Hjem

Ukentlig nyhetsbrev

Ukentlig oversikt over nye og endrede saker på hver enkelt sektor

Påmelding

Tidligere utgaver

Følg oss på Twitter

Europalov på Twitter

Nytt på siden

Energi

Nye og endrede saker

Filtrer på et område:


  • Politikkdokumenter på området energi
  • Rettsakter: energi generelt
  • Rettsakter: energieffektivisering
  • Rettsakter: fornybar energi
  • Rettsakter: forsyningssikkerhet
  • Rettsakter: gass- og elektrisitetsmarkedet
  • Rettsakter: petroleumsmarkedet
  • Rettsakter: energiprogrammer


Alle områder
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 13.10.2014 og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 07.11.2014
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 14.10.2014
Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 31.10.2014
Kommisjonsdelegert forordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 17.07.2014
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 01.07.2014

EU-domstolen avsa 1. juli 2014 en dom som innenbærer at nasjonal støtte til produksjon av alternativ energi gjennom såkalte grønne sertifikater kan begrenses til kun å gjelde anlegg innenfor landets egne grenser. Dommen fortolker deler av EUs fornybardirektiv som etablerer et felles rammeverk for å fremme fornybare energikilder med et overordnet EU-mål om en 20 prosent andel i 2020.

Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 21.05.2014

Stortingets EU/EØS-nytt omtalte 21. mai 2014 REMIT-forordning fra 2011 som tar sikte på større åpenhet omkring engroskjøp og -salg mellom aktører på energimarkedet. Olje- og Energidepartementets EØS-notat ble offentliggjort 17. mai 2014. Forordningen skal redusere sjansene for innsidehandel og sikre forbrukerne priser som står i forhold til den reelle energiforsyningssituasjonen og prisnivået både i inn- og utland. Forordningen er merket EØS-relevant.

EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.04.2014
EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.04.2014
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 03.04.2014
EØS-notat offentliggjort 08.03.2014

Et EØS-notat om Kommisjonens forslag til rammeverk for EUs klima- og energipolitikk fram til 2030 ble offentliggjort 8. mars 2014. Blant tiltakene Kommisjonen foreslår er en utslippsreduksjon av drivhusgasser med 40 prosent i forhold til 1990-nivået, et EU-bindende mål for fornybar energi på minst 27 prosent, nye mål for energieffektivitet, en ny forvaltningsmodell og nye indikatorer for å sikre et konkurransedyktig og forsyningssikkert energisystem.

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.1.2014. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 22.1.2014

Europakommisjonen la 20. januar 2014 fram en handlingsplan for utviklingen av havenergi energi, som bølge- og tidevannskraft (ikke offshore vindkraft). I forbindelse med meddelelsen vil Kommisjonen opprette et havenergiforum (Ocean Energy Forum) som skal fungere som vitensenter for havenergi. Basert på resultatene fra forumet skal det utarbeides et veikart med mål og tidsplan for industriell utvikling av sektoren. Stortingets EU/EØS-nytt omtalte handlingsplanen 22. januar 2014.

Omtale publisert av Stortinget EU/EØS-nytt. Omtale av norsk innspill publisert av Norges EU-delegasjon 8.1.2014

Kommisjonen la 27. mars 2013 fram flere høringsdokumenter i forbindelse med forberedelsene til en ny klima- og energipakke for 2030. I tillegg til grønnboken om EUs klima- og energipolitikk fram til 2030 (dette faktaarket), presenterte Kommisjonen også et høringsdokument om karbonfangst og -lagring og om internasjonal klimapolitikk, samt en rapport om gjennomføring av fornybar energidirektivet. Regjeringen sendte 19. desember 2014 et innspill til Kommisjonen med norske synspunkter på EUs 2030-rammeverk.

Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 8.1.2014

 
 

 
Rettsakter under behandling på energiområdet
Oversiktstabeller som viser hvor EØS-relevante rettsakter på energiområdet befinner seg på ulike trinn i beslutningsprosessen.
 
Rettsakter innlemmet i EØS-avtalen på energiområdet
Rettsakter innlemmet i EØS-avtalens vedlegg 4: Energi (EFTA-sekretariatet, engelsk utgave).

I tillegg inneholder EØS-avtalens vedlegg 2 (varer) og Protokoll 31 (samarbeid, inkludert EU-programmer) inneholder visse rettsakter på energiområder. Se efta.int/legal-texts/eea.
 
Basisrettsakter i sammendrag
Oversikt over de mest grunnleggende rettsaktene på området med korte sammendrag av innholdet.
 
Komiteer
Liste over EU-komiteer på området som Norge har tilgang til.

Rettsakter: nye forslag

Nye politikkdokumenter