Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen: tekniske tilpasninger

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1833 av 24. oktober om endring av vedlegg I, III, V og VI til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/54/EF med hensyn til rent tekniske tilpasninger

Commission Directive (EU) 2019/1833 of 24 October 2019 amending Annexes I, III, V and VI to Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council as regards purely technical adjustments

Siste nytt

Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 31.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, dansk utgave)

(1) I henhold til det 10. princip i den europæiske søjle for sociale rettigheder, der blev proklameret i Göteborg den 17. november 2017, har enhver arbejdstager ret til et sundt, sikkert og veltilpasset arbejdsmiljø. Retten til en høj grad af beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og til et arbejdsmiljø, der er tilpasset deres faglige behov, og som giver dem mulighed for at forlænge deres deltagelse på arbejdsmarkedet, omfatter også beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser under arbejdet.

(2) Gennemførelsen af direktiverne om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, herunder direktiv 2000/54/EF, var genstand for en efterfølgende evaluering, en såkaldt Refit-evaluering. I evalueringen blev der set på relevansen af direktiverne, forskning og ny videnskabelig viden på de forskellige berørte områder. I Refit- evalueringen, som bliver nævnt i arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene, konkluderes det bl.a., at listen over klassificerede biologiske agenser i bilag III til direktiv 2000/54/EF skal ændres i lyset af den videnskabelige og tekniske udvikling, og at sammenhængen med andre relevante direktiver bør styrkes.

(3) I sin meddelelse »Sikrere og sundere arbejde for alle — modernisering af EU's lovgivning og politik for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen« gentog Kommissionen, at selv om Refit-vurderingen af EU's regelværk om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen bekræftede, at lovgivningen inden for dette felt generelt er effektiv og formålstjenstlig, er der mulighed for at ajourføre forældede regler og sikre bedre og bredere beskyttelse, overholdelse og håndhævelse i praksis. Kommissionen understreger særligt behovet for at ajourføre listen over biologiske agenser i bilag III til direktiv 2000/54/EF.

(4) Ved direktiv 2000/54/EF fastlægges regler til beskyttelse af arbejdstagerne mod farer for deres sundhed og sikkerhed, herunder forebyggelse af sådanne farer, som opstår eller kan opstå ved udsættelse for biologiske agenser under arbejdet. Direktiv 2000/54/EF finder anvendelse på aktiviteter, under hvilke arbejdstagerne udsættes eller eventuelt kan blive udsat for biologiske agenser i forbindelse med deres arbejde, og i direktivet fastlægges de foranstaltninger, der skal træffes ved enhver aktivitet, hvor der kan være risiko for, at arbejdstagerne udsættes for biologiske agenser, for at bestemme arten, graden og varigheden af arbejdstagernes udsættelse for biologiske agenser.

(5) Da resultaterne af en risikovurdering kan vise en utilsigtet udsættelse for biologiske agenser, kan der være andre arbejdsaktiviteter, som ikke er medtaget i bilag I til direktiv 2000/54/EF, som også bør tages i betragtning. Derfor bør den vejledende liste over aktiviteter som fastlagt i bilag I til direktiv 2000/54/EF ændres, så den indeholder en indledning, der præciserer, at listen ikke er udtømmende.

(6)Bilag III til direktiv 2000/54/EF indeholder en liste over biologiske agenser, der vides at kunne fremkalde infektionssygdomme hos mennesker, som er klassificeret efter deres niveau for infektionsrisiko. I overensstemmelse med nr. 6 i de indledende bemærkninger i nævnte bilag bør listen ændres for at tage hensyn til den nyeste viden inden for den videnskabelige udvikling, som har medført væsentlige ændringer siden den seneste ajourføring af listen for så vidt angår taksonomi, nomenklatur, klassifikation og karakteristika for biologiske agenser, samt eksistensen af nye biologiske agenser.

(7) I bilag V og VI til direktiv 2000/54/EF fastlægges der indeslutningsforanstaltninger og niveauer for laboratorier, dyrerum og industrielle processer. Bilag V og VI bør ændres og omstruktureres, så de er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/41/EF og tager hensyn til indeslutningsforanstaltningerne og andre beskyttelsesforanstaltninger i nævnte direktiv.

(8) Ved udarbejdelsen af den aktuelle ajourføring af bilag I, III, V og VI til direktiv 2000/54/EF blev der taget hensyn til nødvendigheden af at opretholde det eksisterende beskyttelsesniveau for arbejdstagere, der udsættes eller eventuelt kan blive udsat for biologiske agenser i forbindelse med deres arbejde, og at sikre, at ændringerne kun tager højde for den videnskabelige udvikling inden for området, som kræver tilpasninger på arbejdspladsen, der udelukkende er af teknisk art.

(9) Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen blev hørt om de foranstaltninger, der fulgte af vedtagelsen af Kommissionens meddelelse »Sikrere og sundere arbejde for alle — modernisering af EU's lovgivning og politik for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen«, og som er nødvendige for at sikre, at EU's lovgivning og politik for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen forbliver effektiv og formålstjenstlig.

(10) I sin udtalelse »Opinion on the Modernisation of Six OSH Directives to Ensure Healthier and Safer Work for All«, der blev vedtaget den 6. december 2017, anbefaler Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen, at direktiv 2000/54/EF ændres med henblik på at øge dets relevans og effektivitet.

(11) I en efterfølgende udtalelse »Opinion on technical updates to the annexes of the Biological Agents Directive (2000/54/EC)«, der blev vedtaget den 31. maj 2018, anbefaler det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen, at der foretages specifikke ændringer i bilag I, III, V og VI, som afspejler den seneste teknologiske og videnskabelige udvikling på området.

(12) Ved udarbejdelsen af den aktuelle ajourføring af bilag I, III, V og VI til direktiv 2000/54/EF blev Kommissionen bistået af eksperter fra medlemsstaterne, der bidrog med teknisk og videnskabelig støtte.

(13) I henhold til den fælles politiske erklæring om forklarende dokumenter , der blev vedtaget den 28. september 2011 af medlemsstaterne og Kommissionen, har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter.

(14) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 17 i Rådets direktiv 89/391/EØF —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.10.2019
Gjennomføringsfrist i EU
20.11.2021
Anvendelsesdato i EU
20.11.2021
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet