Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av posisjonsgrenser på råvarederivater

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/591 av 1. desember 2016 som supplerer europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU når det gjelder tekniske reguleringsstandarder om anvendelse av posisjonsgrenser for varederivater

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/591 of 1 December 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the application of position limits to commodity derivatives

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.11.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen er en teknisk standard som gir utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv nr. 2014/65/EU (MiFID II). Den gir nærmere regler om beregningsmetoden når tilsynsmyndigheten skal fastsette grenser (position limits) for hvor store posisjoner som kan holdes i varederivater etter MiFID II art. 57. Videre fastsettes nærmere regler om unntaket for posisjoner holdt av ikke-finansielle foretak og som er risikoreduserende, hva som skal anses som økonomisk ekvivalente derivater og når posisjoner skal aggregeres på konsernnivå.

Vurdering
Rettsakten vil etter planen tas inn EØS-avtalen og gjennomføres sammen med MiFID II/MiFIR.

Status
ESMA sendte forslag til teknisk standard (RTS) til Kommisjonen 28. september 2015.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
01.12.2016
Anvendelsesdato i EU
03.01.2018
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2017
Anvendes fra i Norge
18.12.2017