Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Førerkortdirektivet
Datalagringsdirektivet: lagring av data fra elektronisk kommunikasjon
Implementering av toppnivådomenet .eu
Harmonisering av frekvensressurser i UHF-båndet til RFID-utstyr for trådløs identifikasjon
Harmonisering av frekvenser til kortdistanseutstyr
Ytre fremstående deler på motordrevne kjøretøyer
Energitjenestedirektivet
Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av landbruksprodukter og næringsmidler: endringsbestemmelser
Adgangsvilkår til gasstransmisjonsnettverk
Adgang til nettet for utveksling av elektrisitet over landegrenser
Tjenestedirektivet
Mineralavfallsdirektivet: håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
Avfallstransportforordningen
Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser
Spørreskjema for rapportering i forbindelse med kvotedirektivet
Grunnvannsdirektivet
Miljøansvarsdirektivet
Inspiredirektivet: etablering av europeisk infrastruktur for geografisk informasjon
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
Unntak for bruk av bly
Begrensning av bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter
Sammenlignende prøver og analyser av frø og formeringsmateriale av asparges
Overvåking av overførbare spongiforme encefalopatier og spesifisert risikomateriale av storfe i Sverige
Identifikasjonssystem for storfe som holdes for kulturelle eller historiske formål
Transport av animalske biprodukter

Sider