Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1946 av 11. juli 2017 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF og 2014/65/EU hva angår reguleringstekniske standarder om en uttømmende liste over opplysningene som skal inkluderes av foreslåtte overtakere i deres melding om ansøkt erverv at betydelig eierandel i et verdipapirforetak

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1946 of 11 July 2017 supplementing Directives 2004/39/EC and 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for an exhaustive list of information to be included by proposed acquirers in the notification of a proposed acquisition of a qualifying holding in an investment firm - MiFID / MiFID II

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.10.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der bør kræves en udtømmende liste med oplysninger fra en påtænkt erhverver af en kvalificeret andel i et investeringsselskab på tidspunktet for den første underretning, så de kompetente myndigheder bliver i stand til at vurdere den påtænkte erhvervelse. Den påtænkte erhverver bør derfor fremlægge oplysninger om identiteten af den påtænkte erhverver eller af de personer, der leder forretningerne, uanset om der er tale om en fysisk eller juridisk person, for at sætte den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, i stand til at vurdere denne påtænkte erhververs omdømme.

(2) Hvis den påtænkte erhverver er en juridisk person, er det endvidere nødvendigt med oplysninger om identiteten af de egentlige ejere og om omdømmet og erfaringen hos de personer, som i praksis leder den påtænkte erhververs forretninger. Hvis den påtænkte erhverver er eller agter at være en truststruktur, er det ligeledes nødvendigt, at den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, får oplysninger om såvel identiteten af de trustees, der skal forvalte trustens aktiver, som identiteten af de egentlige ejere af de pågældende aktiver, så myndigheden bliver i stand til at vurdere de pågældende personers omdømme og erfaringer.

(3) Hvis den påtænkte erhverver er en fysisk person, er det nødvendigt at indhente oplysninger vedrørende såvel den påtænkte erhverver som alle virksomheder, der formelt ledes eller kontrolleres af den påtænkte erhverver, så den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, får alle oplysninger, der er relevante for vurderingen af omdømme. Hvis den påtænkte erhverver er en juridisk person, er det nødvendigt at indhente sådanne oplysninger vedrørende alle personer, der i praksisleder den påtænkte erhververs forretninger, vedrørende alle virksomheder under den påtænkte erhververs kontrol og vedrørende alle kapitalandelsindehavere, der udøver betydelig indflydelse på den påtænkte erhverver, så den kompetente myndighed får alle oplysninger, der er relevante for vurderingen af omdømme.

(4) De oplysninger, der er relevante for vurderingen af omdømme, bør omfatte nærmere oplysninger om afsluttede eller igangværende straffesager samt civilretlige eller administrative sager. Der bør ligeledes fremlægges oplysninger vedrørende alle igangværende undersøgelser og søgsmål, sanktioner eller andre håndhævelsesbeslutninger over for den påtænkte erhverver samt andre oplysninger, såsom afslag på registrering eller afskedigelse fra et job eller en betroet stilling, som anses for relevante medhenblik på at vurdere den påtænkte erhververs omdømme.

(5) For at sikre, at andre myndigheders undersøgelser tages behørigt i betragtning af den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, når den vurderer den påtænkte erhverver, bør den påtænkte erhverver fremlægge oplysninger om, hvorvidt en anden kompetent myndighed eller en anden myndighed allerede har foretaget en vurdering af vedkommendes omdømme som erhverver eller som en person, der leder forretningerne i et kreditinstitut, et livsforsikringsselskab, et forsikringsselskab, et genforsikringsselskab, et investeringsselskab eller andre enheder, og, i bekræftende fald, om resultatet af vurderingen.

(6) Der bør fremlægges finansielle oplysninger om den påtænkte erhverver med henblik på at vurdere den påtænkte erhververs finansielle soliditet.

(7) For at den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, kan vurdere, om en eventuel interessekonflikt vil påvirke den påtænkte erhververs finansielle soliditet, bør der fremlægges oplysninger om den påtænkte erhververs finansielle og ikke-finansielle interesser eller relationer i forhold til kapitalandelsindehavere eller direktører eller medlemmer af den daglige ledelse i den enhed, der påtænkes erhvervet, eller personer med stemmeret i den enhed, der påtænkes erhvervet, eller i forhold til selve den enhed, der påtænkes erhvervet, eller den koncern, enheden indgår i.

(8) Hvis den påtænkte erhverver er en juridisk person, er det nødvendigt med visse supplerende oplysninger, herunder oplysninger om den kapitalandel, der ejes eller påtænkes ejet, før og efter den påtænkte erhvervelse, så den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, kan fuldføre vurderingen af den påtænkte erhvervelse, eftersom den pågældende juridiske struktur eller koncernstruktur kan være kompleks og måske nødvendiggør en indgående gennemgang vedrørende omdømme, tætte forbindelser, en potentiel handling samordnet med andre parter og evnen hos den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, til fortsat at føre effektivt tilsyn med den enhed, der påtænkes erhvervet.

(9) Hvis den påtænkte erhverver er en enhed, der er etableret i et tredjeland, eller er en del af en koncern etableret uden for Unionen, bør der fremlægges supplerende oplysninger, så den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, derpåtænkes erhvervet, kan vurdere, om der er hindringer for et effektivt tilsyn med den enhed, der påtænkes erhvervet, forårsaget af retsordningen i det pågældende tredjeland, og så den også kan skaffe sig viden om den påtænkte erhververs omdømme i det pågældende tredjeland.

(10) Hvis den påtænkte erhverver er en statsejet investeringsfond, bør den påtænkte erhverver fremlægge oplysninger, så der skaffes viden om fondens økonomiansvarlige og dens investeringspolitik. Dette er relevant for den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, både med henblik på vurderingen af omdømme og med henblik på at vurdere, om der er eventuelle konsekvenser for et effektivt tilsyn med den enhed, der påtænkes erhvervet.

(11) Der bør kræves specifikke oplysninger, der muliggør en vurdering af, om den påtænkte erhvervelse vil få konsekvenser for evnen hos den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, til at føre et effektivt tilsyn med den enhed, der påtænkes erhvervet. Dette bør omfatte en vurdering af, om den påtænkte erhververs tætte forbindelser vil få konsekvenser for evnen hos den enhed, der påtænkes erhvervet, til fortsat at give sin tilsynsmyndighed rettidige og nøjagtige oplysninger. Hvad angår juridiske personer er det desuden nødvendigt at vurdere den påtænkte erhvervelses konsekvenser for det konsoliderede tilsyn med den enhed, der påtænkes erhvervet, og den koncern, den ville indgå i efter erhvervelsen.

(12) Der bør fremlægges oplysninger om finansieringen af den påtænkte erhvervelse, herunder oplysninger om alle finansieringsformer og -kilder, af den påtænkte erhverver, som bør kunne fremlægge dokumentation vedrørende den oprindelige kilde til alle midler og aktiver, så den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, kan vurdere, om der er risiko for hvidvaskning af penge.

(13) Påtænkte erhververe, der besidder en kvalificeret andel på fra og med 20%, men under 50% af den enhed, der påtænkes erhvervet, bør fremlægge strategioplysninger for den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, med henblik på at sikre en omfattende vurdering af den påtænkte erhvervelse. På samme måde bør påtænkte erhververe, der besidder en kvalificeret andel på mindre end 20% i den enhed, der påtænkes erhvervet, men udøver en tilsvarende indflydelse på den ved andre midler som f.eks. forholdet mellem den påtænkte erhverver og de eksisterende aktionærer, aftaler mellem kapitalandelsindehavere, aktiernes spredning, kapitalinteresser og aktionærernes stemmerettigheder eller den påtænkte erhververs stilling i koncernstrukturen for den enhed, der påtænkes erhvervet, også fremlægge disse oplysninger for at sikre en høj grad af ensartethed i bedømmelsen af påtænkte erhvervelser.

(14) Hvis der påtænkes en ændring i kontrollen med den enhed, der påtænkes erhvervet, bør den påtænkte erhverver normalt fremlægge en komplet forretningsplan. Hvis der ikke påtænkes ændringer i kontrollen med den enhed, der påtænkes erhvervet, er det imidlertid tilstrækkeligt at råde over oplysninger om enhedens fremtidige strategi og den påtænkte erhververs intentioner med den enhed, der påtænkes erhvervet, med henblik på at vurdere,om dette vil få konsekvenser for den påtænkte erhververs finansielle soliditet.

(15) Ud fra en proportionalitetssynsvinkel bør den påtænkte erhverver i visse tilfælde kun fremlægge begrænsede oplysninger. Det bør bl.a. kun være nødvendigt at fremlægge visse begrænsede oplysninger for den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, hvis den påtænkte erhverver er blevet vurderet af den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, inden for de foregående to år, eller hvis den enhed, der påtænkes erhvervet, er et lille investeringsselskab og den påtænkte erhverver er en enhed, som er godkendt, og som der føres tilsyn med i Unionen.

(16) Al udveksling eller videregivelse af oplysninger mellem kompetente myndigheder, andre myndigheder, organer eller personer bør ske i overensstemmelse med persondatabestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF.

(17) Europa-Parlamentets og Rådets forordning 45/2001 finder anvendelse på Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds (ESMA's) behandling af personoplysninger i forbindelse med anvendelsen af nærværende forordning.

(18) Denne forordning er baseret på ESMA's udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som er forelagt Kommissionen.

(19) ESMA har afholdt en åben offentlig høring om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse.

(20) Direktiv 2014/65/EU trådte i kraft den 2. juli 2014. Artikel 12, stk. 8, i direktiv 2014/65/EU afløser artikel 10a, stk. 8, i direktiv 2004/39/EF og giver ESMA beføjelse til at udarbejde reguleringsmæssige tekniske standarder, som er identiske med dem, der er omhandlet i artikel 10a, stk. 8, i direktiv 2004/39/EF. Dertil kommer, at indholdet af artikel 10b, stk. 4, og artikel 10, stk. 4, i direktiv 2004/39/EF ligeledes er identisk med indholdet af artikel 13, stk. 4, og artikel 11, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU. I medfør af artikel 94, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU ophæves direktiv 2004/39/EF med virkning fra den 3. januar 2018. Kommissionens vedtagelse af de tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10a, stk. 8, i direktiv 2004/39/EF bør også anses for at være i overensstemmelse med artikel 12, stk. 8, i direktiv 2014/65/EU, hvilket medfører, at den tekniske standard fortsat anvendes efter den 3. januar 2018, uden at der er behov for yderligere ændringer —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
11.07.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.07.2017
Anvendelsesdato i EU
15.11.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet