Hjem

Ukentlig nyhetsbrev

Ukentlig oversikt over nye og endrede saker på hver enkelt sektor

Påmelding

Tidligere utgaver

Følg oss på Twitter

Europalov på Twitter

Nytt på siden

Energi

Nye og endrede saker

Filtrer på et område:


  • Politikkdokumenter på området energi
  • Rettsakter: energi generelt
  • Rettsakter: energieffektivisering
  • Rettsakter: fornybar energi
  • Rettsakter: forsyningssikkerhet
  • Rettsakter: gass- og elektrisitetsmarkedet
  • Rettsakter: petroleumsmarkedet
  • Rettsakter: energiprogrammer


Alle områder
Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 4.11.2013
Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 4.11.2013
Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 4.11.2013
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 6.11.2013

Kommisjonen la 6. november 2013 fram en veiledning om EU-direktivet om energieffektivisering som ble vedtatt i 2012. EUs medlemsland har frist til 5. juni 2014 med å gjennomføre direktivet i nasjonal rett. Olje- og energidepartementet igangsatte 20. desember 2012 en høring om direktivet.

Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 11.10.2013
Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 11.10.2013
Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 11.10.2013
Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 11.10.2013
Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 11.10.2013
Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 11.10.2013

Europakommisjonen inviterte 31. august 2013 berørte parter til å gi sine synspunkter på forkjellige sider ved energimerkedirektivet (dette faktaarket) og økodesigndirektivet. Energimerkedirektivet utvider anvendelsesområdet til rammedirektivet fra 1992 om husholdningsapparater til alle energirelaterte produkter. En norsk forskrift som gjennomfører EUs energimerkedirektiv fra 2010 og seks tilknyttede rettsakter ble kunngjort 31. mai 2013.

EU-tidende publiserte 28. juni 2013 direktivet om sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet. Formålet er å redusere risikoen for store olje- og gassulykker i EUs farvann. Medlemslandene skal ha gjennomført regelverket i nasjonal rett senest 19. juli 2015. Direktivet er merket EØS-relevant, men Norges olje- og energiminister har stilt spørsmålstegn ved relevansen.

 
 

 
Rettsakter under behandling på energiområdet
Oversiktstabeller som viser hvor EØS-relevante rettsakter på energiområdet befinner seg på ulike trinn i beslutningsprosessen.
 
Rettsakter innlemmet i EØS-avtalen på energiområdet
Rettsakter innlemmet i EØS-avtalens vedlegg 4: Energi (EFTA-sekretariatet, engelsk utgave).

I tillegg inneholder EØS-avtalens vedlegg 2 (varer) og Protokoll 31 (samarbeid, inkludert EU-programmer) inneholder visse rettsakter på energiområder. Se efta.int/legal-texts/eea.
 
Basisrettsakter i sammendrag
Oversikt over de mest grunnleggende rettsaktene på området med korte sammendrag av innholdet.
 
Komiteer
Liste over EU-komiteer på området som Norge har tilgang til.

Nye politikkdokumenter