Vilkår for godkjenning av acrinathrin som aktivt stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/358 av 28. februar 2017 om bekreftelse av vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet abamectin i henhold til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/358 of 28 February 2017 confirming the conditions of approval of the active substance acrinathrin, as set out in Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.3.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Aktivstoffet acrinathrin blev godkendt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1107/2009 ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 974/2011 og er opført i del B i bilag til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011. I henhold til del B, række 19, i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 må stoffet »kun tillades anvendt som insekticid og acaricid i doser på højst 22,5 g/ha pr. anvendelse«.

(2) Den 8. maj 2012 indgav Cheminova A/S, på hvis anmodning acrinathrin var blevet godkendt, en ansøgning om en ændring af betingelserne for godkendelse af aktivstoffet acrinathrin med henblik på, at det tillades anvendt som insekticid og acaricid uden doseringsbegrænsninger. Ansøgningen var ledsaget af oplysninger i forbindelse med den udvidede brug, som der anmodedes om. Ansøgningen blev indgivet til Frankrig, der blev udpeget som rapporterende medlemsstat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1490/2002.

(3) Frankrig vurderede de oplysninger, som ansøgeren fremsendte, og udarbejdede et tillæg til udkastet til vurderingsrapport. Frankrig fremlagde den 5. november 2012 tillægget for Kommissionen med kopi til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«).

(4) Autoriteten fremsendte tillægget til ansøgeren og medlemsstaterne, gjorde det tilgængeligt for offentligheden og gav en frist på 60 dage til at fremsætte skriftlige bemærkninger.

(5) Autoriteten tog tillægget til udkastet til vurderingsrapport i betragtning og vedtog sine konklusioner om acrinathrin den 21. november 2013, for så vidt angår dets ubegrænsede anvendelse som insekticid og acaricid.

(6) Autoriteten sendte sin konklusion til ansøgeren, medlemsstaterne og Kommissionen og har offentliggjort den. Under hensyntagen til tillægget til udkastet til vurderingsrapporten foretaget af den rapporterende medlemsstat og autoritetens konklusion fremlagde Kommissionen en vurderingsrapport og et udkast til forordning for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

(7) Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til den reviderede vurderingsrapport for acrinathrin, herunder til tillægget. Ansøgeren fremsatte sine bemærkninger, og Kommissionen har nøje gennemgået disse. Til trods for de argumenter, ansøgeren fremsatte, kan de betænkeligheder, der er påpeget i betragtning 8, dog ikke siges at være fjernet.

(8) På baggrund af vurderingsrapporten og andre forhold af relevans for den pågældende sag skal det bemærkes, at de supplerende oplysninger, som ansøgeren har fremsendt, ikke gør det muligt at udelukke de specifikke betænkeligheder, som førte til begrænsningen af anvendelsen af acrinathrin i doseringer på højst 22,5 g/ha pr. anvendelse. Acrinathrin er især meget giftig for fisk og hvirvelløse vanddyr og dets anvendelse på baggrund af de nuværende doseringer kræver allerede omfattende risikoreducerende foranstaltninger. De nye data fremlagt af ansøgeren har ikke påvist, at den ønskede væsentlige stigning i doseringer og dermed også eksponering stadig vil indebære en acceptabel risiko for de pågældende vandorganismer. Endelige konkluderer EFSA på baggrund af bekræftende oplysninger fra anmelderen, at de højere doseringer ville medføre en høj risiko for ikke-målleddyr, hvilket yderligere bekræfter, at disse doseringer ikke kan øges.

(9) Det er således ikke påvist, at det kan forventes, at plantebeskyttelsesmidler indeholdende acrinathrin generelt opfylder kravene i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, når det anvendes som et insekticid eller et acaricid uden restriktioner på doseringen.

(10) Betingelserne for godkendelse af aktivstoffet acrinathrin, jf. del B, række 19, i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, bør derfor bekræftes.

(11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
24.01.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
28.02.2017
Anvendelsesdato i EU
21.03.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet