Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1018 av 29. juni 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter når det gjelder reguleringsmessige tekniske standarder med hensyn på å presisere hvilke opplysninger investeringsselskaper, markedsoperatører og kredittinstitutter skal innsende

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) 2014/65/EU of 29 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards specifying information to be notified by investment firms, market operators and credit institutions

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.6.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Det er vigtigt at præcisere de oplysninger, som investeringsselskaber, markedsoperatører og, hvis det kræves i henhold til direktiv 2014/65/EU, kreditinstitutter skal fremsende til de kompetente myndigheder i deres hjemland, når de ønsker at yde investeringsservice, udføre investeringsaktiviteter og yde accessoriske tjenesteydelser i en anden medlemsstat, for at fastlægge ensartede oplysningskrav og udnytte de fordele, som muligheden for at levere tjenesteydelser i hele Unionen indebærer.

(2) Omfanget og indholdet af de oplysninger, som investeringsselskaber, kreditinstitutter og markedsoperatører, der ønsker at yde investeringsservice, udføre investeringsaktiviteter eller yde accessoriske tjenesteydelser eller ordninger for at gøre adgang og handel lettere, skal meddele den kompetente myndighed i hjemlandet, varierer afhængigt af formålet med pasrettighederne og deres form. Af klarhedshensyn bør der derfor fastlægges forskellige typer pasmeddelelser med henblik på denne forordning.

(3) Af samme grunde er det også vigtigt at præcisere de oplysninger, som investeringsselskaber eller markedsoperatører, der driver en multilateral handelsfacilitet ("MHF") eller en organiseret handelsfacilitet ("OHF"), skal indgive, når de, på en anden medlemsstats område, ønsker at gøre det lettere for fjernmedlemmer, -deltagere eller -brugere, der er etableret i denne anden medlemsstat, at få adgang til og handle i disse systemer.

(4) De kompetente myndigheder i hjem- og værtslandet bør modtage ajourførte oplysninger, hvis oplysningerne i en pasmeddelelse ændres, herunder inddragelse eller annullering af tilladelsen til at levere investeringsservice og investeringsaktiviteter. Disse oplysninger bør sikre, at de kompetente myndigheder kan træffe en informeret beslutning, som er i overensstemmelse med deres beføjelser og ansvar.

(5) Ændringer af navn, adresse og kontaktoplysninger for investeringsselskaber i hjemlandet skal anses for relevante og bør derfor meddeles som en ændring af oplysninger om en filial eller en ændring af oplysninger om en tilknyttet agent.

(6) Det er vigtigt for de kompetente myndigheder i hjem- eller værtslandet at samarbejde om at imødegå risikoen for hvidvaskning af penge. Denne forordning, og navnlig meddelelsen af investeringsselskabets driftsplan, bør gøre det lettere for værtslandets kompetente myndighed at vurdere og overvåge hensigtsmæssigheden af de systemer og kontroller, der skal forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme i en filial, der er oprettet på deres område, herunder faglig kompetence, viden og hæderlighed hos den medarbejder, der er ansvarlig for indberetning af hvidvaskning af penge.

(7) Bestemmelserne i denne forordning er tæt forbundne, idet de omhandler meddelelser vedrørende fri udveksling af investeringsservice og investeringsaktiviteter og udøvelsen af etableringsretten for investeringsselskaber, markedsoperatører og, hvis det er relevant, kreditinstitutter. Af hensyn til sammenhængen mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidigt, og for at de personer, som er omfattet af disse forpligtelser, lettere kan få et samlet overblik over og nem adgang til dem, er det hensigtsmæssigt at samle alle de reguleringsmæssige tekniske standarder for fremsendelse af oplysninger, der kræves i henhold til afsnit II, kapitel III, i direktiv 2014/65/EU, i én enkelt forordning.

(8) Af konsekvenshensyn og for at sikre velfungerende finansmarkeder er det nødvendigt, at bestemmelserne i denne forordning og de tilsvarende nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 2014/65/EU anvendes fra den samme dato.

(9) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(10) I overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/20102 har Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) gennemført åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet ESMA's interessentgruppe for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i nævnte forordning, om en udtalelse.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
29.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.06.2016
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet