Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/566 av 18. mai 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter hva angår reguleringstekniske standarder for forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner med hensyn på å forhindre ureglementerte handelsvilkår

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/566 of 18 May 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards for the ratio of unexecuted orders to transactions in order to prevent disorderly trading conditions

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Markedspladser bør have en række systemer, procedurer og ordninger til at sikre, at algoritmiske handelssystemer ikke kan skabe eller bidrage til ureglementerede handelsvilkår, herunder systemer til at overvåge og, hvor det er relevant, begrænse forholdet mellem ikke-udførte ordrer og transaktioner.

(2) I betragtning af deres art bør voice trading-systemer undtages fra anvendelsesområdet for denne forordning, der kun bør anvendes på markedspladser, der driver elektroniske løbende auktionsordrebogshandelssystemer, prisstillersystemer eller hybridhandelssystemer.

(3) Ved direktiv 2014/65/EU udvides kravene vedrørende fastlæggelsen af forholdet mellem ikke-udførte ordrer og transaktioner til også at omfatte multilaterale handelsfaciliteter og organiserede handelsfaciliteter. Det er derfor vigtigt at sikre, at disse markedspladser også er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde.

(4) Markedspladserne bør beregne forholdet mellem ikke-udførte ordrer og transaktioner, som deres medlemmer eller deltagere har gennemført, for hvert finansielt instrument, som handles på dem, for effektivt at sikre, at forholdet ikke fører til overdreven volatilitet i det pågældende instrument.

(5) For at sikre tilstrækkelig harmonisering i hele Unionen af de ordninger, der skal forebygge ureglementerede handelsvilkår gennem begrænsning af forholdet mellem ikke-udførte ordrer og transaktioner, bør der fastsættes en klar metode til beregning af forholdet mellem ikke-udførte ordrer og transaktioner for alle markedsdeltagere.

(6) Betydningen af visse afgørende parametre, som skal anvendes ved beregningen af forholdet mellem ikke-udførte ordrer og transaktioner, bør præciseres.

(7) Beregningen af forholdet af ikke-udførte ordrer og transaktioner, som er indført i systemet af et medlem eller en deltager, bør understøttes af en passende observationsperiode. På det grundlag bør beregningsperioden for det effektive forhold mellem ikke-udførte ordrer og transaktioner ikke være længere end en handelsperiode. Imidlertid bør markedspladserne have mulighed for at fastsætte kortere observationsperioder, såfremt sådanne kortere observationsperioder vil bidrage mere effektivt til at fastholde velordnede handelsvilkår.

(8) Af konsekvenshensyn og for at sikre velfungerende finansmarkeder er det nødvendigt, at bestemmelserne i denne forordning og de tilsvarende nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 2014/65/EU anvendes fra den samme dato.

(9) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(10) Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
18.05.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.05.2016
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet