Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2441 av 21. desember 2017 om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammer som finner anvendelse på verdipapirbørser i Sveits i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2318 of 13 December 2017 on the equivalence of the legal and supervisory framework applicable to stock exchanges in Switzerland in accordance with Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
Verdipapirforetak skal forsikre seg om at foreståtte handler med aksjer notert på regulerte markeder, eller handlet på handelsplasser gjennomføres på regulerte markeder, multilaterale handelsfasiliteter eller systematiske internaliserere, eller tredjelands handelsplasser evaluert til å være ekvivalent av EU-kommisjonen i samsvar med artikkel 25 (4)(a) i direktiv 2014/65/EU (MiFID II), jf. artikkel 23 (1) i forordning (EU) No 600/2014 (MiFIR). I denne sammenhengen evalueres det om sveitsiske handelsplasser vil være å anse som tredjelands handelsplasser og at norske verdipapirforetak således etter MiFID II kan forestå handel med aksjer på sveitsiske handelsplasser.

I ekvivalensvurderingen er det lagt vekt på:

-har tillatelse som handelsplass og er løpende underlagt effektivt tilsyn og effektive sanksjoner

-at handelsplassene har et klart og gjennomsiktig handelsregelverk for aksjehandel slik at aksjene kan handles på en rettferdig, ordentlig og effektiv måte og er fritt omsettelig

-at aksjeutstedere er underlagt periodisk og løpende informasjonskrav som sikrer god investorbeskyttelse

-at markedets gjennomsiktighet og integritet ivaretas gjennom forbud mot markedsmisbruk i form av ulovlig innsidehandel og markedsmanipulasjon.

Konklusjonen av ekvivalensevalueringen er at følgende sveitsiske aksjebørser er evaluert til å være ekvivalente med regulerte markeder etter artikkel 25 (4)(a) i direktiv 2014/65/EU:

(a) SIX Swiss Exchange AG

(b) BX Swiss AG

Ekvivalensvurderingen er begrenset til perioden fra og med 3. januar 2018 til og med 31. desember 2018.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten. Beslutningen skal tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at beslutningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Vurdering
Beslutningen er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt beslutningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Beslutningen er vedtatt og trådte i kraft i EU 24.12.17. Beslutningen er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
21.12.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.12.2017
Anvendelsesdato i EU
24.12.2017
Opphører å gjelde
31.12.2018
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon