Beslutningsprosessen: finansielle tjenester

Forsiden - Saksomrade - Beslutningsprosessen: finansielle tjenester
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om søknader om godkjenning og registrering
25.01.2019

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om referanseverdierklæringen
25.01.2019

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om vurdering om administratorer bør anvende bestemte krav
25.01.2019

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om styrings- og kontrollkrav for bidragsytere under tilsyn
25.01.2019

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om utforming av utforme etiske retningslinjer
25.11.2018

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om åpenhet om og endring av metodikk
25.01.2019

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om inndata
25.01.2019

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om tilsynsfunksjonen
25.01.2019

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
13.08.2016

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om vilkår for vurdering av virkning av opphør eller endring av referanseverdier
06.02.2018

2019/238

18.12.2019
20.12.2019
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit

2019/271

01.01.2020
01.01.2020
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit

2019/038

01.01.2020
01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
25.05.2020

2019/309

14.09.2020
01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: gjennomføringsbestemmelser
30.03.2017

2019/020

01.01.2020
01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innberetning og videreformidling av opplysninger om internaliserte avviklinger
10.03.2019

2019/020

01.01.2020
01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet i rapportering av internoppgjør
10.03.2019

2019/020

01.01.2020
01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om beregning av bøter og CSD-aktiviteter i vertsland
30.03.2017

2019/020

01.01.2020
01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om registre og institutter som leverer tilknyttede banktjenester
30.03.2017

2019/020

01.01.2020
01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om tillatelser, tilsyn og drift

2019/020

01.01.2020
01.01.2020
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter
01.01.2018

2019/190

18.12.2019
20.12.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Hongkong
19.08.2019

2019/310

14.12.2019
01.01.2020
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Japan
19.08.2019

2019/310

14.12.2019
01.01.2020
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Mexico
19.08.2019

2019/310

14.12.2019
01.01.2020
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for USA
19.08.2019

2019/310

14.09.2020
01.01.2020
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter
01.04.2020

2019/307

01.04.2020
01.01.2020
AIFM-forordningen: utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter
01.04.2020

2019/308

01.01.2020
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/100

03.12.2019
01.01.2020
Formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner
08.06.2015

2019/021

01.01.2020
01.01.2020
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR)
03.01.2018

2019/078

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirsentralforordningen
01.01.2015

2019/018

01.01.2020
01.01.2020
Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak
01.01.2015

2018/021

01.01.2020
01.01.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II)
03.01.2018

2019/078

03.12.2019
01.01.2018
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV)
01.01.2014

2019/079

01.01.2020
01.01.2016
Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner (inntil 2013)
08.08.2002

2003/048

01.02.2004
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakeres forpliktelser
13.10.2016

2018/063

01.01.2020
03.04.2018
Kollektive investeringsfond: endringsbestemmelser om depositarfunksjoner, avlønninger og sanksjoner (UCITS V)
18.03.2016

2018/020

01.01.2020
01.01.2017
Betalingstjenestedirektivet
01.11.2009

2008/114

01.11.2011
01.11.2009
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6. - 29.9.2019
30.06.2019

2019/258

26.10.2019
28.10.2019
Restrukturering og avvikling av kredittinstitusjoner
31.12.2010

2002/167

31.12.2010
25.05.2004
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering av avgifter
26.01.2015

2019/189

11.07.2019
21.10.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA)
26.01.2015

2019/189

11.07.2019
21.10.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøringkrav til strukturerte finansielle instrumenter
26.01.2015

2019/189

11.07.2019
21.10.2019
Markedsmisbruksdirektivet om innsidehandel
12.10.2004

2004/038

01.06.2005
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Pakistan
22.10.2018

2018/252

01.08.2019
24.09.2019
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Etiopia
13.02.2018

2018/251

01.08.2019
24.09.2019
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om identifisering av høyrisikotredjeland med strategiske mangler
23.09.2016

2018/249

01.08.2019
24.09.2019
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilordning av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer til en objektiv skala
15.05.2018

2018/192

22.09.2018
20.09.2019
Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne
09.10.2004

2003/047

09.10.2004
Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro
31.03.2012

2013/086

01.08.2014
01.01.2015
Kollektive investeringsfond (UCITS)
01.07.2011

2010/120

01.11.2012
Forsikringsdirektivet (Solvens II)
01.11.2012

2011/028

01.01.2016
Ansvarsforsikring for motorvogn
27.10.2009

2011/117

01.11.2011
01.11.2011
Pengeoverføringsforordningen (revisjon): opplysninger om betaleren ved overføring av penger
26.06.2017

2018/250

01.08.2019
09.08.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2019 - 29.6.2019
31.03.2019

2019/186

11.07.2019
06.08.2019
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning
21.07.2019

2019/188

11.07.2019
21.07.2019
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser
21.07.2019

2019/188

11.07.2019
21.07.2019
Forsikringsdirektivet: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
16.12.2018

2019/164

01.08.2019
01.08.2019
Forsikringsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av premier, erstatningskrav og kostnader etter stat
16.12.2018

2019/164

01.08.2019
01.08.2019
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
15.12.2017

2019/163

01.08.2019
01.08.2019
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
15.12.2017

2019/163

01.08.2019
01.08.2019
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om beregning av egenkapital for visse kategorier av aktiva
15.09.2017

2019/163

01.08.2019
01.08.2019
Prospektforordningen for verdipapirer
20.07.2017

2019/084

29.06.2019
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Sri Lanka, Trinidad og Tobago, og Tunisia
02.03.2018

2018/251

01.08.2019
24.09.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data
01.11.2017

2018/256

06.12.2018
14.06.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2018 - 30.3.2019
31.12.2018

2019/124

01.06.2019
21.05.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.- 30.12.2018
30.09.2018

2019/124

01.06.2019
21.05.2019
Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner
16.03.2013

2012/055

01.05.2013
16.03.2013
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID)
31.01.2007

2005/065

01.11.2007
Livsforsikringsdirektivet
19.02.2002

2004/060

27.04.2004
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit

2019/102

11.04.2019
12.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit

2019/103

11.04.2019
13.04.2019
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/101

11.04.2019
13.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit

2019/035

29.03.2019
12.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
03.11.2017

2019/035

29.03.2019
03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
05.01.2017

2018/256

06.12.2018
03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada
05.01.2017

2018/256

06.12.2018
03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore
05.01.2017

2018/256

06.12.2018
03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
21.07.2016

2018/256

06.12.2018
03.04.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om videreformidling av opplysninger
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om standarder for informasjonsutveksling i forbindelse med godkjenning av verdipapirforetak
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser om handelsplikten for visse derivater
23.12.2017

2019/085

03.12.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om indirekte clearingordninger
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser
15.11.2017

2019/085

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om innsending av informasjon om sanksjoner og tiltak
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av tilbydere av datarapporteringstjenester
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om posisjonsrapporter
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om fritak for visse tredjelands sentralbanker fra kravene om gjennomsiktighet
27.10.2017

2019/085

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeidsordninger for viktige markedsplasser
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Tekniske gjennomføringsstandarder om konsultasjon mellom myndigheter i forbindelse med melding om eierskifte
15.11.2017

2019/085

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om høringer i forkant av tillatelse
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom overvåkingsmyndigheter
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av posisjonsgrenser på råvarederivater
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
18.12.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om transparenskrav
20.04.2017

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om volumbegrensningsmekanismen og innberetning av opplysninger
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser knyttet til foretak som yter datarapporteringstjenester
06.02.2018

2019/085

03.12.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om pakkeordrer
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om kriteriene for tilknyttet aktivitet
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018

Sider