Vilkår for bruk av sulfonylfluorid som aktivt stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/270 av 16. februar 2017 om endring av forordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet sulfonylfluorid

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/270 of 16 February 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance sulfuryl fluoride

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.2.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.2.2017)

Sammendrag av innhold
Det aktive stoffet sulfonylfluorid er fra tidligere godkjent som plantevernmiddel (fumicid), og står på liste A i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011. Sulfonylfluorid er også godkjent som biocid, og denne godkjenningen er nå oppe til revurdering. Det er ansett som hensiktsmessig at vilkårene for både fumicid- og biocidgodkjenningen blir koordinert. Forordningen justerer derfor vilkårene for sulfonylfluorid som fumicidnår det gjelder krav til overvåkning av troposfæriske konsentrasjoner og til restmengder i mat som har vært oppbevart i rom der stoffet er brukt.

Merknader
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. Dette stoffet er vurdert etter kriteriene i 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal vurderes eller revurderes. For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for Mattilsynet. Dersom et preparat med dette aktive stoffet søkes godkjent i Norge vil saksbehandlingen dekkes ved gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Stoffet brukes som fumigant (plantevernmiddel i gassform).

Stoffet er ikke på markedet som plantevernmiddel i Norge.

Status
Rettsakten er drøftet i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation". Rettsakten er ennå ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
07.12.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
16.02.2017
Anvendelsesdato i EU
09.03.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet