Vilkår for godkjenning av oksyfluorfen som aktivt stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/359 av 28. februar 2017 om endring av forordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet oksyfluorfen

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/359 of 28 February 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance oxyfluorfen

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 29.4.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.4.2017)

Sammendrag av innhold
Det aktive stoffet oksyfluorfen er tidligere godkjent som plantevernmiddel mot ugras, og står oppført på liste B i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011. Etter ny vurdering av stoffets mulige konsekvenser for akvatiske organismer, både fra stoffet selv og fra metabolitter, er det fastsatt strengere vilkår for bruk. Oksyfluorfen er nå kun godkjent til stripesprøyting i radkulturer i vinterhalvåret, og med en begrenset dose.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsordning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisikostoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. Dette stoffet er vurdert etter kriteriene i 1107/2009.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen skal kunne brukes i her i landet, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for Mattilsynet. Dersom et preparat med dette aktive stoffet søkes godkjent i Norge vil saksbehandlingen dekkes ved gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Stoffet er ikke på markedet som plantevernmiddel i Norge.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, og ble publisert i Official Journal 1. mars 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
24.01.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
28.02.2017
Anvendelsesdato i EU
21.03.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet