Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1018 av 29. juni 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter når det gjelder reguleringsmessige tekniske standarder med hensyn på å presisere hvilke opplysninger investeringsselskaper, markedsoperatører og kredittinstitutter skal innsende

Commission Delegated Regulation (EU) 2014/65/EU of 29 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards specifying information to be notified by investment firms, market operators and credit institutions

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017. EØS-notat offentliggjort 22.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.12.2017)

Sammendrag av innhold
Forordningen fastsetter hvilke opplysninger foretakene skal sende til relevante tilsynsmyndigheter når foretaket ønsker å yte grensekryssende virksomhet. Dette gjelder blant annet informasjon om investeringstjenester og investeringsvirksomhet som skal ytes grensekryssende, endringer i disse tjenestene eller virksomheten og tilgang til MHF eller OHF. Det er gitt særlige regler ved meldinger som gjelder filial eller tilknyttet agent.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Vurdering
Rettsakten må tas inn i norsk rett som sammen med MiFID II/MiFIR-gjennomføringen.

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering av EØS/EFTA-landene.

Det er angitt at konstitusjonelt forbehold (Stortingets samtykke) er nødvendig fordi basisrettsakten 2014/65 (MiFID II) ennå ikke er inntatt i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
29.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.06.2016
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2017
Anvendes fra i Norge
01.01.2018