Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/63 av 26. september 2017 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/571 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om reguleringstekniske standarder for tilbydere av datainnberetningstjenester hva angår meddelelse om konsesjon, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/63 of 26 September 2017 amending Commission Delegated Regulation (EU) 2017/571 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the authorisation, organisational requirements and the publication of transactions for data reporting services providers

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.1.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen utfyller europarlaments- og rådsdirektiv 2004/65/EU (MiFID II). Den gir regler om krav til organiseringen av "data reporting services", og krav til søknaden om tillatelse for slike.

Vurdering
Rettsakten vil etter planen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett sammen med MiFID II/MiFIR.

Status
ESMA sendte forslag til teknisk standard (RTS) til Kommisjonen 28. september 2015.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
26.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.09.2017
Anvendelsesdato i EU
06.02.2018
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet