Vilkår og karantenebetingelser for import av fugler

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 201/2009 av 16. mars 2009 om endring av forordning (EF) nr. 318/2007 om dyreshelsemessige vilkår for import av visse fugler til Fellesskapet samt karantenebetingelser for dette

Commission Regulation (EC) No 201/2009 of 16 March 2009 amending Regulation (EC) No 318/2007 laying down animal health conditions for imports of certain birds into the Community and the quarantine conditions thereof

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.3.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 318/2007 (3) er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle, bortset fra fjerkræ, til Fællesskabet samt karantænebetingelser for sådanne fugle efter importen.

(2) I bilag V til forordningen er der fastsat en liste over karantænefaciliteter og -centre, der er godkendt af medlemsstaternes kompetente myndigheder med henblik på import af visse fugle, bortset fra fjerkræ.

(3) Nederlandene, Portugal og Det Forenede Kongerige har gennemgået deres godkendte karantænefaciliteter og -centre og har forelagt Kommissionen en opdateret liste over sådanne karantænefaciliteter og -centre. Listen over godkendte karantænefaciliteter og -centre i bilag V til forordning (EF) nr. 318/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4) Forordning (EF) nr. 318/2007 bør således ændres i overensstemmelse hermed.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.03.2009
Anvendelsesdato i EU
06.04.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.04.2009
Anvendes fra i Norge
06.04.2009