Klima- og miljødepartementet

Forsiden - Ansvarlig Departement - Klima- og miljødepartementet
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om produktet Sadolin Husrens

Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 14.1.2022

EUs karbongrensejusteringsmekanismen (klimatoll)

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.1.2022

Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i superledende kabler og ledninger

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 12.1.2022 med tilbakemeldingsfrist 9.2.2022

Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly til MR-utstyr

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 12.1.2022 med tilbakemeldingsfrist 9.2.2022

Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelser om rapportering

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.1.2022

Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av visse ftalater (DEHP, BBP, DBP og DIBP) i medisinsk utstyr

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.1.2022

Drivstoffdirektivet (endring): Kvaliteten til bensin og dieselolje - reduksjon av drivhusgasser

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.9.2021 og kunngjort i EU-tidende 10.1.2022

Omsetning og eksport av varer og produkter knyttet til avskoging og skogforringelse

Dansk departementsnotat offentliggjort 10.1.2022

Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2022

Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om ordningen for valg av skip for inspeksjon

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.1.2022

Sider

Abonner på Klima- og miljødepartementet