Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Land som erklæres fri for småfebrucellose (Romania) og storfebrucellose (Slovenia)
15.06.2007

2008/040

26.04.2008
26.04.2008
Grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse for Avilamycin (antibiotika)
18.11.2007

2008/047

26.04.2008
28.04.2008
Maksimalgrenseverdiene for ditiokarbamater i næringsmidler
19.03.2008

2008/023

19.03.2008
25.03.2008
Endring av grenseverdiene for visse plantevernmidler
19.12.2007

2008/023

15.03.2008
25.03.2008
Endring av grenseverdiene for plantevernmiddelet azinfos-metyl
19.03.2008

2008/023

19.03.2008
25.03.2008
Materialer og gjenstander av regenerert cellulose i kontakt med næringsmidler
20.07.2007

2008/006

02.02.2008
14.02.2008
Grenseverdier for visse plantevernmidler
17.11.2007

2008/005

02.02.2008
05.02.2008
Forlenget overgangstid for næringsstoffer til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov
01.01.2007

2008/005

02.02.2008
01.02.2008
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med næringsmidler
01.04.2008

2008/006

01.04.2008
01.04.2008
Skrulokkforordningen: migrasjonsgrenser for enkelte plastmyknere brukt i pakningen til skrulokk
23.04.2007

2008/005

02.02.2008
14.02.2008
Overvåking av akrylamid i mat
01.06.2007

2008/005

02.02.2008
02.02.2008
Overholdelse av grenseverdiene for rester av plantevernmidler i og på korn
01.05.2007

2008/005

02.02.2008
02.02.2008
Økologiforordningen 1991 (endringer 2006) om økologisk produksjon og merking av landbruksprodukter og næringsmidler: endringsbestemmelser
01.01.2007

2007/079

07.07.2007
14.12.2007
Sammenlignende prøver og analyser av frø og formeringsmateriale av asparges
04.01.2007

2007/060

07.07.2007
Transport av animalske biprodukter
01.01.2005

2007/135

01.05.2010
27.10.2007
Fjerning eller bruk av animalske biprodukter
01.01.2005

2007/135

01.05.2010
27.10.2007
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn
19.01.2007

2008/062

07.06.2008
13.08.2008
Kontroll av fugleinfluensa
01.07.2007

2007/140

01.07.2007
03.01.2007
Overgangsordninger for eksport av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
02.07.2007

2007/150

Oppdatering av listen over veterinære grensekontrollstasjoner i EU
24.05.2007

2007/148

08.12.2007
08.12.2007
Overvåkningsprogrammer vedrørende fugleinfluensa hos fjørfe og ville fugler
23.05.2007

2007/149

08.12.2007
08.12.2007
Erklæring om visse regioner og provinser som er fri for storfetuberkulose, storfebrucellose og smittsom storfeleukose
10.04.2007

2007/149

08.12.2007
08.12.2007
Opprettelse av et EU-team for veterinærberedskap i forbindelse med visse dyresykdommer
21.03.2007

2007/149

08.12.2007
08.12.2007
Endring av sperresoner i forbindelse med blåtunge
25.05.2007

2007/149

08.12.2007
28.01.2008
Endring av sperresoner i forbindelse med blåtunge
25.05.2007

2007/149

08.12.2007
28.01.2008
Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner
05.05.2007

2007/148

08.12.2007
26.06.2008
Dyrehelsemessige tiltak vedrørende handel med levende bier
01.05.2007

2007/149

08.12.2007
21.05.2008
Sperresoner i forbindelse med blåtunge
13.04.2007

2007/149

08.12.2007
28.01.2008
Overvåking av Chronic Wasting Disease (CWD) i hjortedyr
13.04.2007

2007/149

08.12.2007
08.12.2007
Betingelser for fritak fra uttransportforbudet i forbindelse med risiko for smitteoverføring av blåtunge
22.03.2007

2007/149

08.12.2007
28.01.2008
Handel med fôrblandinger
15.06.2007

2007/152

08.12.2007
01.01.2008
Egnethet for sortsnavn for arter av jordbruksvekster og grønnsaker
22.08.2007

2007/153

08.12.2007
23.06.2008
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff (inaktivert selenberiket gjær)
28.06.2007

2007/152

08.12.2007
14.12.2007
Godkjenning av en ny anvendelse av et fôrtilsetningsstoff for smågris og slaktesvin
05.06.2007

2007/152

08.12.2007
14.12.2007
Godkjenning av et gjæringsprodukt som fôrtilsetningsstoff for melkekuer
05.06.2007

2007/151

08.12.2007
14.12.2007
Permanent godkjenning av et fôrtilsetningsstoff for slaktesvin
31.05.2007

2007/151

08.12.2007
14.12.2007
Maksimalgrenseverdi for restkonsentrasjoner av et fôrtilsetningsstoff for slaktekylling
28.05.2007

2007/151

08.12.2007
14.12.2007
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff for smågris
26.05.2007

2007/151

08.12.2007
14.12.2007
Øvre grenseverdi for restmengder av tilsetningsstoffet Salinomax 120G i fôrvarer
25.05.2007

2007/151

08.12.2007
14.12.2007
Prøving av visse sorter av arter av grønnsaker
01.11.2007

2007/153

08.12.2007
08.12.2007
Prøving av visse sorter av plantearter til jordbruksformål
01.11.2007

2007/153

08.12.2007
08.12.2007
Tiltak som skal settes iverk i en risikosone etter utbrudd av smittsomt blæreutslett hos gris
01.01.2008

2007/149

01.01.2008
10.07.2008
Merking og markedsføring av næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon
01.07.2007

2007/154

08.12.2007
11.12.2007
Grenseverdier for enkelte plantevernmidler
27.11.2007

2007/154

28.10.2008
11.12.2007
Fiskesykdommene viral hemoragisk septikemi (VHS) og infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN)
28.10.2008

2007/148

08.12.2007
08.12.2007

Sider