Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2004/37/EF om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer i arbeidet

Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 5.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.12.2017)

Sammendrag av innhold
Det foreslås å endre direktiv 2004/37/EC om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelig stoffer i arbeidet. Dette direktivet inneholder en rekke generelle minimumskrav om bortfall eller reduksjon av eksponering for kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer omfattet av direktivets anvendelsesområde. I tillegg fastsetter direktivet bindende grenseverdier for de tre stoffene benzen, vinylklorid og trestøv fra harde tresorter. Bindende grenseverdier sikrer at EU/EØS-landene har en felles øvre grense på forurensningsnivået i arbeidsatmosfæren for kreftfremkallende- og arvestoffskadelige stoffer.

Endringsforslaget innebærer å innføre bindende grenseverdier for ytterligere 5 kreftfremkallende stoffer. Det foreslås nå å innføre bindende grenseverdier for: trikloreten, 4,4'-metylendianilin, 1-klor-2,3-epoksypropan, 1,2-dibrometan og 1,2-dikloretan. Videre foreslås det å tilføye oljer som har vært brukt i forbrenningsmotorer til å smøre og avkjøle de bevegelige delene i motoren i vedlegg 1 til driektiv 2004/37/EC. Dette vedlegget lister opp stoff, stoffblandinger eller prosesser samt stoff eller stoffblandinger som blir frigjort i en prosess som kreftfremkallende. Denne tilføyelsen og «blandinger av polysykliske aromatiske hydrokarboner som inneholder benzo [a] pyrene som er kreftfremkallende i henhold til direktivet» får anmerkning for hudopptak uten angitte grenseverdier.

Direktivforslagets formål er å gi arbeidstakere bedre beskyttelse ved å redusere yrkeseksponering for kreftfremkallende stoffer. Behovet for en oppdatering av direktivet bekreftes av studier der tall viser at mellom 50.000 til 100.000 arbeidere i EU dør hvert år som følge av eksponering for kreftfremkallende stoffer. Tallene fra en nordisk studie (Dreyer et al., APMIS Suppl. 1997;76:68-79. Avoidable cancer in the Nordic countries) viser at det i Norge er omtrent 500 nye tilfeller av yrkesrelatert kreft hvert år.

Forslaget er det andre direktivforslaget som vil innebære endring av arbeidsmiljødirektivet 2004/37/EC. I direktivforslag COM (2016) 248 foreslås det å innføre bindende grenseverdier for ytterligere 11 kreftfremkallende stoffer, samt å nedjustere grenseverdiene for to av de kreftfremkallende stoffene som allerede er omfattet av direktivet. Med dette ønsker Kommisjonen å forbedre effektiviteten av EUs rammeverk for beskyttelse av arbeidstakere. Forslagene er blant de prioriterte tiltakene identifisert i Kommisjonens arbeidsprogram for 2016. Intensjonen er å fortsette arbeidet med å utføre vurderinger av flere stoff med sikte på å foreslå bindende grenseverdier for ytterligere stoffer som er kreftfremkallende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det er ikke foreslått endringer som vil gjøre det påkrevet å endre arbeidsmiljøloven. Dersom direktivforslaget blir vedtatt og besluttet innlemmet i EØS-avtalen, vil det være behov for å endre forskrift av 6. desember 2011 nr. 1358 om tiltaks- og grenseverdier.

De foreslåtte endringene innebærer at Norge eventuelt må:

• nedjustere grenseverdien for 4,4'-metylendianilin,

• innføre korttidsverdi og anmerkning for hudopptak for trikloreten og

• ha krav til anmerkning for hudopptak for 1,2-dibrometan.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De foreslåtte endringene vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Hverken 4,4'-metylendianilin eller 1,2-dibrometan inngår i noen av produktene som er registrert i Produktregisteret. Dette betyr ikke at de ikke finnes eller brukes i Norge, men det tilsier at mengdene er mindre enn kravet til deklarering (100 kg eller mer per år).

Trikloreten inngår i enkelte produkter som er registert i Produktregisteret. Stoffet inngår i produkter benyttet ved forskning, undervisning, laboratorier, produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter.

Sakkyndige instansers merknader
Arbeidstilsynets vurdering er at direktivforslaget er EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering
Direktivforslaget vurderes foreløpig som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Forslaget er til behandlig i Arbeids- og sosialkomiteen i EU-Parlamentet (EMPL). Komiteens endelige rapport er forventet å være ferdigstilt 21. februar 2018. Forhandlingene med Rådet og Kommisjonen er forventet å starte opp en gang i løpet av første semester 2018. Deretter vil Parlamentets endelige posisjon være avklart.