Vilkår for godkjenning av oksyfluorfen som aktivt stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/359 av 28. februar 2017 om endring av forordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet oksyfluorfen

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/359 of 28 February 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance oxyfluorfen

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.3.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 798/2011 blev oxyfluorfen godkendt som aktivstof i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, på betingelse af at de berørte medlemsstater sikrer, at ansøgeren, hvis anmodning lå til grund for godkendelsen af oxyfluorfen, forelægger yderligere bekræftende oplysninger om fem specifikke aspekter, hvoraf det ene vedrørte den risiko, som vandorganismer eventuelt udsættes for, i forbindelse med aktivstoffet og metabolitterne RH-45469, MW 306, MW 347, MW 274 og den uidentificerede metabolit Deg 27.

(2) Den 29. juni og den 15. december 2012 fremsendte ansøgeren supplerende oplysninger for at opfylde kravene om bekræftende data til den rapporterende medlemsstat Spanien, inden for den frist, der er fastsat for forelæggelse af oplysninger.

(3) Spanien vurderede de yderligere oplysninger, som ansøgeren havde fremsendt. Spanien fremlagde den 14. juli 2014 sin vurdering i form af et tillæg til udkastet til vurderingsrapport for de øvrige medlemsstater, Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«).

(4) Medlemsstaterne, ansøgeren og autoriteten blev hørt og bedt om at fremsætte bemærkninger til den rapporterende medlemsstats vurdering. Den 6. november 2014 offentliggjorde autoriteten en teknisk rapport, der opsummerer resultatet af denne høring om oxyfluorfen.

(5) Kommissionen hørte autoriteten i forbindelse med visse dele af vurderingen. Autoriteten fremlagde sin udtalelse om risikovurderingen for oxyfluorfen den 28. juli 2015. Udkastet til vurderingsrapport, tillægget og autoritetens konklusioner blev behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, og behandlingen blev afsluttet den 24. januar 2017 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om oxyfluorfen.

(6) Kommissionen opfordrede ansøgeren til at fremsætte bemærkninger til den reviderede vurderingsrapport om oxyfluorfen.

(7) Kommissionen har vurderet, at de yderligere oplysninger viser, at moderstoffet og metabolitterne MW 347 og Deg 27 udgør en stor risiko for vandorganismer.

(8) Kommissionen har konkluderet, at de krævede yderligere bekræftende oplysninger ikke er blevet forelagt fuldt ud, og at en høj risiko for vandorganismer som følge af eksponering for oxyflurfen og næringstoffer MW 347 og Deg 27 ikke kan udelukkes, medmindre der indføres yderligere restriktioner.

(9) For at vandorganismer eksponeres mindst muligt, bør betingelserne for anvendelse af dette aktivstof derfor begrænses yderligere, og der bør træffes specifikke risikobegrænsende foranstaltninger til beskyttelse af disse arter.

(10) Bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(11) Medlemsstaterne bør have tid til at ændre eller tilbagekalde godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder oxyfluorfen.

(12) For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder oxyfluorfen, og for hvilke medlemsstaterne bevilger en afviklingsperiode i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, bør en sådan periode udløbe senest den 21. juni 2018.

(13) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
24.01.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
28.02.2017
Anvendelsesdato i EU
21.03.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet