Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om systematiske internalisatorer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2294 av 28. august 2017 om endring av delegert forordning (EU) 2017/565 hva gjelder spesifiseringen av definisjonen av systematiske internalisatorer, jf direktiv 2014/65/EU

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2294 of 28 August 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2017/565 as regards the specification of the definition of systematic internalisers for the purposes of Directive 2014/65/EU

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at sikre en objektiv og effektiv anvendelse af definitionen af systematiske internalisatorer i Unionen, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 20), i direktiv 2014/65/EU, bør der fastlægges yderligere specifikationer angående den nyeste teknologiske udvikling på værdipapirmarkederne vedrørende matchningsordninger, som investeringsselskaber kan deltage i.

(2) Den teknologiske udvikling på værdipapirmarkederne har ført til nye elektroniske kommunikationsnetværk, der giver mulighed for at sammenkæde flere invester ingsselskaber, som har til hensigt at have aktivitet under betegnelsen systematisk internalisator sammen med andre likviditetsudbydere, der deltager i algoritmisk højfrekvenshandelsteknik. Denne udvikling risikerer at gå ud over en tydelig adskillelse mell em bilateral handel for egen regning ved udførelse af kundeordrer og multilateral handel som fastsat ved delegeret forordning (EU)
2017/565. Denne teknologiske og markedsmæssige udvikling gør det derfor nødvendigt at præcisere, at en systematisk internalis ator ikke har lov til regelmæssigt at deltage i intern eller ekstern handelsmatchning via ejermatchningshandel eller andre former for de facto risikofrie back -to -back-transaktioner i et givet finansielt instrument uden for en markedsplads.

(3) For så vidt som centraliseret risikostyring inden for en koncern normalt indebærer overførsel af risiko, der er opbygget af et investeringsselskab som følge af transaktioner med tredjemand, til en enhed inden for den samme koncern, som ikke er i stand til at formidle prisstillelser, levere andre oplysninger om handelsinteresser eller afvise eller ændre sådanne transaktioner, bør sådanne overførsler fortsat betragtes som handel for egen regning, hvis de foretages alene med det formål at centralisere koncernens risikosty ring.

(4) Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør ordlyden vedrørende datoen for anvendelsen af delegeret forordning (EU) 2017/565 bringes i overensstemmelse med ordlyden vedrørende datoen for anvendelse af direktiv 2014/65/EU.

(5) For at sikre velf ungerende finansmarkeder er det nødvendigt, at denne forordning træder i kraft så hurtigt som muligt.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra ekspertgruppen under Det Europæiske Værdipapirudvalg —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
28.08.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.08.2017
Anvendelsesdato i EU
14.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet