Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Godkjenning av natriumbisulfat som fôrtilsetning til kjæledyr
04.03.2012

2012/206

08.12.2012
14.12.2012
Godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) som fôrtilsetning til visse dyre- og fuglearter
28.02.2012

2012/206

08.12.2012
14.12.2012
Godkjenning av L. plantarum DSM 8862 and DSM 8866 som fôrtilsetning til alle dyrearter
24.02.2012

2012/206

08.12.2012
14.12.2012
Godkjenning av Animavit (B. subtilis CBS 117162) som fôrtilsetning til griser
23.02.2012

2012/206

08.12.2012
14.12.2012
Avslag på godkjenning av L. pentosus DSM 14025 som fôrtilsetningsstoff
21.02.2012

2012/206

08.12.2012
14.12.2012
Tilsetninger til dyrefôr: endring av navn på innehaver av godkjenninger
03.03.2012

2012/206

08.12.2012
14.12.2012
Fôrhygieneforordningen: endringsbestemmelser
16.09.2012

2012/206

08.12.2012
12.12.2012
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
24.05.2012

2012/207

08.12.2012
11.12.2012
Helsepåstand vedrørende virkningene av et vannoppløselig tomatkonsentrat: endringsbestemmelser
03.01.2011

2012/207

08.12.2012
11.12.2012
Salmonellagarantier for egg bestemt til Danmark
01.07.2012

2012/205

08.12.2012
10.12.2012
Fôring av dyr: tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (endring)
01.09.2005

2006/101

23.09.2006
01.05.2010
Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB
12.04.2012

2012/207

08.12.2012
10.12.2012
Handel med rånesæd: bestemmelser om brucellose og Aujeszkys sykdom
01.06.2012

2012/191

01.11.2012
29.11.2012
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE) : endringstemmelser angående nasjonalt kontrollprogram for skrapesyke i Danmark
18.03.2012

2012/192

01.11.2012
20.11.2012
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser for dioksiner og polyklorerte bifenyler
18.04.2012

2012/193

01.11.2012
01.11.2012
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Danmark og Panama
11.03.2012

2012/192

01.11.2012
01.11.2012
EU-mål for reduksjon av salmonella i flokker av broilere
12.03.2012

2012/192

01.11.2012
29.10.2012
Overvåking av møldrøje i fôr og næringsmidler
05.04.2012

2012/193

01.11.2012
01.11.2012
Godkjenning av et japansk laboratorium for kontroll av rabiesvaksiner
01.08.2011

2012/191

01.11.2012
01.11.2012
Handel med sæd fra storfe fra seminstasjoner og sædlagre
01.11.2011

2012/103

16.06.2012
23.10.2012
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
01.10.2012
02.10.2012
Import av kjøttprodukter: endringsbestemmelser for Israel
06.09.2012
05.09.2012
Godkjenning av innføring av levende arter, sæd og embryoer fra hestefamilien fra Bahrain og Brasil
19.10.2012
04.10.2012
Beskyttelsestiltak med hensyn til import av animalske produkter fra Kina
11.09.2012
23.08.2012
Bestemmelser om frosset mat av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
01.07.2012

2012/104

01.07.2012
09.10.2012
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet lasalocid i matvarer
02.04.2012

2012/159

01.11.2012
05.10.2012
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet altrenogest i matvarer
02.04.2012

2012/159

01.11.2012
05.10.2012
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet fenoksymetylpenicillin i matvarer
02.04.2012

2012/159

01.11.2012
05.10.2012
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser om oktenidin-dihydroklorid
12.02.2012

2012/159

01.11.2012
05.10.2012
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer
17.02.2012

2012/159

01.11.2012
05.10.2012
Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet metylprednisolon
17.02.2012

2012/159

01.11.2012
05.10.2012
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser
12.03.2012

2012/159

01.11.2012
05.10.2012
Dyrehelsemessige krav til samhandel og import av fjærkre og fjærkreprodukter
01.02.2012

2012/154

29.09.2012
10.03.2012
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser
29.07.2011

2008/153

01.11.2012
01.10.2012
Likestilte metoder for testing av trikiner i kjøtt
24.11.2011

2012/153

01.11.2012
01.10.2012
Offentlige kontroll av animalske produkter til konsum
28.11.2008

2010/018

01.05.2010
01.10.2012
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt
25.11.2006

2007/137

01.05.2010
01.10.2012
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
25.11.2006

2007/137

01.05.2010
01.10.2012
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt
01.01.2006

2007/137

01.05.2010
01.10.2012
Bruk av flytende pepsin til påvisning av trikiner i kjøtt
14.11.2007

2010/017

01.05.2010
01.10.2012
Samhandel med svin: Aujeszkys sykdom - endringer for Belgia
25.10.2011

2012/154

29.09.2012
01.10.2012
Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria
01.01.2012

2012/153

01.11.2012
29.09.2012
Overgangstiltak for meierivirksomheter i Romania
01.01.2012

2012/153

01.11.2012
29.09.2012
Retningslinjer for å skille mellom fôrvarer, fôrtilsetningsstoffer, biocidholdige produkter og veterinærlegemidler
04.02.2011

2012/155

29.09.2012
29.09.2012
Felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål
09.08.2002

2003/040

17.05.2003
13.09.1999
Beskyttelsestiltak overfor høypatogen aviær influensa fra Israel: endringsbestemmelser
26.06.2012
Forsterket offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
01.07.2012
22.06.2012
Forlengelse av importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket
01.07.2012
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland
01.07.2012
04.07.2012
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser om Canada og Botswana
15.07.2012
02.07.2012
Import av dyr: endringsbestemmelser om blåtunge
03.07.2012
27.06.2012
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Russland
06.08.2012
13.08.2012
Import av dyr og ferskt kjøtt: liste over godkjente tredjeland og krav til utstedelse av veterinærsertifikater
23.07.2010
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2012-2014)
01.01.2012

2012/151

27.07.2012
31.07.2012
EUs referanselaboratorium for biers helse
23.02.2011

2012/123

14.07.2012
16.07.2012
Krav til sporbarhet for matvarer av animalsk opprinnelse
01.07.2012

2012/080

01.05.2012
01.07.2012
Såvare av grønnsaker - plantegenetiske ressurser
31.12.2010

2010/097

31.12.2010
31.05.2011
Plastforordningen om plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringer og rettelser
18.12.2011

2012/105

16.06.2012
18.06.2012
Nye mineraler som kan tilsettes til næringsmidler

2012/105

16.06.2012
19.06.2012
Grenseverdier for dioksiner og PCB i matvarer
01.01.2012

2012/105

16.06.2012
19.06.2012
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser
02.12.2011

2012/105

16.06.2012
18.06.2012
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: steviolglykosider
02.12.2011

2012/105

16.06.2012
18.06.2012
Etablering av en EU-liste over tilsetningsstoffer i næringsmidler
01.06.2013

2012/105

01.06.2012
18.06.2012
Grenseverdier for nitrat i grønnsaker
22.12.2011

2012/105

16.06.2012
19.06.2012
Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
05.12.2011

2012/105

16.06.2012
18.06.2012
Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer
07.12.2011

2012/105

16.06.2012
18.06.2012
Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer
07.12.2011

2012/105

16.06.2012
18.06.2012
Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser
11.09.2011

2012/105

16.06.2012
18.06.2012
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
01.01.2012

2012/005

11.02.2012
13.02.2012
Fugleinfluensa: endringsbestemmelser
29.05.2012
11.05.2012
Veterinærkontrolltiltak knyttet til klassisk svinepest i Tyskland
31.05.2012
11.05.2012
Vilkår ved sertifikasjon for import og transit gjennom EU av visse sammensatte produkter
01.03.2012
25.05.2012
Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser for Thailand
29.05.2012
11.05.2012
Godkjenning av import av fugler fra Filippinene
28.05.2012
09.05.2012
Bekjempelse av klassisk svinepest : endringsbestemmelser for forsendelse av visse typer kjøtt og kjøttprodukter
15.02.2012
20.04.2012
Import av fugler - endringsbestemmelser
15.02.2012
30.03.2012
Tiltak mot afrikansk svinepest i Saridina
06.01.2011
Risiko for aflatoksinforurensing ved import av visse matvarer: endringsbestemmelser
17.04.2012
27.04.2012
Kontrollforordningen for mat, fôr og dyrehelse: referanselaboratorier
23.03.2011

2012/079

01.05.2012
16.05.2012
Dyrehelsemessige krav til samhandel og import av fjørfe og rugeegg
26.04.2011

2012/074

01.05.2012
18.05.2012
Forelengelse av importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket
02.04.2012
02.04.2012
Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
01.04.2012
10.04.2012
Forlengelse av importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket
25.03.2012
25.03.2012
Prøvetaking av opprinnelsesbesetninger for egg og visse typer kjøtt bestemt for Finland and Sverige
19.12.2011

2012/076

01.05.2012
02.05.2012
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for vilt og viltkjøtt
07.03.2011

2012/075

01.05.2012
02.05.2012
Kontroll i Canada av hvete og hvetemel til eksport
01.10.2011

2012/080

01.05.2012
04.05.2012
Godkjenning av lasalocid A-natrium som fôrtilsetningsstoff til fasaner, perlehøner, vaktler og åkerhøner
28.09.2011

2012/038

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
26.12.2011

2012/078

01.05.2012
03.05.2012
Benzosyre som tilsetningsstoff til fôr: endringsbestemmelser om godkjenningens innehaver
09.12.2011

2012/078

01.05.2012
03.05.2012
Godkjenning av L. plantarum (NCIMB 30236) som fôrtilsetning til alle dyrearter
24.11.2011

2012/038

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av S. cerevisiae NCYC R-625 som tilsetning til fôrvarer for smågris
14.11.2011

2012/038

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting
24.11.2011

2012/038

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekalkuner
26.09.2011

2012/038

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av et fôrtilsettingsstoff til slaktekyllinger
26.09.2011

2012/038

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av et fôrtilsettingsstoff til søyer
26.09.2011

2012/038

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som fôrtilsettingsstoff
26.09.2011

2012/038

01.05.2012
01.05.2012
Bruk av Bacillus subtilis i visse typer fôr til slaktekyllinger: endringsbestemmelser
23.09.2011

2012/038

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av preparater av L. plantarum og L. buchneri som fôrtilsetning til dyr
21.09.2011

2012/037

01.05.2012
01.05.2012
Katalog over fôrvarer
07.07.2011

2012/037

01.05.2012
01.05.2012

Sider