Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om søknader om registrering som verdipapiriseringsregister og eller om utvidelse av registreringen som transaksjonsregister

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsfororodning (EU) 2020/1228 av 29. november 2019 om tekniske reguleringsstandarder med hensyn til formatet til søknader om registrering som verdipapiriseringsregister eller om utvidelse av registreringen som transaksjonsregister i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1228 of 29 November 2019 laying down implementing technical standards with regard to the format of applications for registration as a securitisation repository or for extension of a registration of a trade repository pursuant to Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Et ensartet format for ansøgninger til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) om registrering som securitiseringsregister eller om udvidelse af en registrering af et transaktionsregister bør sikre, at alle de oplysninger, der kræves i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1230, indgives til og let kan identificeres af ESMA.

(2) Det er vigtigt, at oplysningerne i disse ansøgninger indgives i et format, der muliggør lagring til fremtidig brug og gengivelse. Derfor bør disse ansøgninger indgives på et varigt medium.

(3) For at gøre det lettere at identificere de oplysninger, der indgives i disse ansøgninger, bør hvert enkelt dokument tildeles et unikt referencenummer og en titel. Af samme grund bør der stilles krav til ansøgeren om at identificere alle de oplysninger, der indgives, ved at henvise til den bestemmelse i delegeret forordning (EU) 2020/1230, som disse oplysninger vedrører.

(4) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(5) ESMA har i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 gennemført en åben offentlig høring om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i nævnte forordning, om en udtalelse —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.11.2019
Anvendelsesdato i EU
23.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet