8) Medlemsstaterne kan træffe særlige foranstaltninger for at kræve, at de køretøjer, som de kompetente myndigheder kontrollerer for at sikre overensstemmelse med direktiv 96/53/EF, og som tages i brug fra og med den 27. maj 2021 og er indregistreret på deres område, udstyres med vejeanordninger på køretøjet. Der bør ikke stilles krav om eftermontering af sådant udstyr på køretøjer, der er taget i brug og indregistreret inden ovennævnte dato.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Vejtransportudvalget, der er omhandlet i artikel 10i i direktiv 96/53/EF —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
31.05.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.07.2019
Anvendelsesdato i EU
27.05.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet