Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser om folkefinansiering

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter

Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
Direktivet er et endringsdirektiv til verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II). Bakgrunnen for forslaget er at Kommisjonen den 8. mars 2018 fremsatte en samlet pakke av initiativer for å utdype kapitalmarkedsunionen (CMU). Pakken inneholder blant annet forslag til en forordning for europeiske tilbydere av folkefinansiering (crowdfunding), som inngår i en samlet handlingsplan for styrking av fintech (teknologibasert innovasjon innenfor finansielle tjenester). Formålet med forslaget til en forordning om folkefinansiering er å bedre mulighetene for folkefinansiering som alternativ finansieringskilde, hvilket kan skape økt tilgang til kapital for blant annet innovative og små og mellomstore virksomheter. Dette skal søkes realisert gjennom en harmonisert EU-tillatelse, som gir rett til å tilby folkefinansiering på tvers av EUs grenser. For å unngå overlapp mellom forordningen for folkefinansiering og MiFID II, foreslår Kommisjonen ved dette direktivet en endring av MiFID II som består i å unnta tilbydere av folkefinansieringsplattformene fra reglene i MiFID II.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når direktivet tas inn i EØS--avtalen, vil reglene gjennomføres i norsk rett ved lov- eller forskriftsendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for verken myndigheter, foretak eller forbrukere.

Status
Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.