Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markedet for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EF

Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EC

Siste nytt

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 14.2.2017

Foto: Pixabay

Verdipapirutvalgets andre delutredning, som nå er på høring, inkluderer forslag til norsk gjennomføring av EUs nye direktiv og forordning om regulering av markedet for finansielle instrumenter. Utvalget foreslår å samle reguleringen av verdipapirforetak, regulert marked og børs i verdipapirhandelloven, og dermed oppheve børsloven. Direktivet (MiFID II) og forordningen (MiFIR) fastsetter bestemmelser både knyttet til investorbeskyttelse og til omsetningen av finansielle instrumenter. Høringsfrist er 15. mai 2017.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.5.2016)

Parlamentet og Rådet har vedtatt revisjon av direktiv 2004/39 om markeder for finansielle instrumenter (MiFID). Revisjonen er delt opp i ett direktiv (MiFID II) og én forordning (MiFIR). Dette innebærer en endring av dagens struktur, hvor EU-reguleringen på nivå 1 er vedtatt i direktiv.

MIFID II inneholder:

&#Drift av organisert handelsfasilitet blir ny investeringstjeneste.
• Fastsettes uttrykkelig at MiFID II kommer til anvendelse ved verdipapirforetaks distribusjon av egenutstedte produkter.
• Unntakene fra direktivets anvendelsesområde er justert. Dette gjelder enkelte av unntakene for varederivatforetak og unntaket for foretak som utelukkende handler for egen regning for å sikre at foretak som driver høyfrekvenshandel omfattes av direktivet.
• Styrking av egnethetskravene for styret og ledelse av verdipapirforetak.
• Spesifikke organisatoriske krav til verdipapirforetak som driver algoritmehandel eller som tilbyr direkte markedstilgang ("direct electronic access").
• Styrking av investorbeskyttelsen, herunder skjerpede krav for uavhengig rådgivning, ytterligere informasjonspliktregler, begrensning av adgangen til å tilby investeringstjenester på "execution only"- basis, vederlag fra andre enn kunden, samt regulering av kryssalg.
• Styrking av kravene til god forretningsskikk ved ytelse av investeringstjenester til kvalifiserte motparter.
• Multilaterale handelsfasiliteter skal kunne registreres som særskilte markeder for små og mellomstore bedrifter.
• Strengere regler for rapportering og konsolidering av informasjon om utførte transaksjoner. Informasjonen skal offentliggjøres gjennom godkjent offentliggjøringsordning ("approved publication mechanisms") og konsolidert offentliggjøringssystem( "consolidated tape providers").
• Krav om at tilsynsmyndighetene skal ha kompetanse til å overvåke posisjoner i derivater, innhente informasjon om posisjonene og under gitte forutsetninger kreve reduksjon av posisjoner.
• Styrking av tilsynsmyndighetenes adgang til å pålegge sanksjoner for overtredelser, herunder at tilsynsmyndighetene skal ha anledning til å pålegge overtredelsesgebyr.
• Definisjonen av finansielle instrumenter utvides til å omfatte utslippskvoter etter direktiv 2003/87/EC.

Vurdering
Direktivet antas å være EØS-relevant.

En innlemmelse av MiFID II i EØS-avtalen vil medføre behov for endringer av verdipapirhandelloven med forskrifter.

Andre opplysninger
Direktivet legger noe myndighet til ESMA som nærmere beskrevet i Prop 100 S (2015-2016). Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen må derfor vurderes opp mot innlemmelse av ESMA-forordningen i EØS-avtalen.

Status
MiFID II ble vedtatt i EU 15. mai 2014. Fristen for gjennomføring av MiFID II i EU-landene har blitt utsatt til 3. juli 2017, med ikrafttredelse 1. januar 2018.

Innlemming i EØS-avtalen avventer en løsning på gjennomføringen ESMA- forordningen ((EU) No 1095/2010) i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
20.10.2011
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.05.2014
Gjennomføringsfrist i EU
03.07.2016
Anvendelsesdato i EU
03.01.2017
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
14.02.2017
Høringsfrist
15.05.2017