Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Fôrhygieneforordningen
01.01.2006

2007/138

01.05.2010
Romanias program for bekjempelse av salmonella hos avlsflokker av avlshøns
01.01.2008

2009/041

01.05.2010
Bulgarias program for bekjempelse av salmonella hos avlsflokker av høns
01.02.2008

2009/041

01.05.2010
Finlands program for bekjempelse av salmonella hos avlsflokker av avlshøns
01.01.2008

2009/041

01.05.2010
Nasjonale program for bekjempelse av salmonella hos eggleggende høns
01.01.2008

2009/041

01.05.2010
Retningslinjer og prosedyrer for elektronisk identifikasjon av sau og geiter
01.06.2008

2010/018

01.05.2010
12.03.2010
Konservert melk beregnet på konsum
31.08.2008

2008/046

01.05.2010
12.09.2008
Overgangsordninger for deler av ”hygienepakken"
25.11.2006

2007/137

01.05.2010
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
25.11.2006

2007/137

01.05.2010
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
25.11.2006

2007/137

01.05.2010
EUs referenselaboratorier for mat, fôr og dyrehelse
13.06.2006

2007/137

01.05.2010
Overgangsordninger for deler av ”hygienepakken"
01.01.2006

2007/137

01.05.2010
Forebygging av salmonella i kjøtt og egg
01.01.2006

2007/137

01.05.2010
Næringsmiddelhygiene for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
01.01.2006

2007/137

01.05.2010
Vitenskapsgruppene til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
28.04.2006

2007/134

01.05.2010
01.03.2010
Styret for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
01.07.2006

2007/134

01.05.2010
Samarbeid mellom organisasjoner under Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
12.01.2005

2007/134

01.05.2010
01.03.2010
Krisehåndteringsplan for næringsmiddel- og fôrtrygghet
25.05.2004

2007/134

01.05.2010
01.05.2010
Budsjettrutiner for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
01.10.2003

2007/134

01.05.2010
01.03.2010
Forespørsler om vitenskapelige uttalelser fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
13.09.2003

2007/134

01.05.2010
01.03.2010
Reduksjon av forekomst av salmonella i slaktekylling
01.07.2007

2008/042

01.05.2010
Identifikasjon og registrering av storfe
15.07.2003

2009/021

01.05.2010
09.07.2010
Merkeforordningen for storfe: identifikasjon, registrering og merking av storfe og storfekjøtt
01.09.2000

2009/021

01.05.2010
09.07.2010
Liste over veterinære grensekontrollstasjoner
18.10.2007

2009/041

01.05.2010
BSE-risiko (kugalskap): status for ulike land og regioner
01.07.2007

2008/042

01.05.2010
Forbud mot markedsføring av produkter fra UK fra storfe født og oppfostret før 1.8.96
15.06.2007

2008/042

01.05.2010
Overvåkning av antimikrobiell resistens hos salmonella i fjørfe og svin
01.01.2008

2008/042

01.05.2010
Nasjonal kontrollplan for fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd
19.06.2007

2008/001

01.05.2010
02.02.2008
Prøvetaking og analyse av forurensende stoffer i næringsmidler
01.06.2007

2008/001

01.05.2010
03.01.2010
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler i næringsmidler
01.07.2007

2008/046

01.05.2010
01.03.2010
Godkjenning av soner og anlegg med hensyn til visse fiskesykdommer
22.08.2007

2008/042

01.05.2010
Identifikasjonssystem for storfe som holdes for kulturelle eller historiske formål
01.05.2005

2009/021

01.05.2010
09.07.2010
Øremerker, pass og dyreholdsjournaler for storfe
01.05.2004

2009/021

01.05.2010
09.07.2010
Tidsfrister og skjemamodell for rapportering innen storfesektoren
07.04.2004

2009/021

01.05.2010
09.07.2010
Godkjenning av den italienske storfedatabasen som fullt ut operativ
01.04.2006

2009/021

01.05.2010
Forlengelse av tidsfristen for å sette øremerker på visse storfe
13.02.2006

2009/021

01.05.2010
01.05.2010
Utvidelse av maksimumsperioden for merking av storfe i naturreservater i Nederland
06.12.2004

2009/021

01.05.2010
Prøvetakingsmetoder og analysemetoder ved kontroll av nitratinnholdet i næringsmidler
01.03.2007

2008/001

01.05.2010
01.03.2010
Beskyttelsestiltak mot smittefarlig fugleinfluensa i Romania
17.03.2010
Vilkår for import av melk og meieriprodukter fra Kina
16.12.2009
01.03.2010
Endring av bestemmelsene for import av solsikkeolje fra Ukraina
01.01.2010
01.03.2010
Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr
26.08.2009

2010/002

30.01.2010
Unntaksbetingelser for visse dyr av mottakelige arter fra uttransporteringsforbudet (bluetongue)
23.12.2008

2010/001

30.01.2010
01.02.2010
Minimumskrav til programmer for overvåking av blåtunge
28.11.2008

2010/001

30.01.2010
27.02.2009
Øvre grenseverdier for koksidiostatika og histomonostatika i næringsmidler
01.07.2009

2010/002

30.01.2010
01.02.2010
Import av ender fra Portugal og produkter av disse som er vaksinert mot fugleinfluensa
28.11.2008

2010/001

30.01.2010
Diagnostisering av storfebrucellose
20.01.2009

2010/001

30.01.2010
30.01.2010
Planer for nødvaksinering mot bluetongue
29.08.2008

2010/001

30.01.2010
Regioner i Polen som er fri for smittsom storfeleukose
17.11.2008

2010/001

30.01.2010
Koder for notifisering av dyresykdommer
16.10.2008

2010/001

30.01.2010
Utryddelse og nødvaksinering av svin mot klassisk svinepest i Slovakia
11.09.2008

2010/001

30.01.2010
Forenkling av prosedyrer på veterinærområdet og det zootekniske området
01.01.2010

2010/001

30.01.2010
25.06.2010
Import av tørket sauekjøtt fra Sør-Afrika og Uruguay
01.01.2010
06.01.2010
Tidsbegrenset forsøk angående frøblandinger bestemt til anvendelse som fôrplanter
01.07.2009

2009/123

05.12.2009
05.12.2009
Maksimalgrenser for koksidiostatika og histomonostatika i dyrefôr
01.07.2009

2009/121

05.12.2009
14.12.2009
Maksimumsgrenser for fusarium-toksiner i mais og maisprodukter
01.07.2007

2009/060

30.05.2009
07.12.2009
Tungmetaller i mat
01.07.2009

2009/060

30.05.2009
07.12.2009
Grenseverdier for dioksiner og PCB i fiskelever
09.07.2008

2009/126

05.12.2009
07.12.2009
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsettingsstoff til slaktekyllinger
23.04.2009

2009/121

05.12.2009
24.03.2010
Maksimalverdier for plantevernmidlene azoxystrobin og fludioxonil i næringsmidler
28.03.2009

2009/122

05.12.2009
07.12.2009
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i næringsmidler og eksponering av forbrukere (2009-2011)
01.01.2009

2009/127

05.12.2009
07.12.2009
Beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru
01.12.2009
30.11.2009
Endring av anvendelsesperioden for EU-vedtak om fugleinfluensa
26.11.2009
19.11.2009
Nasjonale programmer for bekjempelse av salmonella hos kalkuner
10.11.2009

2010/114

11.11.2010
11.11.2010
Importrestriksjoner for pærer fra Tyrkia
04.12.2009
04.12.2009
Beskyttelsestiltak overfor høypatogen fugleinfluensa (H5N1) i Kroatia og Sveits
01.07.2009
01.07.2009
Godkjenning av visse overvåkingsplaner i tredjeland for restkonsentrasjoner i næringsmidler
20.11.2009
Betingelser for godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Cycostat 66G
24.02.2009

2009/105

23.10.2009
23.10.2009
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land
19.10.2009
Beredskapstiltak for import av krepsdyr fra India
21.10.2009
13.10.2009
Tiltak mot klassisk svinepest i Tyskland
23.06.2009

2010/038

01.05.2010
Import fra Brasil og Mauritius av levende dyr, sæd, egg og embryo fra hestefamilien
18.09.2009
11.09.2009
Utbrudd av klassisk svinepest i Rheinland-Pfalz i Tyskland
24.06.2009
10.09.2009
Bekjempelse av salmonella i visse tredjeland
01.01.2009
25.06.2009
Import av visse kjøttprodukter fra Ny-Caledonia
17.11.2008
04.12.2008
Import og transitt av kjøtt fra visse dyr, inkludert harer og kaniner
01.06.2009
28.05.2009
Abruzzo i Italia fri for smittsomt blæreutslett hos svin
10.09.2009
Dyrehelsemessige krav til import av visse fugler
16.07.2009
16.07.2009
Sammensetning og merking av næringsmidler for personer som ikke tåler gluten
01.01.2012

2009/078

01.01.2012
10.07.2009
Krav til sammensetningen av visse morsmelkerstatninger
28.10.2008

2009/078

04.07.2009
13.07.2009
Handelsbegrensninger for frø av visse planter (kodifisering)
08.01.2009

2009/077

04.07.2009
19.02.2009
Beskyttelsestiltak overfor høypatogen fugleinfluensa (H5N1) hos fjørfe
01.07.2009
Endringer vedrørende import, transitt og veterinærsertifikater for fjørfe og fjørfeprodukter
23.05.2009
25.06.2009
Godkjenningsvilkår for fôrtilsetningsstoffet »Clinacox« og andre medisinske stoffer
27.10.2008

2009/057

30.05.2009
Bruk av tilsetningsstoffet diclazuril i fôr til kaniner
24.10.2008

2009/057

30.05.2009
30.05.2009
Maksimalverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler
01.09.2008

2009/058

30.05.2009
18.08.2009
Regioner i Polen fri for smittsom storfeleukose
08.04.2008

2009/055

30.05.2009
30.05.2009
Tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt hos storfe beregnet på handel
08.04.2008

2009/055

30.05.2009
30.05.2009
Planer for bekjempelse av klassisk svinepest i Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen
03.04.2008

2009/055

30.05.2009
30.05.2009
Regioner som er fri for brucella (Italia), storfetuberkulose (Italia) og storfeleukose (Polen)
26.02.2008

2009/056

30.05.2009
Slovakias planer for bekjempelse av klassisk svinepest hos villsvin
21.02.2008

2009/056

30.05.2009
Bulgarias planer for 2008 for bekjempelse av klassisk svinepest hos villsvin
01.01.2008

2009/056

30.05.2009
Behandling med gass etter høsting av aktive stoffer og kulturkombinasjoner
09.03.2008

2009/058

30.05.2009
18.08.2009
Diettfôr til katter og hunder ved kronisk nyresvikt
20.02.2009

2009/057

30.05.2009
03.06.2009
Uønskede stoffer i dyrefôr
01.04.2009

2009/057

30.05.2009
03.06.2009
Godkjenning av en rød karotenrik bakterie som fôrtilsetningsstoff
15.08.2008

2009/057

30.05.2009
03.06.2009
Vilkår for fritak av drektige dyr fra uttransportforbudet (blåtunge)
03.05.2008

2009/055

30.05.2009
26.02.2009
Laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovesykevirus
19.05.2008

2009/055

30.05.2009
30.05.2009
Kontroll med, overvåking av og restriksjoner for flytting av visse dyr i forbindelse med bluetongue
08.04.2008

2009/055

30.05.2009
26.02.2009

Sider