Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Miljøkvalitetskrav innen vannpolitikken
Havstrategidirektivet
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker
Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter
Kontroll av fugleinfluensa
Slaktekyllingsdirektivet
Forbud mot markedsføring og eksport/import av hunde- og katteskinn
Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
AMT-direktivet om utøvelse av fjernsyns- og medievirksomhet
Aksjonærrettighetsdirektivet: aksjonærers utøvelse av stemmeretten i selskaper som er registrert i et annet land
Skipsrederforsikringsdirektivet: erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipsredere
Ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier
Undersøkelser av sjøulykker
Farlig godsdirektivet: innlands transport av farlig gods på vei, jernbane og vannvei
Markedsføring av pyrotekniske produkter
EUs folkehelseprogram (2008-2013)
Revisjon av direktivene om medisinsk utstyr
Produkter til avansert terapi
Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser (omarbeiding)
Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk
Statistikk om utdanning og livslang læring
Kvartalsvis statistikk om ledige stillinger
Folke- og boligtelling 2011
Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø

Sider