Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om nøyaktigheten av tidsangivelser ved verdipapirhandel

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/574 av 7. juni 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter hva angår reguleringstekniske standarder for nøyaktighetsgraden til forretningsklokker

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 of 7 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the level of accuracy of business clocks

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Synkronisering af ure påvirker mange områder. Det bidrager især til at sikre, at efterhandelsgennemsigtighedsoplysninger nemt kan indgå i pålidelig konsolideret løbende handelsinformation. Synkronisering er også nødvendig for overvågning på tværs af markedspladser af ordrer og for konstatering af tilfælde af markedsmisbrug og muliggør en klarere sammenligning mellem transaktionen og markedsvilkårene på udførelsestidspunktet.

(2) Det antal af ordrer, der modtages hvert sekund af en markedsplads, kan være meget højt, langt højere end antallet af udførte transaktioner. Det kan dreje sig om adskillige tusinder af ordrer hvert sekund, afhængigt af markedsplads, type af medlemmer af eller deltagere eller kunder på en given markedsplads og de finansielle instrumenters volatilitet og likviditet. I betragtning af dette vil en tidsgranularitet på et sekund ikke være tilstrækkeligt med henblik på effektiv overvågning af markedsmanipulation for visse typer af handelsaktiviteter. Det er derfor nødvendigt at fastsætte mindstekrav for granulariteten til operatørerne af markedspladsers og deres medlemmers eller deltageres registrering af dato og tidspunkt for indberetningspligtige begivenheder.

(3) De kompetente myndigheder skal kunne rekonstruere alle begivenheder, der vedrører en ordre, i hver ordres fulde levetid i en nøjagtig tidsmæssig rækkefølge. De skal kunne rekonstruere disse begivenheder på tværs af markedspladser i konsolideret form for at kunne udføre effektiv overvågning på flere markedspladser af markedsmisbrug. Det er derfor nødvendigt at fastsætte en fælles referencetid og regler for den maksimale afvigelse fra den fælles referencetid for at sikre, at alle operatører af markedspladser og deres medlemmer eller deltagere registrerer dato og tidspunkt på grundlag af den samme tidskilde og i overensstemmelse med ensartede standarder. Det er også nødvendigt at fastsætte bestemmelser om nøjagtig tidsstempling for at gøre det muligt for de kompetente myndigheder at sondre mellem forskellige indberetningspligtige begivenheder, der ellers kan synes at have fundet sted på samme tidspunkt.

(4) Der findes dog handelsmodeller, for hvilke større nøjagtighed muligvis ikke er relevant eller mulig. Voice trading-systemer eller request for quote-systemer, hvor svaret kræver menneskelig medvirken eller ikke tillader algoritmisk handel, eller systemer, der bruges til at indgå forhandlede transaktioner, bør være underlagt andre nøjagtighedsstandarder. Markedspladser, der operer disse systemer, er sædvanligvis ikke udsat for, at mange begivenheder sker inden for samme sekund, hvilket betyder, at det ikke er nødvendigt at pålægge en finere granularitet for tidsstempling hos disse markedspladser, eftersom det er mindre sandsynligt, at der vil indtræffe flere begivenheder på det samme tidspunkt. Endvidere kan handler på sådanne markedspladser indgås ved manuelle metoder, som det kan tage tid at nå til enighed om. På sådanne markedspladser er der også en naturlig forsinkelse mellem det tidspunkt, hvor handelen udføres, og det tidspunkt, hvor handelen registreres i handelssystemet, hvilket betyder, at indførelsen af mere stringente nøjagtighedskrav ikke nødvendigvis vil medføre mere meningsfulde og nøjagtige fortegnelser hos operatøren af markedspladsen eller dennes medlemmer eller deltagere.

(5) Det er nødvendigt, at de kompetente myndigheder forstår, hvordan markedspladserne og deres medlemmer eller deltagere sikrer deres sporbarhed til koordineret universaltid (Coordinated Universal Time – UTC). Dette skyldes de forskellige systemers kompleksitet og antallet af alternative metoder, der kan bruges til at synkronisere efter UTC. Eftersom urafdrift kan påvirkes af mange forskellige elementer, bør der også fastsættes en tolerancetærskel for den maksimale afvigelse fra UTC.

(6) Af konsekvenshensyn og for at sikre velfungerende finansmarkeder er det nødvendigt, at bestemmelserne i denne forordning og de tilsvarende nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 2014/65/EU anvendes fra den samme dato.

(7) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.

(8) ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
07.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.06.2016
Anvendelsesdato i EU
03.01.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet