Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Filmarv og konkurranseevnen til beslektet industrivirksomhet
Tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter
Merking og markedsføring av næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon
Grenseverdier for enkelte plantevernmidler
Fiskesykdommene viral hemoragisk septikemi (VHS) og infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN)
Statistiske oppgaver over godstransport på vei
Internasjonale regnskapsstandarder
Internasjonale regnskapsstandarder
Revisjonsdirektivet (8. selskapsdirektiv): Kvalitetssikring av godkjente revisorer
Investeringsforetak
Pengeoverføringsforordningen: opplysninger om betaleren ved overføring av penger
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett
Krav til og vilkår for investeringsforetak
EDB-baserte reservasjonssystemer for flyrutetjenester
Åpenhet om gass- og elektrisitetspriser til industrien
Innesluttet bruk av genmodifiserte organismer
Forsvarsanskaffelsesdirektivet
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip (omarbeiding)
Lys og lyssignaler på motorsykler
Arbeidstakeres rett til å bli værende på et medlemslands territorium etter endt yrkeskarriere
Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter
Statistikk om landbruksregnskaper
Statistikk om industriproduksjon
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72

Sider