Vilkår for transport og import av enhovede dyr fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser om testing for equin viral arteritis

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1143 av 10. august 2018 om endring av vedtak 92/260/EØS og 93/197/EØS når det gjelder testing for equin viral artenitis

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1143 of 10 August 2018 amending Decisions 92/260/EEC and 93/197/EEC as regards the testing for equine viral arteritis

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 29.11.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.11.2018)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2009/156/EU gir bestemmelser om vilkår for import av hester og avlsmateriale derav fra tredjeland til Unionen. Direktivet gir Kommisjonen anledning til å lage underliggende regelverk om blant annet vi spesifikke vilkår for midlertidig import av registrerte hester og import av hestedyr fra tredjeland til Unionen. Beslutning 92/260/EØF med vedlegg II del A-E gir slike spesifikke vilkår for midlertidig import av registrerte hester, mens beslutning 93/197/EØF med vedlegg II del A-E gir slike spesifikke vilkår for import av registrerte hester og hester til avl og produksjon. Et av kravene er at dersom en ukastrert hingst importeres fra et land med utbrudd av equin viral artheritt (EVA) i løpet av de siste 6 måneder skal det foreligge negativt resultat på test for EVA eller dokumentasjon på regelmessig vaksinasjon mot sykdommen. Disse kravene er i tråd med anbefalingene gitt kapittel 12.9 i Landdyrkoden til Verdens Dyrehelseorganisasjon (OIE).

Grunnet dårlig tilgjengelighet av vaksine mot EVA er det nødvendig å gjennomføre en testprotokoll i beslutningene. Denne skal være i tråd med OIE anbefalingene. Testprotokollen gjennomføres ved å endre ordlyden i helsesertifikatene gitt i beslutningene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2009/156/EU, beslutning 92/260/EØF og beslutning 93/197/EØF er gjennomført i Forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien. Helsesertifikatene som endres er ikke gjennomført som sådan, men det henvises til disse i forskriften. Det vil derfor ikke være nødvendig å endre forskriften grunnet endringene gitt i beslutning (EU) 2018/1143.

Til informasjon så er beslutningene 92/260/EØF og 93/197/EØF opphevet og erstattet av beslutning (EU) 2018/659. Per dags dato jobbes det med gjennomføringen av sistnevnte.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene vil ikke medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser av betyding.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og trådt i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.06.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.08.2018
Anvendelsesdato i EU
11.08.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet