Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av opplysninger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1227 av 12. november 2019 om fastsettelse av tekniske reguleringsstandarder som presiserer hvilke oplysninger som skal innberettes i overenstemmelse med STS-meddelelseskravene

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1227 of 12 November 2019 laying down implementing technical standards with regard to templates for the provision of information in accordance with the STS notification requirements

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at fremme effektive og harmoniserede meddelelser bør oplysninger om securitiseringer, der opfylder kravene vedrørende kriterierne for simpel, transparent og standardiseret securitisering (STS-kriterierne) i artikel 19-22 og artikel 23-26 i forordning (EU) 2017/2402, indberettes til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) i et konsekvent format og i overensstemmelse med ensartede standarder.

(2) Indberetning af oplysninger i et harmoniseret format giver ESMA mulighed for effektiv dataindsamling og letter investorers og kompetente myndigheders konsekvenskontrol og vurdering af fuldstændigheden. Formatet af de enkelte felter, som skal indberettes i en STS-meddelelse, bør derfor præciseres, og alle oplysninger, som indgives til ESMA, bør indgives elektronisk.

(3) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010.

(4) ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.11.2020
Anvendelsesdato i EU
23.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet