Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1946 av 11. juli 2017 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF og 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmessige tekniske standarder vedrørende en utømmende liste over de opplysninger, som påtenkte erververe skal forelegge i deres melding om et planlagt erverv av en betydelig andel i et verdipapirforetak

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1946 of 11 July 2017 supplementing Directives 2004/39/EC and 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for an exhaustive list of information to be included by proposed acquirers in the notification of a proposed acquisition of a qualifying holding in an investment firm - MiFID / MiFID II

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
Forordningen fastsetter en utfyllende liste over informasjon som gis ved erverv av betydelig eierandel i verdipapirforetak. Informasjonen skal gis av erverver og avhenger av om erverereren er en fysisk eller juridisk person. Det skal for det første gis informasjon om den som erverever eierandelen. Videre skal det gis informasjon om kjøpet, bakgrunnen for dette og om finansieringen. Dersom 50% eller mer av aksjene i selskapet erveres skal det gis en strategisk utviklingsplan for selsakepet det erverves aksjer i. Dersom den som foretar kjøpet er et foretak under tilsyn kan det lempes på kravene til den informasjon som skal gis.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, men tilsvarende regler er inntatt i Forskrift om utfyllende regler til MiFID II- og MiFIR-forskriftene (FOR-2017-12-20-2300). Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den imidlertid gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov/forskrift. Inkorporasjon betyr at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.Forskrift om utfyllende regler til MiFID II- og MiFIR-forskriftene (FOR-2017-12-20-2300) vil da oppheves.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Vurdering
Rettsakten må tas inn i norsk rett samme med MiFID II/MiFIR-gjennomføringen. Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering av EØS/EFTA-landene. Det er angitt at konstitusjonelt forbehold (Stortingets samtykke) er nødvendig for basisrettsakten 2014/65 (MiFID II) ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen. Det er ved forskift av 20. desember 2017 nr. 2300 forøvrig fastsatt nasjonale bestemmelser som tilsvarer forordningen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
11.07.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.07.2017
Anvendelsesdato i EU
15.11.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet