EU-komiteer Norge kan delta i

Forsiden - Oversikt - EU-komiteer Norge kan delta i

Listen under angir EØS-relevante komitologikomiteer (C) og ekspertgrupper (E) som assisterer Kommisjonen ved utvikling av nytt regelverk.

Begrepet komitologi brukes om beslutningsprossessen hvor Europaparlamentet og Rådet har gitt Kommisjonen myndighet til å vedta gjennomføringsrettsakter etter å ha lagt saken fram for komiteer (komitologikomiter) bestående av representanter for EUs medlemsland. Norge, Island og Liechtenstein deltar i EØS -relevante komitologikomiteer, men har ikke stemmerett. Kommisjonens database over komitologikomiteer og -saker finner du her.

I henhold til Lisboa-traktaten er det etablert en egen prosedyre for såkalte delegerte kommisjonsrettsakter som inneholder utfyllende bestemmelser til basisrettsaktene. Også her konsulterer Kommisjonen komiteer (ekspertgrupper), men medlemmene av disse er utpekt av Kommisjonen og representerer derfor ikke nasjonalstatene. Kommisjonens database over ekspertgrupper finner du her.

Saksområde Komite (faktaark) Basisrettsakt
Forskning og utdanning
Landbruksforskningen (SCAR), Faste komite for samordning av (C14400)
Forskning og utdanning
Yrkeskvalifikasjoner, Komite for godkjenning av (C26900)
Helse
Blod og blodkomponenter, Komite for bruk av (C19800)
Helse
EUs helseprogram 2014-2020, Programkomite for (C46600)
Helse
Helsetjenester over landegrensene, Ekspergruppe for (E02713)
Helse
Helsetjenester over landegrensene, Komite for (C40200)
Helse
Helsetrusler over landegrensene, Komite for (C42300)
Helse
Kosmetiske produkter, Faste komite for (C01400)
Helse
Legemidler for mennesker, Faste komite for (C02500)
Helse
Legemidler, Komite for bestemmelser om farging av (C01300)
Helse
Medisinsk utstyr, Komite for fjerning av handelshindringer for (C00300)
Helse
Organtransplantasjon, Komite for (C40600)
Helse
Stoffer av human opprinnelse, Ekspertgruppe for (E01718)
Helse
Tobakkpolitikk, Ekspertgruppe for (E03150)
Helse
Tobakksdirektivet, Komite for (C47900)
Helse
Vev og celler, Komiteen for humanmedisinsk bruk av (C26100)
IKT
eIDAS (eID for elektroniske transaksjoner), Ekspertgruppen for (E03032)
IKT
eIDAS-komiteen (eID for elektroniske transaksjoner) (C47300)
IKT
Elektroniske signaturer, Komite for (C15500)
IKT
Integrert europeisk infrastruktur (Connecting Europe Facility), Komite for (C43700)
IKT
ISA-programmet (2016-2020), Programkomite for (C48600)
IKT
Kommunikasjonskomiteen (COCOM) (C15400)
IKT
Offentlige nettsteders tilgjengelighet, Ekspertgruppe for (E03475)
IKT
Personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger, Komite for (C49000)
IKT
Radiospektrumkomiteen (RSC) (C15600)
IKT
Rekonfigurerbare radiosystemer, Ekspertgruppe for (E03413)
IKT
Telekommunikasjonsmarkedet (TCAM), Komite for samsvarsvurdering og overvåkning av (C03000)
IKT-telekom-post
Posttjenester, Komite for (C16500)
Immaterialrett
Industriell immaterialrett, Ekspertgruppen for (E03434)
Justis- og innenrikssaker
Reisedokumenter, Komite for (C40500)
Justis- og innenrikssaker
Schengen- og visuminformasjonssystemene (SIS og VIS), Komite for (C34400)
Justis- og innenrikssaker
Schengen-grenseregler, Komite for (C35700)
Justis- og innenrikssaker
Schengen-tilsynskomite (C42400)
Justis- og innenrikssaker
Visum, Komite for standardformat for (C20800)
Justis- og innenrikssaker
Visumkomiteen (C37600)
Katastrofeberedskap
Krisehåndtering, programkomiteen for sivil (C43800)
Kultur, media, opphavsrett
Kreativt Europa, Programkomiteen for (C43900)
Mattrygghet
Avlsspørsmål, Faste komite for (C20500)
Mattrygghet
Dyresykdommer (kjæledyr), Ekspert gruppe for (E022591)
Mattrygghet
Forsøksdyrskomiteen (C40800)
Mattrygghet
Frø og formeringsmateriale, Ekspertgruppe for (E00929)
Mattrygghet
Frø og formeringsmateriale, Faste komite for (C20300)
Mattrygghet
Gjødsel, Komite for fjerning av tekniske handelshindringer (C00700)
Mattrygghet
Matinformasjon til forbrukere, Eskpertgruppe for (E02893)
Mattrygghet
Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Fast komite for: Seksjon for biologisk trygghet (C20404)
Mattrygghet
Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Fast komite for: Seksjon for toksikologisk trygghet (C20408)
Mattrygghet
Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Faste komite for: Seksjon for dyrehelse (C20402)og dyrevelferd
Mattrygghet
Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Faste komite for: Seksjon for fôrvarer (C20403)
Mattrygghet
Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Faste komite for: Seksjon for generell matlovgivning (C20406)
Mattrygghet
Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Faste komite for: Seksjon for genmodifisert mat og fôr og miljørisiko (C20409)

Sider