Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1005 av 15. juni 2017 om tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til meddelelser om og offentliggjøring av suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1005 of 15 June 2017 laying down implementing technical standards with regard to the format and timing of the communications and the publication of the suspension and removal of financial instruments pursuant to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.6.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Direktiv 2014/65/EU fastlægger et system, som indebærer, at suspensioner af handelen, ophævelsen af sådanne suspensioner og fjernelse fra handelen skal offentliggøres og meddeles rettidigt og effektivt.

(2) Markedspladsoperatørers og kompetente myndigheders offentliggørelse af ovennævnte oplysninger på deres websteder sikrer nem adgang, uden at det medfører nævneværdige meromkostninger. Offentliggørelse på webstedet bør derfor være det primære middel til offentliggørelse og samtidig spredning af oplysningerne i Unionen. For at sikre, at oplysningerne er tilgængelige for alle samtidigt, bør offentliggørelse på anden måde kun være muligt samtidig med eller efter offentliggørelse på webstedet.

(3) På grund af behovet for hurtig og præcis kommunikation, der muliggør effektiv udveksling af oplysninger og det samarbejde, der er omhandlet i direktiv 2014/65/EU, bør der fastsættes bestemmelser om ensartede formater og tidsfrister for meddelelserne og offentliggørelsen, der muliggør nem og effektiv meddelelse og offentliggørelse af alle relevante oplysninger. Anvendelsen af disse formater og tidsfrister bør ikke være til hinder for anvendelse af andre formater eller tidsfrister under ekstraordinære og uforudseelige omstændigheder, hvor de formater og tidsfrister, der er fastsat i denne forordning, ikke ville være passende under hensyntagen til det store omfang og den hastende karakter af meddelelser, der følger af f.eks. lukning af hele markedet.

(4) Af konsekvenshensyn og for at sikre velfungerende finansmarkeder er det nødvendigt, at bestemmelserne i denne forordning og bestemmelserne i direktiv 2014/65/EU anvendes fra den samme dato.

(5) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.

(6) ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.06.2017
Anvendelsesdato i EU
03.01.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet