Vilkår for godkjenning av abamectin som aktivt stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/438 av 13. mars 2017 om endring av forordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet abamectin

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/438 of 13 March 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance abamectin

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.4.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.4.2017)

Sammendrag av innhold
Det aktive stoffet abamectin er fra tidligere godkjent som plantevernmiddel mot midd og insekter, og står på liste A i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011. Abamectin er gjennom denne forordningen nå også godkjent til bruk mot nematoder.

Merknader
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. Dette stoffet ble opprinnelig vurdert etter EUs tidligere regelverk. EU har et eget program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal vurderes eller revurderes. For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for Mattilsynet. Dersom et preparat med dette aktive stoffet søkes godkjent i Norge vil saksbehandlingen dekkes ved gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Stoffet er på markedet som plantevernmiddel i Norge som insektmiddel på prydplanter i veksthus og på jordbær.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, og ble publisert i Official Journal 14. mars 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
24.01.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
13.03.2017
Anvendelsesdato i EU
03.04.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet