Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EF

Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EC

Siste nytt

Lovproposisjon fremmet av Finansdepartementet 10.4.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.12.2017)

Sammendrag av innhold
Parlamentet og Rådet har vedtatt revisjon av direktiv 2004/39 om markeder for finansielle instrumenter (MiFID). Revisjonen er delt opp i ett direktiv (MiFID II) og én forordning (MiFIR). Revisjonen innebærer en videreutvikling av regelverket som ble etablert ved MiFID I.

MiFID II ble vedtatt i EU 15. mai 2014. Direktivet trer i kraft i EU 3. januar 2018.

MiFID II inneholder:

• Drift av organisert handelsfasilitet blir ny investeringstjeneste.

• Fastsettes uttrykkelig at MiFID II kommer til anvendelse ved verdipapirforetaks distribusjon av egenutstedte produkter.

• Unntakene fra direktivets anvendelsesområde er justert. Dette gjelder enkelte av unntakene for varederivatforetak og unntaket for foretak som utelukkende handler for egen regning for å sikre at foretak som driver høyfrekvenshandel omfattes av direktivet.

• Styrking av egnethetskravene for styret og ledelse av verdipapirforetak.

• Spesifikke organisatoriske krav til verdipapirforetak som driver algoritmehandel eller som tilbyr direkte markedstilgang ("direct electronic access").

• Styrking av investorbeskyttelsen, herunder skjerpede krav for uavhengig rådgivning, ytterligere informasjonspliktregler, begrensning av adgangen til å tilby investeringstjenester på "execution only"- basis, vederlag fra andre enn kunden, samt regulering av kryssalg.

• Styrking av kravene til god forretningsskikk ved ytelse av investeringstjenester til kvalifiserte motparter.

• Multilaterale handelsfasiliteter skal kunne registreres som særskilte markeder for små og mellomstore bedrifter.

• Strengere regler for rapportering og konsolidering av informasjon om utførte transaksjoner. Informasjonen skal offentliggjøres gjennom godkjent offentliggjøringsordning ("approved publication mechanisms") og konsolidert offentliggjøringssystem ("consolidated tape providers").

• Krav om at tilsynsmyndighetene skal ha kompetanse til å overvåke posisjoner i derivater, innhente informasjon om posisjonene og under gitte forutsetninger kreve reduksjon av posisjoner.

• Styrking av tilsynsmyndighetenes adgang til å pålegge sanksjoner for overtredelser, herunder at tilsynsmyndighetene skal ha anledning til å pålegge overtredelsesgebyr.

• Definisjonen av finansielle instrumenter utvides til å omfatte utslippskvoter etter direktiv 2003/87/EC.

Rettslige konsekvenser
Direktivet er EØS-relevant, men er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen. Innlemmelse i EØS-avtalen vil ikke kreve endring i lov.

Finanstilsynet har fastsatt forskrifter som innebærer at norsk regelverk er materielt i samsvar med kravene i MiFID II og speiler MiFIR. Forskriftene trer med noen få unntak i kraft 1 januar 2018. Når MIFID II/MIFIR innlemmes i EØS-avtalen må forskriften som speiler MIFIR endres ettersom forordninger gjennomføres ved henvisning.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Økonomiske og administrative konsekvenser er omtalt i NOU 2017:1.

Sakkyndige instansers merknader
Direktivet har vært utredet som del av NOU 2017:1. Finanstilsynet og Finansdepartementet har vurdert saken. Av hensyn til det norske verdipapirmarkedet og det norske kapitalmarkedet har det vært vurdert som viktig at norsk rett er i samsvar med de antatt kommende EØS-forpliktelsene fra samme tidspunkt som disse regelverkene trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
20.10.2011
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.05.2014
Gjennomføringsfrist i EU
03.07.2016
Anvendelsesdato i EU
03.01.2017
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
28.02.2018
Høringsfrist
30.04.2018
Lovproposisjon
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.12.2017
Anvendes fra i Norge
01.01.2018
Annen informasjon