Vilkår for transport og import av enhovede dyr fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser om testing for equin viral arteritis

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1143 av 10. august 2018 om endring av vedtak 92/260/EØS og 93/197/EØS når det gjelder testing for equin viral artenitis

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1143 of 10 August 2018 amending Decisions 92/260/EEC and 93/197/EEC as regards the testing for equine viral arteritis

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.8.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Der er ved direktiv 2009/156/EF fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for import af levende dyr af hestefamilien til Unionen. Ved direktivet gives Kommissionen beføjelser til at fastsætte bl.a. særlige betingelser for midlertidig indførsel af registrerede dyr af hestefamilien og import af dyr af hestefamilien til Unionen.

(2) I henhold til Kommissionens beslutning 92/260/EØF skal medlemsstaterne tillade midlertidig indførsel til Unionen af registrerede heste, der opfylder de dyresundhedsmæssige betingelser og de krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater, der er fastsat i bl.a. del A-E i bilag II hertil.

(3) I henhold til Kommissionens beslutning 93/197/EØF skal medlemsstaterne tillade import til Unionen af registrerede dyr af hestefamilien og dyr af hestefamilien til opdræt og som brugsdyr, der opfylder de dyresundhedsmæssige betingelser og de krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater, der er fastsat i bl.a. del A-E i bilag II hertil.

(4) Hvis de kommer fra et tredjeland, i hvilket der officielt er indberettet equin viral arteritis i de seneste 6 måneder før afsendelse til Unionen, må ukastrerede handyr af hestefamilien kun indføres til Unionen, efter at de er blevet testet for equin viral arteritis med negativt resultat eller er blevet vaccineret og regelmæssigt revaccineret mod denne sygdom.

(5) I tillæg til EU-kravene vedrørende testning eller vaccination af ukastrerede handyr af hestefamilien, der er bestemt til indførsel til Unionen, indeholder kapitel 12.9 i sundhedskodeksen for terrestriske dyr (i det følgende benævnt »kodeksen«) fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), 2017-udgaven, anbefalinger vedrørende testning af ukastrerede handyr af hestefamilien for equin viral arteritis.

(6) Hvis der ikke kan opnås en sædprøve til testning af et seropositivt handyr af hestefamilien, og der ikke kan attesteres uafbrudt vaccination, er testparring af handyret af hestefamilien med to seronegative hopper, jf. kodeksens artikel 12.9.2, punkt 4, litra a), en egnet alternativ protokol til at sikre, at de pågældende ukastrerede handyr af hestefamilien ikke udskiller equin arteritis-virus i deres sæd.

(7) På grund af mangler i leveringen af vaccine mod equin viral arteritis er det nødvendigt at fastsætte en testprotokol for equin viral arteritis i overensstemmelse med OIE's anbefalinger og at ændre sundhedscertifikaterne i del A-E i bilag II til beslutning 92/260/EØF og 93/197/EØF.

(8) Beslutning 92/260/EØF og 93/197/EØF bør derfor ændres.

(9) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
13.06.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.08.2018
Anvendelsesdato i EU
11.08.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet