Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1005 av 15. juni 2017 om tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til meddelelser om og offentliggjøring av suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1005 of 15 June 2017 laying down implementing technical standards with regard to the format and timing of the communications and the publication of the suspension and removal of financial instruments pursuant to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.12.2017)

Sammendrag av innhold
Forordningen fastsetter nærmere regler om publisering av beslutninger tatt av en markedsoperatør eller tilsynsmyndighet om suspensjon eller strykning av et finansielt instrument fra handel. Videre fastsetter forordningen regler om kommunikasjon mellom markedsoperatør og tilsynsmyndigheter, mellom tilsynsmyndigheter og ESMA og mellom ulike tilsynsmyndigheter i forbindelse med slike beslutninger.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Vurdering
Rettsakten må tas inn i norsk rett som sammen med MiFID II/MiFIR-gjennomføringen.

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering av EØS/EFTA-landene.

Det er angitt at konstitusjonelt forbehold (Stortingets samtykke) er nødvendig fordi basisrettsakten 2014/65 (MiFID II) ennå ikke er inntatt i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.06.2017
Anvendelsesdato i EU
03.01.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2017
Anvendes fra i Norge
01.01.2018