Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av posisjonsgrenser på råvarederivater

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/591 av 1. desember 2016 som supplerer europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU når det gjelder tekniske reguleringsstandarder om anvendelse av posisjonsgrenser for varederivater

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/591 of 1 December 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the application of position limits to commodity derivatives

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.6.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen er en teknisk standard som gir utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv nr. 2014/65/EU (MiFID II). Den gir nærmere regler om beregningsmetoden når tilsynsmyndigheten skal fastsette grenser (position limits) for hvor store posisjoner som kan holdes i varederivater etter MiFID II art. 57. Videre fastsettes nærmere regler om unntaket for posisjoner holdt av ikke-finansielle foretak og som er risikoreduserende, hva som skal anses som økonomisk ekvivalente derivater og når posisjoner skal aggregeres på konsernnivå.

Vurdering
Rettsakten vil etter planen tas inn EØS-avtalen og gjennomføres sammen med MiFID II/MiFIR.

Status
ESMA sendte forslag til teknisk standard (RTS) til Kommisjonen 28. september 2015.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
01.12.2016
Anvendelsesdato i EU
03.01.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet