Vilkår for godkjenning av abamectin som aktivt stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/438 av 13. mars 2017 om endring av forordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet abamectin

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/438 of 13 March 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance abamectin

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.3.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Aktivstoffet abamectin blev ved Kommissionens direktiv 2008/107/EF optaget i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF for anvendelser som acaricid og insekticid. Aktivstoffer i bilag I til direktiv 91/414/EØF betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011.

(2) I overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 indsendte producenten af aktivstoffet Syngenta Crop Protection AG den 29. august 2013 en ansøgning til den udpegede rapporterende medlemsstat Nederlandene med anmodning om en ændring i betingelserne for godkendelse af abamectin for at tillade dets anvendelse som et nematicid. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 3, i samme forordning underrettede Nederlandene den 18. marts 2014 ansøgeren, de andre medlemsstater, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) og Kommissionen om, at sagen kunne antages til realitetsbehandling.

(3) Den udpegede rapporterende medlemsstat vurderede den nye anvendelse af aktivstoffet abamectin i forbindelse med potentielle virkninger for menneskers og dyrs sundhed og for miljøet i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 og fremsendte den 14. april 2015 et udkast til vurderingsrapport til Kommissionen og autoriteten. I overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, i samme forordning blev ansøgeren bedt om at fremlægge supplerende oplysninger. Nederlandene evaluerede de supplerende oplysninger og fremsendte et opdateret udkast til vurderingsrapport til Kommissionen og til autoriteten den 15. februar 2016.

(4) Den 29. april 2016 meddelte autoriteten Kommissionen sin konklusion om, hvorvidt nye anvendelser af aktivstoffet abamectin kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommissionen forelagde udkastet til tillæg til den reviderede vurderingsrapport for abamectin samt et udkast til forordning for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 7. december 2016.

(5) Ansøgeren blev opfordret til at fremsætte bemærkninger til den reviderede vurderingsrapport.

(6) Det er med hensyn til et eller flere repræsentative anvendelsesformål for mindst et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet, fastslået, at, når et plantebeskyttelsesmiddel anvendes som et nematicid, er godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 opfyldt. Det bør derfor tillades at anvende aktivstoffet abamectin som et nematicid.

(7) Det er imidlertid, i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 6, og på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden, nødvendigt og hensigtsmæssigt at meddele godkendelse af visse betingelser og at kræve, at ansøgeren fremlægger yderligere bekræftende oplysninger.

(8) I henhold til godkendelsen af abamectin skulle der inden to år efter ikrafttræden af direktiv 2008/107/EF fremlægges bekræftende data. Ansøgeren, hvis anmodning lå til grund for godkendelse af abamectin, fremsendte de ønskede oplysninger, som blev vurderet af Nederlandene. En sikker anvendelse blev bekræftet for den oprindelige godkendelse. Denne sag er derfor afsluttet, og det er ikke nødvendigt at bevare denne bestemmelse.

(9) Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
24.01.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
13.03.2017
Anvendelsesdato i EU
03.04.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet